На головну

Психологія

сторінка 47

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Психологічні особливості морального виховання (Л. Кольберг)
Особливості професійного психологічного відбору кадрів в органи прокуратури
Локалізація і функції рухових центрів
Морфологічні відмінності між особами чоловічої і жіночої статі
Формально-логічний інтелект по Піаже. Подібність і відмінності конкретно-логічного і формально-логічного інтелекту.
Саясаттану п?нінен Показати всі маманди?тарди? 1 курс студенттерінен емтіхан ?абилдау?а арнал?ан тест с?ра?тари 4 сторінка
Самоподача в спілкуванні
Управління персоналом. шпаргалки
Гетерохронность і суперечливих ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Інстинктивне задоволення потреб у тварин і його розвиток в онто- і філогенезі.
Псіхосоматіка- розділ клінічної психології. Прикордонна наука між медициною і психологією.
Методи визначення кількісної потреби в персоналі (початок)
Особливості взаємодії учасників освітнього процесу.
Психокорекція як напрямок діяльності практичного психолога. Методи і прийоми психологічної корекції.
Вертикальне, горизонтальне і діагональне координування.
Питання 22. Керівництво як системний феномен. Імовірнісна модель ефективності керівництва Ф. Фідлера
Модель «атенюатора» (подільника) А. Трейсман
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Особливості потреби в спілкуванні, самоствердженні та визнанні.
Напрямки, в яких проводиться практична с.р. з мігрантами
Квиток 9. Вербальна і невербальна комунікація.
Люди похилого віку в сім'ях і будинках-інтернатах. Психічні відхилення в старечому віці.
Теорема множення ймовірностей
перехресна оклюзія
Вплив спрямованості особистості на здійснення трудової діяльності
Загальна характеристика дошкільного віку.
Діагностика викриття неправдивих свідчень.
Вікові зміни уваги, сприйняття, уяви, пам'яті й мови.
Три рівня діагнозу по Л. С. Виготському. Поняття психологічного прогнозу.
Сутність уваги, його властивості та види.
Приспущені ПОВІКИ - НЕВРОЗ ЗАХИСТУ?
Принципи Підвищення технологічності конструкції швейних виробів
Види мислення. 16 сторінка
Механізм утворення слідів на кулях і гільзах. Ідентифікація вогнепальної зброї по кулям і гільзах.
Аргументація в комунікативному процесі
Натуралістичний і культурно-історичний підходи в соціальних і гуманітарних науках.
Асиметрія виведення на основі експериментальних даних
Виразні засоби радіожурналістики.
Аналітична теорія особистості
Мислення як процес вирішення завдань.
Ситуативно-особистісне спілкування, характерне для дитинства 8 сторінка
Частково Знімне протезування 2 сторінка
Класифікація психічних явищ
Що таке переговорний простір?
Основи психогігієни та психопрофілактики.
Японський досвід стратегії управління персоналом
Двухфакторная теорія Герцберга
Конфуціанська і легістская моделі управління в Стародавньому Китаї.
Закоханість і любов. Психологічні критерії любові
Психологічні особливості деформації права і правосвідомості в тоталітарних суспільствах.
Поняття ризику, його основні елементи. Класифікація видів ризику.
Ендогенно-органічний патопсихологический симптомокомплекс і його особливості в дитячому та підлітковому віці.
Сутність, принципи та концепція маркетингу персоналу.
D) Future forms (going to, to be doing, will, will be doing, will have done)
Поняття ризику і його місце в системі безпеки
Характеристика емпіричних методів дослідження.
Внесок В. Вундта в оформлення психології як самостійної науки. Створення психофізики. (Г. Фехнер).
Глава 5 СТАТУТУ ВС РФ ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ стягнень
Та обернені (взаємні) вибори дванадцяти учасников групи
Акцентуація характеру по Леонгарду
Структура особистості злочинця
Основні властивості мови
Галузі психодіагностики. Сутність психодіагностики.
Основні напрямки сучасного навчання. Співвідношення понять навчання і розвиток (доп).
Переконаний та его Способи впліву на людину
Бланк для формування тесту
Пам'ять як Вища психічна функція. Розвиток пам'яті в антропогенезу і в онтогенезі. Натуральна і культурна пам'ять.
Розкрийте сутність понятійного мислення. У чому полягає характер співвідношення мислення і мови. Охарактеризуйте генетичне коріння мислення й мови по Л. С. Виготському
Внесок У. Джеймса в розвиток психологічної науки
У центрі наших світів: наше почуття Я
Питання 31. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності, його соціальна природа. Види, логічні форми, розумові операції.
Поняття, сутність і види конфлікту.
СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПСІХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ К. ХОРНІ.
Розуміння егоцентризму і децентрації в концепції Піаже.
Скіннер: оперантное обумовлення
До найбільш поширених клінічних діагностичних методів відноситься метод бесіди.
Проблема самості. Я-образ. Я-концепція. Р. Бернс над реальним змістом поняття Я-концепції.
Глава 1. Види порушень ВПФ 1 сторінка
Складіть ПЕРЕЛІК службових обов'язків психолога аеропорту.
Біохімічній рівень регуляції поведінкі та его Вплив на прояви індівідуальності: розбіжності біохімічного статусу індівіда, его гормонального профілю.
Анкілоз молочних зубів
Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті. Роль пам'яті в життєдіяльності особистості.
Праця і якість життя. Нормативна регламентація трудових відносин.
Піхву і інші внутрішні органи
Теоретичні основи соціальної роботи
Загальне уявлення про сприйняття. Види і властивості сприйняття, класифікація видів сприйняття
Як завоювати і утримати увагу аудиторії
Мислення. Основні характеристики. Фактори, що впливають на розвиток і специфіку мислення. Логічні форми і розумові операції. Види мислення.
МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 2 сторінка
Розкрити Зміст Поняття охорона праці та основні завдання курсу
Глава 20. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІК ЛЮДИНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕННЯ.
Історичні аспекти проблеми вивчення засуджених у вітчизняній пенітенціарній психології
Комплексна експрес - діагностика соціально - педагогічної занедбаності дітей
В системе контролінгу
ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ гомосексуалізму
Перевірка правильності ранжирування
Дослідження (періодизація) М.І. Лісіна
Механізми психологічного захисту особистості. їх роль
Методи психології
Семантична, епізодична і автобіографічна пам'ять.
Метод контент-аналізу і його застосування в загальній, клінічної та соціальної психології.
Які внутрішньополітичні конфлікти притаманні сучасному російському суспільству? Що представляють собою конфлікти ідентифікації?
Що таке реалістичний і нереалістичних конфлікти?
Цей вид досліджень має свої переваги і недоліки.
Стратегії переговорного процесу (стилі ведення переговорів в конфліктній ситуації).
Поняття про здібності. Розвиток здібностей. Методи діагностики здібностей.
Біхевіоризм Дж.Уотсона.
Критерії об'єктивності в психодіагностики.
Мотиваційні механізми.
Точки зору.
Так само в психологічну роботу включається психологічна профілактика порушень військової дисципліни.
Технологія соціальної абілітації
Поняття і типологія знаків.
Причини появи гештальтпсихології.
Лейбніц.
Основні форми спрямованості особистості
авторітарний- демократіческій- попустітельскій 4 сторінка
Загальна методологічна характеристика наукового пізнання; проблема мови науки.
Тема 5: «Структура свідомості. Свідомі і несвідомі (неусвідомлювані) процеси ».
Розуміння в процесі спілкування
А) Інстинктивні потяги, їх психічні прояви і перетворення
Глава 9 ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО
Концепція культурно-історичного розвитку психіки. А.Р. Лурія
Методи оцінки ділових і особистих якостей при підборі управлінського персоналу.
Психологія спілкування. Види і функції спілкування. Труднощі спілкування.
Асимптотична формула Пуассона. 2 сторінка
Методи впливу, умови їх застосування.
Динамічні процеси в малій групі.
До теорії Піаже. Піаже.
Рух персоналу та його аналіз
Поняття Я-образу.
Технології соціальної роботи з алкоголезалежності особами
Роль професійного навчання в управлінні персоналом сучасної організації, його вид.
Л.С.Виготський встановив три ступені психологічного діагнозу.
ВСТУП
Загальна характеристика процесів відчуття і сприйняття.
I. Робоча навчальна програма з курсу
AMERICAN VALUES
Основні теоретичні підходи до вивчення активності з позицій вітчизняної і зарубіжної психології.
Сучасне уявлення про предмет психології. Розвиток психологічних шкіл.
Поняття і методи координації
Д. Брунер.
Основні положення Скіннера щодо природи людини
Психологічна та соціально-психологічна характеристика переконання засуджених
Експеримент в системі методів психологічного дослідження.
Теорії міжособистісної взаємодії
Незнімне зубне протезування 21 сторінка
Основні види розумово операцій: порівняння, умовівід, аналіз и синтез, Абстракція и конкретізація. Суть індуктівного умовиводу. Поняття дедукції.
Надсвідомі процеси. Співвідношення свідомих и надсвідоміх процесів
ТЕМА 10: «Мнемонічні процеси». 1 сторінка
Секс гомосексуалів-чоловіків
Интеракционистский підхід в соціальній психології.
Системний підхід до управління (П. Друкер, Ч. Барнард).
Поняття управлінської структури і фактори на неї впливають.
Тема 9. Переконаний людей
Провідні види діяльності в підлітковому віці.
Психодинамические концепції періодизації психічного розвитку (3. Фрейд, А. Адлер, Е Еріксон, С. Гроф).
Проблеми психологічних методів дослідження і корекції аномального дитини.
Поняття і складові комунікативного процесу
Організація навчально-дослідницької діяльності студентів, бакалаврів, магістрантів в процесі навчання на факультеті педагогіки та психології МПГУ
Сутність менеджменту як діяльності і його різновиди.
Мова і мовна діяльність. Мова і мова. Види мовлення. Механізми породження і розуміння мови.
У чому полягає внесок в розвиток конфликтологических знань М. Вебера і Г. Зіммеля?
Масштаб (норма) керованості і його вплив на кількість рівнів управління
КОНЦЕПЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ нервової системи
Розповісти про раціонально-інтуїтивному методі вирішення конфліктів
Латеральні особливості порушень гностичних процесів, довільних рухів і дій.
Поняття про волю. Структура вольового акту. Вольові якості особистості.
Службова дисципліна в митних органах
Процес згуртування малої групи
ШКАЛИ УСТАНОВОК (ШКАЛИ Терстоуну, Лайкерт, Гуттман). СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ ЯК МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
Постановка проблеми груп в соціальній психології. Класифікація груп.
Функції і призначення управлінського спілкування. Умови ефективного спілкування.
Характер як система прояви відносин людини до соціальної діяльності, до праці, до інших людей, до себе і до речей
Поняття статусу суб'єкта в малій групі. Поняття ролі. Вивчення соціометричного статусу учня в шкільному класі. Метод соціометрії в діяльності вчителя.
Питання 23. Групове прийняття рішень. Проблема співвідношення індивідуальних і колективних рішень.
Бібліографічній список
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПАМ'ЯТІ
Психологічна структура навчальної діяльності: мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат.
Основні компоненти організаційної культури
Потяг і бажання. Патологія потягу.
Біхевіорізм як наука про поведение. Значення біхевіорізму для розвитку сучасної психології (Уотсон).
Оголошення показань, Надання учасниками допиту на попередніх допиті, дозволяється лишь после давання ними показань.
Глава 12. Життєві позиції
Вивчення Гіппократа про фактори розвитку людини і його індивідуальних характеристик. 1 сторінка
Метод розкладання щодо особливого елемента
пальпація м'язів
Тема 5. Психофізіологічні характеристики операторів. Характеристики колірного сприйняття. Просторові характеристики.
Обмеження кожної з моделей і можливі методологічні та практичні проблеми, що виникають при їх застосуванні в клінічній психології.
Нейропсихологічні синдроми відхиляється розвитку.
Навчально-дослідницька і науково-дослідницька діяльність студентів, бакалаврів, магістрантів
Рівень домагань і МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ.
Механізми взаємодії теорії і практики соціальної роботи.
Психологічний портрет і його складання
Освіта і культура.
Поняття психології, її місце в системі наук. Класифікація галузей психології. Сучасні напрямки психології, їх характеристика.
I.Електробезпека.
Нам подобаються ті, кому ми подобаємося самі
Приклади розрахунків коефіцієнтів кореляції


перша | Попередня | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати