На головну

фінанси

сторінка 46

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Зразок введення курсової роботи
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Поняття та ознаки проекту
Паспорт тестових завдань 5 сторінка
Ділове спілкування і методи ведення переговорів. Прийоми підвищення ефективності комунікацій.
аналітичний метод
консультативний підприємництво
Кожній з форм організаційної побудови організації властиво різне співвідношення централізації і децентралізації повноважень і відповідальності в системі управління.
Роль фінансів при розподілі ВВП
Лекція 19 Страхування і страхова справа
Сутність менеджменту. Принципи, методи і моделі управління
Вступ
Тема: Сутність, основні напрями і оцінка банківського менеджменту.
Історія розвитку міжнародних фінансових відносин в XX столітті.
Дегустація товарів
Оцінка ринкової фінансової стійкості на основі фінансових коефіцієнтів
Функції бухгалтерського обліку.
Тема 1.1. Сутність і категорії менеджменту
Фінансові ресурси і власний капітал організації.
Робоча програма дисципліни
Бюджетні повноваження публічно-територіальних утворень
Список використаної Літератури
I.Задачі і цілі зовнішнього аудиту
Оформлення контролінгу в ієрархії підприємства
Факторний аналіз як метод редукції даних
Схема ризик-менеджменту як форми підприємництва
Прямий збиток - це первинний збиток.
Шаблон формування зон відповідальності за функціонал компанії
Агрегований баланс банку
Тема 4. ДОХІДНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Резервування коштів (самострахування)
Контроль як функція управління
Коригування статей балансу в залежності від видів фінансової звітності
ВСТУП
O Основні принципи організації фінансів підприємств
Первісна і подальша оцінка нематеріальних активів
Консолідація заборгованості. Визначення суми та строку консолідованого платежу.
Комунікації в менеджменті
Способи мобілізації підприємствами фінансових ресурсів на фінансовому ринку.
РОЛЬ фінансисти В КОРПОРАЦІЇ
Якісна стратегія і т.д.
Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до аудиторів, проведення атестації, видача ліцензії.
Сутність і необхідність аудиту.
СПИСОК використаної літератури
Цінова політика фірми. Ціноутворення. Види цін і особливості їх застосування. Ціноутворення, засноване на психологічному сприйнятті товару споживачем
Стратегії конкурентної поведінкі підприємства
Фактори впливу середовища прямого впливу
Характеристики послуг.
Проведення передпроектного обстеження підприємств
C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
Глава 5. Реклама як основний інститут просування товарів на ринку
Завдання № 20
Www.forexam.ru
Варіанти Вибори ринкова сегментів
Основна
Організація роботи апарату бухгалтерії.
Г) Сутність зовнішніх елементів, что потенційно могут впліваті на стан системи в часовому періоді.
Державний борг
Стратегічні решение: сутність, Особливості, Рівні
ОЦІНКА РИЗИКУ
Класифікація ризиків.
Сутність і тенденції історичного розвитку форм бухгалтерського обліку.
Тема 1. Сутність фінансового контролю, види контролю 3 сторінка
Правила застосування системного підходу до управління.
Www.forexam.ru
ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ
Постановка завдань
Принципи маркетингу.
Класифікації витрат на якість
Тема 11. Світове страхове господарство.
За часом складання документи поділяються на
Витрати, що приймаються і не приймаються в розрахунок при оцінці
Поняття маркетингу
Характеристика інжинірингу, реінжініренга і бізнес процесу інновацій
Базової
Тема 1. Антропогенний та техногенної Вплив на природньо середовище
Питання 45. СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
Б. Ціноутворення
Активні банківські операції (факторингові, банківська гарантія)
Бідні не вміють розпоряджатися грошима.
Предмет і об'єкт управлінського аналізу
Банківське обслуговування за системою інтернет банкінг
Основні напрямки теорії фінансів
Лізинг (Оренда) обладнання.
Політика безпеки - це формальний виклад правил, якіх повінні дотримуватись особини, что отримуються доступ до корпоративних технологій та информации.
Анкета - дослідження облікової політики підприємства для бухгалтерського і податкового обліку
Класифікація грошових систем
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ
Www.forexam.ru
Типи і елементи стратегії підприємства.
Бюджетне пристрій РФ.
Об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація
Облік кредитів і позик.
аналіз кредитоспроможності
Фінансовий лізинг
РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Завдання 4. Рішення завдань практикуму.
Не можна керувати тим, що неможливо виміряти, але все, що вимірюється, можна досягти. Хьюлід (Хьюлід-Паркет)
Типи шахрайства та зловмисних дій
ПІДСУМОК АКТИВУ ЗАВЖДИ дорівнює підсумку пасиву
Основні методи кількісного аналізу підприємницьких ризиків
Міждержавний кредит.
Організаційні форми страховиків
Матричний метод розробки портфельних стратегій (модифікована матриця БКГ).
Тема 1: Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Кореспонденція рахунків з обліку резервів майбутніх витрат
Питання 23. Сегментування ринку
Види цін.
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Та?ирип 8 Корпораціяни ?ариз к?здерінен ?аржиландиру
ВСТУП.
стилі керівніцтва
Заочної та скороченої форм навчання
Склад і групування витрат підприємства
Програма Microsoft Project (MSP)
Тема 4.6. Аналіз фінансової звітності підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства Діагностика ймовірності банкрутства суб'єкта господарювання.
Лекція 11. Особливості стратегічного управління
Маркетингові інформаційні системи
Ситуаційна задача № 1
Класифікація фізичного зносу в залежності від технічного стану обладнання
Анкета як найважливіший інструмент маркетингового опитування
III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Облік виробничих запасів на складах і в бухгалтерії
Теми контрольних робіт
Паспорт тестових завдань 4 сторінка
семінар 10
Принципи, методи і етапи розробки інвестиційної стратегії
Меморіально-ордерна форма обліку.
Дивідендна політика
Тема 4: Стратегія позиціонування виробничого процесу.
Е.А. Курябіна 9 сторінка
ідентифікація ризиків
Тема 15. Інноваційний менеджмент
аналіз ризику
Організація внутрішнього контролю і управління ризиками
Моделі управління капіталом підприємства ..
Економічна і правова сутність орендних відносин партнерів
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Необоротні активи та джерела їх фінансування.
Етичне регулювання діяльності професійних бухгалтерів в Росії і за кордоном
Історія виникнення КМСБО
система невизначеностей
Технопаркові структури
Внутрішнє середовище організації.
Формування фінансових результатів
Склад доходів і видатків бюджету та їх розподіл між ланками бюджетної системи
Сучасна фінансова політика
ВІДПОВІДЬ: якості продукту
Індивідуальні завдання
Лекція №3 Сучасні підходи до менеджменту
Вибір методу ціноутворення
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ЗВЕНО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Розрахунок оптимального портфеля інвестицій в нерухомість
Види організаційних відносин в системі менеджменту
Угруповання витрат виробництва за елементами витрат.
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень;
Тема 10. СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ
Завдання, які вирішуються за допомогою шаблонів
ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Особливості організації бухгалтерського справи на малих підприємствах
Розрахунок поправки на ризик при визначенні ставки дисконту
Б. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 1 березня 200 __г. (Руб.)
Державні гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності і захист інвесторів
Документування операцій. документообіг
Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Тест рубіжного контролю
Тема 3. Комерційні банки і основи їх діяльності
Оцінка банківського менеджменту.
Тема 3. Внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування підприємства
Теорія цінностей в маркетингу
Сутність менеджменту, його функції, методи і принципи
Причини і фактори розвитку інфляції
МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
Засоби гіпертекстової розміткі.
Система управління якістю продукції
Система рахунків обліку виробничих витрат
Функції управлінського аналізу
Цінні папери
Бухгалтерська звітність організації
Перевірка робіт касового вузла
Г. Комплекс стимулювання
ІV. Організація і методи менеджменту
Основні елементи процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві.
Фінансова система держави.
Орієнтовна тематика курсових робіт
Приклад 3. Безоплатне надходження основних засобів в організацію.
Бюджетна класифікація.
Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів.
Організація на початковій стадії свого розвитку
Дослідження споживчих переваг і визначення місткості ринку взуття
Конкурентоспроможність товару;
Взаємодія бухгалтерського фінансового обліку та бухгалтерського управлінського обліку
Аудит розрахунків пластиковими картками
СКЛАДОВІ бюджетного менеджменту. 6 сторінка
Www.forexam.ru
Метод генеральної визначальних таблиці інноваційної продукції
Формування стратегічних цілей
Тема 6. Облік основних засобів
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Тема 52. Оптимізація ОБСЯГИ и структурі оборотних актівів підприємства


перша | Попередня | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати