На головну

Екологія

сторінка 46

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Виробничий травматизм. Класифікація нещасних випадків (НС). Соціальне страхування від НС на виробництві та професійних захворювань
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці.
ВСТУП
Соціально-екологічна концепція міста сьогодні.
Збиток від забруднення навколишнього середовища
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
Токсичність металів. Види негативного впливу на організм людини.
Каландаров К. Х.
ПРОМИСЛОВОСТІ
Предмет і завдання сучасної екології
елементарні частинки
Для контролю засвоєння матеріалу по розділу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 10 сторінка
Екологічні права громадян
Додаток IV. Нормативно-правова база
Міжнародні інформаційні системи глобального спостереження за навколишнім середовищем і природними ресурсами
Екологічна криза і шляхи виходу з неї
Закони, акти радіаційної безпеки
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ
Ефективність природокористування та природоохоронних заходів
Фактори деградації грунтів.
Впливу на елементи середовища
Гетеротіпіческіе реакції
Системне мислення про системах НЛП
Забезпечення міських систем водними ресурсами. Порядок виділення контрольних точок. Критерії оцінки якості вод.
Система контролю стану атмосфери в місті.
Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів.
Генезис екології як науки
Зоріна, З. А. Елементарне мислення тварин. Навчальний посібник / З.А. Зоріна. - М .: Аспект Пресс, 2002. - 320 с.
Поняття екологічної експертизи
Три блоку моніторингу. 8 сторінка
Розділ 8. Організаційно-методичне керівництво екологічною освітою в дошкільному закладі
Особливо охоронювані природні території та об'єкти.
Сучасне розуміння екології та ролі в ній людини
Пачоський Йосип Конpадовіч Пачоський Йосип Конpадовіч
Порядок нумерації всередині ВКР
Практична частина
Надання долікарської допомоги в разі ураження електричним струмом, інфаркту міокарда.
Безпека обладнання та виробничі процеси
Нова стратегія впливу на супротивника.
Біосферний підхід.
Процеси демутаціі степової рослинності.
Аза?стан Республікасини? парламенте.
Тема 3. Види забруднення навколишнього середовища
Студенти можуть запропонувати тему курсової роботи за власним вибором.
Принципи військового харчування
Лекція №5. Земельний фонд Росії. Категорії і їх ознаки
Підстроювання до майбутнього.
Трофічна структура біоценозів
Лекція 6. Акліматизація в природних умовах
Гідроенергетика. Енергетичні проблеми техносфери.
Живі організми як середовище життя.
ВСТУП
інтерв'ювання
Демекологія і сінекологія.
Загальна інформація
Екологічна пластичність видів; її мінливість в онтогенезі і за минулими сезонами року.
генномодифіковані організми
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СРВДИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
Критерії оцінювання знань студентів денного і заочного відділення на заліку
Тема 7. Глобальні екологічні проблеми
Старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології
Цілі і завдання вивчення дисципліни
Раціональне використання повітря
Охорона грунтів і земельних ресурсів.
захист атмосфери
Віки і способи головних рубок
Додаткова
Основна
Інженерний захист навколишнього середовища.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 5 сторінка
При кожному об'єднанні підмножин в нове безліч виникає, принаймні, одне нова якість або властивість.
ПЕСТИЦИДИ. Хлорована ЦИКЛІЧНІ ВУГЛЕВОДНІ
ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ
Стійкість природно-технічних геосистем.
У структурі ООП відповідного напряму, рівня і профілю підготовки бакалаврату
Класифікація природних ресурсів.
Три блоку моніторингу. 6 сторінка
Три блоку моніторингу. 5 сторінка
Лекція 3,4
Система охорони природи в Російській Федерації
Екологічне законодавство України
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 11 сторінка
Основи загальної екології 6 сторінка
Рекреаційні та пірогенні ландшафти
Предмет і розділи екології 1 сторінка
Метод А.І. Міховіча
Сукуленти відносяться до
Хід роботи
поняття ноосфери
Екологічне право. Законодавство в галузі охорони ОС
Основні підходи до класифікації рослинності
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища
Тестові завдання.
Екологія як наука. Цілі і завдання екології.
Методи очищення стічних вод
межі біосфери
Організація системи моніторингу в Білорусі
Маркетинг.
Порядок контролю за якістю атмосферного повітря міста, нормування викидів, плата за викид, розрахунок збитку.
Народонаселення.
анкетування
Стратегія безпечного розвитку АЕ
Види права користування надрами.
Об'єкти державної екологічної експертизи.
Екологічна проблема
Вступ
біосинтез білка
НАВЧАЛЬНА ЗАВДАННЯ.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інформаційний аспект фінансово-економічних впливів.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ бакалаврів
Заняття 12. Правовий режим використання і охорони особливо охоронюваних природних територій.
ГЛОСАРІЙ
Людський і трудовий потенціал.
квиток №9
Н кількість і енергія не засвоєної їжі.
Курсти? Саясат
Поняття «природа».
V. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ОСНОВНИХОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ програми бакалаврату
Тема 4. Джерела і види забруднень навколишнього середовища
ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ЗА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Екологічні проблеми сучасності
генетика
Розробка елементів системи менеджменту якості
Значення освітленості в житті рослин
Енергія в екосистемах.
Лекція 5. Державне управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним природокористуванням 3 сторінка
ПОНЯТТЯ Про Багатокритеріальний АНАЛІЗІ
Фундаментальна роль живого речовини.
Раціональне природокористування.
Сутність і методика проведення екологічного аудиту
Гідросфера та її забруднення
електростанції
Цілі, завдання і предмет вивчення дисципліни
Алтайський край. Загальні відомості
Особливості міських екосистем
Соціально-екологічна концепція міста сьогодні
Природні катастрофи та антропогенні стреси, як фактор, що лімітує розвиток людства.
Видобуток цирконію в п. Володарське
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Пpоpив в екологічну етику
Додаток 2. Загальні вимоги до оформлення проекту
Склад і комплектація основних споруд ГЕС. Водосховища ГЕС і регулювання річкового стоку.
Методичні вказівки і контрольне завдання для
Поняття про ГДК (ГДК робочої зони і ГДК атмосферного повітря), їх відмінності.
Загальна трудомісткість дисципліни становить 3 залікові одиниці, 108 годин.
Вчення про біосферу.
Роль літосфери в біосфері
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 4 сторінка
структурна побудова
Екологічний моніторинг навколишнього середовища
Ксенон 0,087 млн-1 5 сторінка
Природні ресурси і їх класифікація. Види природокористування.
Підсумки міждержавних екологічних форумів
Введення курс екологія.
Класифікація маловідходних і безвідходних технологій (МБТ)
Розділ 2. Антропогенний вплив на атмосферу
Теоретичні основи нової концепції.
ОЧІ - ДЗЕРКАЛО ДУШІ
Перелік питань для самостійного вивчення дисципліни
Функція продуцентів - виробництво органічної речовини, що накопичується в тканинах продуцентів.
Класифікація ГДК в різних середовищах
Б. Інформація про застосування екосистемного підходу
Закономірності спільної дії факторів.
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Методи екологічних досліджень.
Особливості природних ландшафтів,
ЛЮДИНА - ЧАСТИНА ЖИВИЙ ПРИРОДИ
Графічна частина випускної кваліфікаційної роботи
Способи добування вогню
Антимікробні препарати для лікування вірусного гепатиту В.
Очисні споруди. Очищення виробничих стічних вод
шумовий вплив
Концепція екологічного ризику.
Організація рекреаційних територій в межах міста.
Безпека і екологічність проекту
Приклади контрольних робіт по блоку тим 1
Організація захисту випускної кваліфікаційної роботи
Аналіз результативності або аудит Організація перевірки ефективності системи якості заданого підприємства
Грунт як середовище проживання
Прийнята структура компетенцій
Нормат.кач.окруж.среди і пред.допуст.концентрацій.
Вступ
КОНТРОЛЮЮЧІ ЗАВДАННЯ.
Рух "За незалежні профспілки".
Оритинди
III. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
Пузанов Іван Іванович
Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
ЗАКОНИ Коммонер
НАРОДЖУВАНІСТЬ І СМЕРТНІСТЬ В ПОПУЛЯЦІЇ
Напрям підготовки
завдання 4
захист атмосфери
Контрольна робота
Міжнародні організації та угоди щодо захисту ОС.
Негативний вплив побутової техніки на організм людини. Способи захисту.
Оздоровлення та охорона міського середовища


перша | Попередня | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати