Головна

Психологія

сторінка 51

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Аналітична програма пізнання в філософії науки ХХ століття.
Етапи розвитку писемності та їх характеристики.
Типологія психічного розвитку дітей.
ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК СТАТЕВИХ ВІДНОСИН
Діяльнісний підхід у психології (О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн). Будова діяльності. Види діяльності.
Діяльність випускників відділення логіки, психології та російської мови Р.І. Водейко, М.С. Клевченя, І.М. Розета і А.Б. Широкова.
Документи по особовому складу, їх оформлення, зберігання та видача. Формування особової справи.
Бесіда і спостереження в структурі патопсихологічного експерименту.
ВИДИ ПОРУШЕННЯ ПАМ'ЯТІ. Амнезія.
Роль соціально-психологічного клімату в життєдіяльності особистості і колективу
Когнітивна психологія: становлення, розвиток, сучасний стан.
Визначення мислення. Види і процеси мислення. Основні підходи до вивчення мислення. Мислення та інтелект.
ШКАЛА СУМАРНИХ ОЦЕНОК Лайкертом
Аргументація і Контраргументація
ПРОБЛЕМАТИКА Драматична поема «НА ПОЛІ КРОВІ» ТА «Одержима» ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Політична реклама та передвиборна агітація
Дослідження мотивації в біхевіоризмі і необихевиоризме.
Сутність системи управління і методи визначення якісних і кількісних показників її елементів
Основні властивості перцептивних образів. Принципи виділення фігури з фону.
При р ? 0,05 при р ? 0,01
Фізіологічні показники емоцій, їх можливості і надійність.
Глядачеві відчуття. Кодування контурів об'єкта. Механізм латерального гальмування. Ілюзія Маха. Зорове сприйняття. Сприйняття об'єктів на основі гіпотези рис.
Концепція Гальперіна П.Я. про мисленні як орієнтовно-дослідницької діяльності.
Теорія особистості вітчизняних психологів
Тема 5. Стандартні статистичні пакети програм
наслідування
Виникнення першого схематичного абрису цільного дитячого
аудиторні заняття
Поняття мишленія.процесси (операції) мишленія.Методи дослідження мислення.
Вимоги до тренера. Проблеми підготовки та атестації фахівців-тренерів
Пам'ять як вища психічна функція. розвиток пам'яті
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ судження (РІШЕНЬ)
Всі відносини в колективі засуджених діляться на офіційні (формальні) і неофіційні (неформальні).
Методичне забезпечення 3 сторінка
Проблеми для роздумів і написання психологічних есе
Аналіз форми і змісту психіки з урахуванням психологічної установки Узнадзе і несвідомого психічного Фрейда
Методи і стиль управління персоналом.
Психологія обшуку і виїмки.
Програма подготовки майбутніх психологів до Впровадження тренерської ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 2.4. Загальні проблеми малої групи в соціальній психології
Основні підходи до вивчення волі. Воля і особистість
Методи діагностики уваги
Управління трудовою мотивацією. Види стимулів. Структура мотиву праці.
Воля як вищий рівень психічної регуляції. Основні теорії волі.
F- критерій Фішера, його використання.
Феномен лідерства з точки зору різних теорій походження лідерства. Стиль лідерства. Відмінності лідера від керівника (по Б. Паригін).
Економічною категорією, а й якісним
Соціальна ситуація розвитку старшого школяра, "поріг дорослого життя".
Види валідності.
Дослідження індивідуально типологічних і соц-псих якостей особистості Собчик Л.М.
Принцип системності в психології: історія його розробки та сучасний стан.
Квиток 28. Дослідження уваги в вітчизняному психології Гальперін, Добринін
Види великих соціальних груп
Особливості взаємодії з людьми похилого віку
Методи управління.
Явища установки і його дослідження в роботах Д.М. Узнадзе
Глава 7 СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ
Теорія диференціальних емоцій К. Изарда
Психологічна допомога сім'ї: види, завдання, напрямки.
Роль і значення гіпотез при проведенні психологічних досліджень. Види гіпотез і порядок їх розробки.
Виділяються також такі види уяви: реродуктівное (творче) - репродуктивне (відтворює).
Питання 18. Керівництво та лідерство в групі. Підвищення ефективності групової роботи через стиль лідерства.
Ситуативно-ділове спілкування
Поняття ефективності масової комунікації.
V. Навчально-методичне забезпечення курсу
Цілі і завдання віктимології
Міждисциплінарні зв'язки психології розвитку
Мозгова організація процесів письма і читання.
Питання 10. Потреби як джерело активності особистості. Класифікація людських потреб. Специфіка людських потреб.
Вербальні засоби спілкування.
Психоаналітичний підхід до вивчення психосоматичних розладів.
Основи методики розслідування злочинів, скоєних особами з психічними аномаліями.
Наслідковий аналіз злочину (слідче профілювання).
Менеджер. Його діяльність і особистість. Вимоги, що пред'являються до менеджера.
Опитувальник призначений для оцінки типових способів ставлення до людей.
I. Проблема свідомість / тіло в розвитку свідомості і психотерапії
Поняття про емоції і почуття. Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти, настрій, стреси, почуття.
Психологія особистості вчителя
Поняття надійності тесту
Нейтральні тактики поведінки в конфлікті, їх коротка характеристика і особливості застосування.
Теорія сприйняття як процесу несвідомих умовиводів (Герман фон Гельмгольц)
Визначення поняття мотивація.
Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності.
Сутність основних фондів, їх склад і структура
Терапевтичні функції світу речей
Етичний кодекс психолога.
Основні Властивості и характеристики відчуттів. Поняття чутлівості.
Інструкція.
Історія юридичної психології в XX сторіччі.
Соматогенні нервово-психічні і соматизовані розлади.
Психологічний моніторинг співробітників правоохоронних органів.
Основні властивості уваги
Пермська школа
Поняття темпераменту, типи темпераменту по Кречмеру, Шелдон, Павлову.
основами імунопрофілактікі 1 сторінка
Чотири типу пасивної поведінки
ТЕМА 10: «Мнемонічні процеси». 4 сторінка
типи мови
ДОДАТОК 1
Освальд Кюльпе (1862-1915) і вюрцбургская школа психології
Питання 31 Методи дослідження в менеджменті, індукція і дедукція, аналогія, моделювання, конкретизація
Нейродинамические, конституціональні і статево і особливості людини.
Принципи та методи розвитку трудового потенціалу
Поняття егоцентризм і децентрация в стадиальной концепції інтелекту Жана Піаже.
Питання №7. Смислова регуляція поведінки особистості. Поняття сенсу в роботах А.Н. Леонтьєва і В. Франкла.
Типи структурних відносин між фонемами
метод компромісу
Принципи визначення професійної придатності. Розробка системи визначення професійної придатності.
Сутність делегування, взаємовідношення повноважень, відповідальності і влади.
Історико-еволюційний підхід до особистості А.Г. Асмолова
Глава 2. Модель его-станів
Огруплене мислення
Різновиди соціально-психічної адаптації
Лекція 5. Основні напрямки психокорекції у глібінній психології
Адхократічна культура 2 сторінка
Фільми, зняті після 1968 року
Основні положення теорії та концепції гри в історії психології
Модель прийняття рішень керівником Врума-Йеттона
Поняття лідерства. Лідер як роль. Типи лідерів. Функції лідера в організації. Стилі лідерства. Особистість лідера. Мотивація лідерства.
Види іграшок (образні, транспортні, дидактичні, спортивні будівельні, театральні та іграшки і їх різновиди). Призначення іграшок для дітей від народження до 6 років
Загальна характеристика та можливі класифікації методів, застосовуваних у дослідній і практичній роботі психолога.
Категорія особистості в психології. Основні концепції.
Психологічна служба в освіті.
Розподіл ознаки. параметри розподілу
Визначення гри в історії теорії гри
Особистість керівника як фактор ефективності управління та формування колективу.
Гуртова торгівля
Раціонально-емотивна терапія Альберта Елліса
ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ
Структура комунікативного акту.
Розвиток вітчизняної управлінської думки
Заходи зв'язку та заходи відмінностей в прийнятті рішень про експериментальне ефекті.
зорове сприйняття
XV. Е. Трейсман. Теорія інтеграції ознак.
Гра - центральна діяльність дитини, наповнена для нього сенсом і значенням.
Соціальна адаптація як механізм соціалізації особистості
Соціальне пізнання. Особливості сприйняття людини людиною. Механізми і ефекти сприйняття.
Методи дослідження сенсорних процесів. Психофізичні шкали.
Як сказати «ні» маніпулятору
Питання 32. Групова згуртованість. Згуртованість як міжособистісна атракція.
Зовнішні ознаки іміджу успішного бізнесмена
Циркулярна модель Олсона
Типи орієнтовної основи дії
Діагностика опіоїдної залежності
Хлопчики в роздягальні. інтерлюдія
Тема 3.Чувственние форми освоєння дійсності 2 сторінка
Тематика контрольних робіт (доповідей) за курсом
Концепція і стратегія управління персоналом.
Поняття і основні елементи організаційної структури управління.
Російська практика громадського піклування і приватної благодійності в XVII - початку XX ст.
Методика кар'єрних орієнтацій. Професійна кар'єра.
Сутність ділового спілкування. Закони та прийоми ділового спілкування.
Механізми міжгрупового сприйняття.
Способи и Механізми регуляції та саморегуляції псіхічніх станів.
Методи вокально-хорового навчання
Класифікація функцій емоцій
Структура свідомості по Леонтьєву.
Людина як суб'єкт соціальних відносин, носій соціально значущих якостей є особистістю.
Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управління персоналом.
Загальна психологічна характеристика діяльності: Поняття ДІЯЛЬНОСТІ, ее спонукальні причини. Ціль ДІЯЛЬНОСТІ. Воля й увага в ДІЯЛЬНОСТІ.
Анатомо-фізіологічні дослідження ЦНС та органів чуття в 19 столітті.
Поняття та кримінологічні особливості посадовий злочинності
Бюджетування як основа оперативного контролю
Внесок Е. Меймана в розвиток вікової та педагогічної психології.
Гуманістична психологія. (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт).
Культурно-історична психологія (JI.C. Виготський, А. Н. Леонтьєв).
Соціально-психологічні дослідження ґендеру
Адиктивний тип девіантної поведінки
Значення середніх величин в психологічному дослідженні. Види і форми середніх величин.
Історичний аспект виховної роботи із засудженими
Система СОЦІАЛЬНОГО захисту населення
Ситуативно-особистісне спілкування, характерне для дитинства 16 сторінка
література
Різноманіття комунікацій і їх класифікація.
Вибір розрахункової моделі, різних сценаріїв розвитку пожежі, розрахунок необхідного часу евакуації
Насильства та типи насільніків
Перші історичні форми соціально-психологічного знання
Вплив найближчого оточення на формування психіки дитини.
Які критерії вибору моделі поведінки?
Депресивний синдром.
Проблеми обдарованих дітей
Деякі прийоми і методи дискредитації опонента і «брудні» виборчі трюки
Проблема відновлення вищих психічних функцій.
МЕХАНІЗМ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Критерії виділення юності в окремий період і його хронологічні рамки.
Проблема локалізації ВПФ. Історія вивчення локалізації ВПФ.
Вплив особистості на колектив
Ситуативно-особистісне спілкування, характерне для дитинства 1 сторінка
Тести для заключного контролю знань (на заліку)
РАННІЙ ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ
ПИТАННЯ-4 Характеристика неформалізованих методів психодіагностики.
Онтогенетичного розвитку МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ
Гра і розвиток довільності поведінки. Що розуміють під проізольним поведінкою дитини
СУЧАСНА аддіктологія
Спілкування як комунікація. Причини поганої комунікації.
Фактори, що впливають на професійну ефективність працівників
Свідомість як вищий рівень псіхічного відображення и вищий рівень саморегуляції. "Я-концепція".
Алгоритм застосування критерію Колмогорова - Смирнова для зіставлення емпіричного і теоретичного (іншого емпіричного) розподілів
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ І ПЕРЕБІГУ розумових процесів
Спілкування як взаємодія. Кооперація і конкуренція. Допомагає поведінка.


перша | Попередня | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати