На головну

Економіка

сторінка 42

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


неоінституціоналізмі
Прогноз зовнішньополітичної Прогноз внутрішньополітичної
Які типи економічної поведінки можна виділити на сучасному етапі розвитку економіки в руслі концепції А. Сміта?
СД.08 Економіка сільського господарства
Ринкова економіка.сущность.общіе основи.суб'екти.
А.В. Іванов
Забезпечення екологічної безпеки на державному та регіональному рівнях управління в Україні
Комплексний економічний аналіз інноваційної діяльності
Що з нижче перерахованого відноситься до кредитних грошей?
Та?ирип: Меншік ???и?ини? т?сінігі
IV. Взаємозв'язок між економічною теорією і політикою
Земельні ресурси в системі відносин власності РБ.
Сутність витрат виробництва та їх види
контрольні завдання
Роль інвестицій в економіці
Тема 2. Основні етапи розвитку економічної теорії
Виділіть ті показники, які порівнюються один з одним при прийнятті
Мерзімді депозіттер мен жіна? салимдарини? бір т?ріне депозіттік ж?не жіна? сертіфікаттарин жат?изу?а болади.
ринок благ
Аналіз земельного ринку в сучасних умовах
Б. Моделі ринку праці
Економіка як галузь знання.
Кругообіг благ і грошових ресурсів
ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА. ПРИБУТОК. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ
ТЕМА 5. Основні форми КАПІТАЛУ. ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ І ПРОМИСЛОВА ПРИБУТОК
Імперіяни? к?йрей т?суі. Тріполітан ж?не бал?ан со?истари.
Теорія суспільного вибору
Абилай хан
Виникнення економічної теорії, її становлення і розвиток як науки. Предмет економічної теорії в трактуванні різних економічних шкіл
Сутність і види інвестицій
Аналізу впливу факторів на валютний курс
Поняття, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції
Тема 7. Ринки економічних ресурсів
три типу
Зовнішні ефекти. Соціальні та приватні вигоди і витрати.
Тапсирмалар
Заняття 17-18. Розрахунок основних показників статистики оплати праці і витрат на робочу силу
Автокорреляция рівнів часового ряду і виявлення його структури
Формування і розподіл ринкових доходів
Баланс використання робочого часу, система показників.
Тема 14. Ринок праці, заробітна плата
Попит, пропозиція і ціноутворення на ринку інформації.
Системи стимулювання персоналу
Коефіцієнт (індекс) Бейна
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Глава 5. Мотивація
Система показників статистики ринку праці. Статистика попиту та пропозиції на робочу силу. Кон'юнктура ринку праці. Вартість і ціна робочої сили.
Математичне формулювання завдання
Загальні методичні вказівки
Поняття, види і методи розрахунку відносних показників.
Нормативно-правові акти
Показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом
ОГОЛОШЕННЯ, залучати замовлення
Меншік ж?не іемдену за?дари.
Жил?и ?лт-азатти? к?теріліс
Баланс робочого часу
Тема 2. Нормативні основи бухгалтерського обліку
Тема 10. Основні підсумки розвитку світової економіки в 1950-1996гг.
Поняття і основні риси олігополії. картель
Відомість за аналітичними рахунками до рахунку
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ПАСПОРТ 6 сторінка
V1: Податки і оподаткування
Причини відмов синхронних генераторів.
Д?рiс. Д?ніеж?зілік ?аржи нари?тари.
Міжнародна міграція капіталу
стратегія концентрації
Реформи Олександра II. Формування системи місцевого самоврядування.
Кричав 2012ж. 1 сторінка
кореляційний аналіз
Метод бухгалтерського обліку та його елементи
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ РОСІЇ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ПАСПОРТ 3 сторінка
Тема 11 Глобалізація і глобальні проблеми світової економіки
Тема 2. Організація виробничого процесу
Поняття комплексної оцінки
При незначному відхиленні Ek від нуля форма кривої емпіричного розподілу незначно відрізняється від форми нормального розподілу.
Економічні закони і категорії
А. Види ринку праці
Предмет і метод історії економічних вчень та їх наукова основа
Адміністративні методи державного регулювання економіки підприємств
Комплексна оцінка рівня якості об'єкта
Еластичність попиту і пропозиції. фактори еластичності
СІЛЛАБУС
Математичне формулювання завдання
Регістри і форми бухгалтерського обліку
Сутність роль і особливості умов роботи підприємства до та після переходу на ринкові відносини
Увага! 2 сторінка
сукупний попит
Терміни і поняття
Організаційна структура управління виробництвом
Малі підприємства: сутність та основні риси
Показники, що характеризують персонал підприємства
Особливості розрахунку економічної ефективності впровадження ЕСТПП
Тема 7. Основи оподаткування підприємницької діяльності
грошовий капітал
Об'єкти бухгалтерського обліку
Структура ЕІС.
Глава 4. Товарне виробництво
Загальна характеристика роботи 2 сторінка
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.
Тема 4. Поведінка споживача і споживчий вибір
Відмінність концепцій теорії управління США і Японії 3 сторінка
Методика розрахунку показників ефективності інновацій в системі комплексної оцінки
Стратегії інноваційного розвитку організації
ХІХ ?. ?арай елді? жа?дайи.
Класифікація організацій (підприємств)
Апта. Саба?ти? та?ириби: ?о?амди? шаруашили?ти? нисандари. Тауарли ?ндіріс А?ша.
Лекція "Економічні відносини; економічні системи
Абсолютні і відносні величини
Расселенческім структура населення і поняття формалізованого опису розселення населення
Тема 6. Оборотні кошти підприємства
VI Теорія фірми
Аналіз сезонності в рядах динаміки
Конструкції перегородок з малорозмірних елементів, великопанельних, гіпсобетонних і ін. Обпирання перегородок на перекриття, примикання до стін, стелі
ЛЕКЦІЯЛИ? кешене
Маркетинг в охороні здоров'я.
Технічне завдання на проектування штампа.
Методи виявлення основної тенденції розвитку рівнів рядів динаміки. Прогнозування рівнів динамічних рядів у фінансово-економічному аналізі.
Середня і гранична помилки вибірки. Методика їх розрахунку для середньої і частки. Оцінка суттєвості розбіжності вибіркових середніх.
ІІ Д.Ж. с. ?арса?инда?и ж?не барисинда?и Іран.
Вибір виду конкурентної стратегії фірми
Відбір факторів при побудові множинної регресії
Тема 1.2. Класифікація господарських суб'єктів ринкової економіки
Дохід і витрати виробника в умовах чистої монополії.
Е. Ліндаль і Г. Мюрдаль: аналіз величин «ex ante» і «ex post» та внесок в обгрунтування держави добробуту.
Види ринкових структур
Алтин Орда
Питання 5. Методологія економічної теорії
Функції і «провали» ринку. Зовнішні ефекти в економіці.
4 сторінка
Та?ирип. ?лтти? есеп ж?йесі
Перелік тем практичних (семінарських) занять,
Земля - ??головний засіб виробництва в сільському господарстві і її особливості.
Нееластичність пропозиції за ціною в короткостроковому і навіть середньостроковому періоді, визначена еластичність - в довгостроковому періоді
Використовуючи дані таблиці, порівняйте по кожному з показників Гану і Узбекистан. Припустімо, в економіці якої країни роль промисловості менше. Дайте розгорнуту відповідь.
Держава використовує для впливу на економіку прямі і непрямі методи.
Розділ II. Мікроекономіка
3 сторінка
Основна ідея в навчаннях Адама Сміта - ідея лібералізму, мінімального втручання держави в економіку, ринкового саморегулювання на основі вільних цін.
Господарський механізм сучасної ринкової економіки має ряд особливостей
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Середовищі є сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей яких впливає на систему, а також тих об'єктів, чиї властивості змінюються в результаті поведінки системи ».
Азаматти? со?ис ж?не антіжапонди? майданни? ??рилуи
Порівняння макропоказників за допомогою індексів цін
Сутність соціально-економічної стратегії.
Сутність малого підприємництва. Критерії віднесення суб'єктів ринкової економіки до малого підприємництва
Класифікація наукових досліджень
Перевірки тест до теми
Прогнозування рівня інвестиційної діяльності і капітального будівництва.
Прогнозування соціального розвитку і рівня життя населення.
Економічні інтереси.
Типові помилки, що зустрічаються в роботах студентів
Теорія циклічності економічного розвитку капіталізму.
питання 31
Постійні і змінні фактори виробництва, їх оптимальне поєднання
Аналіз формування виробничої програми
Коротко назвемо основні напрямки досліджень в рамках нової інституційної економіки.
Виробничий процес, його склад і основи організації. Характеристика виробничого циклу та шляхи його скорочення. Виробничий цикл. Його структура та шляхи скорочення.
Інфляція. Сутність, причини, види вимір і показники, наслідки.
Витрати і ціноутворення на підприємстві.
Світовий ринок цінних паперів.
Вартість товару та її вимір.
Банкрутство підприємств та реорганізація
III. Соціальна захищеність і соціальні гарантії
Економічна думка Стародавньої Греції.
Досконала цінова дискримінація
Ефективність інвестицій в людський капітал
Аналіз варіації залежної змінної
Від автора
Тема Облік необоротних та оборотних активів
Джерела і чинники зниження витрат підприємства
ВСТУП
Тема 4: Енергетичні ресурси та їх використання в сільському господарстві
Лекція. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
Економічні блага - блага, які беруть участь в обміні і наявні в обмеженій кількості.
Тема 5. Теорії державного регулювання. Кейнсіанство.
ПАСПОРТ 1 сторінка
ТЕМА 20. Моделі державного регулювання економіки
закономірності целеобразования
Амортизація основних фондів і проблеми статистичного вивчення впровадження досягнень науково-технічного прогресу (НТП)
Ринок цінних паперів
Поняття капіталу. Економічна сутність і показники оцінки виробничих фондів
Тема 8. Міжнародні валютні відносини.
Тема 6. Економічна безпека
Типологія трансакційних витрат Трансакційні і трансформаційні витрати
ТЕОРІЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ Р. Коллер
Оборотні кошти підприємства
Та?ирип 2. ?о?амди? ?ндіріс ж?не они? ??рилими
Орисі-Чемпіонат со?иси ж?не І д.ж.с. ?арса?и арасинда?и Чемпіонат.
Нелінійна регресія.
Розділ 2: Регулювання оплати праці на підприємствах різних форм власності
Еластичність попиту і пропозиції. Її значення для підприємницької діяльності
Статистика кредитної діяльності банків. Показники обсягу, структури та динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень.
Чисельність, половозрастная, професійно-кваліфікаційна структура кадрів керівників і фахівців. Забезпеченість і плинність кадрів керівників і фахівців
Аналіз рентабельності і ділової активності
Семінар 9. Індекстер
Тестові завдання для самоконтролю.
Загальні принципи побудови відносних статистичних показників
Специфічні організаційні структури підприємств


перша | Попередня | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати