На головну

фінанси

сторінка 44

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Російської Федерації
завдання 4
завдання 3
Виконання практичних робіт
Пояснювальна записка
Самостійна робота № 2
Дипломна робота
Додатки
завдання
Табліцi, формули, ПОСИЛАННЯ
Нумерацiя
Схвалено
Самостійна робота № 1
Красноярськ 2011
Вступ
Ситуація для аналізу №4
Ситуація для аналізу № 1
РОЗПОДІЛ ТОВАРІВ НА РИНКУ
ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Формат вихідного дня
Формат вихідного дня
Результати інвентаризації та їх відображення в обліку
Облікові регістри і їх класифікація.
Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть і значення. Види інвентаризації.
Документообіг та його класифікація. збереження документів
Облік процесу формування собівартості продукції, принципи оцінки хоз.ср-в і калькуляція.
Податок на додану вартість.
Класифікація бухгалтерських документів
Первинні документи, їх класифікація. Документообіг та його організація.
Поняття господарського обліку, види обліку. Бухгалтерський облік, його суть і значення
Функції бухгалтерського обліку. Облікові вимірювач. Завдання бухгалтерського обліку.
Рахунки бух.учета, їх структура.
СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК
Зміни в балансі, передбачені хоз.операцій.
Метод БО, його елементи і характеристика
Предмет БО. Об'єкт БО.
F. Зв'язок з бухгалтерським обліком
G. Розширення областей, охоплених СНС
Використання мікроданних для розробки макроекономічних показників
Гармонізація різних статистичних систем
Обмеження трактування витрат як індикатора добробуту
Вплив на добробут зовнішніх чинників
E.1.a.i.1. Інституційні одиниці і сектори
E.1.a.i.2. Операції та інші потоки
Реєстрація потоків та запасів
A.1.a.i.1. Аналіз потоків і запасів
А. Введення
Ремонт і технічне обслуговування і валове нагромадження основного капіталу
Людський капітал
Моніторинг розвитку економіки
макроекономічний аналіз
рахунки нагромадження
Рахунку поточних операцій
послідовність рахунків
міжнародні зіставлення
негрошові операції
Межі національної економіки
Кінцеве споживання, проміжне споживання і валове нагромадження основного капіталу
межі активів
Інші проблеми, пов'язані з межами сфери виробництва
Виробництво домашніми господарствами
E.1.a.i.3. Активи та зобов'язання
E.1.a.i.4. Продукти харчування й виробляють одиниці (виробники)
I.1.a.i.2. власність
I.1.a.i.4. Фінансові активи і зобов'язання
I.1.a.i.1. вигоди
Правила ведення рахунків
Угруповання запасів і потоків в рахунках
I.1.a.i.5. Межі активів і перший рівень класифікації активів
I.1.a.i.6. Поява активів в балансі активів і пасивів і вихід активів з нього
Принцип четверичной записи в рахунках
I.4. час реєстрації
D. Балансуючі статті
I.1.a.i.2. інші потоки
C.1.a.i.1. операції
I.1.a.i.1. Запаси і потоки
А. Введення
A.1.a.i.4. Консолідація та обчислення показників на чистій основі
A.1.a.i.1. Вступ
A.1.a.i.3. оцінка
A.1.a.i.2. час реєстрації
A.1.a.i.1. Вступ
A.1.a.i.2. Повна послідовність рахунків
Інтегроване уявлення рахунків
I.1.a.i.1. Застосування центральної концептуальної основи гнучким чином
A.i.1.a.i.3. Введення сателітних рахунків
C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
Інші частини структури рахунків
Рахунків накопичення та балансу активів і пасивів
Інституційні сектори економіки
Додаток 2.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення практики
Контрольні завдання для підготовки до атестації за підсумками
Рекомендації щодо збору, обробки та аналізу матеріалів
Система поточного і проміжного контролю проходження навчальної практики
практики
Мета і завдання виробничої практики
Місце виробничої практики в структурі основної освітньої програми
Пояснювальна записка
Вступ
Використання мікроданних для розробки
Фінансовий сектор
Сектор державного управління і державний сектор
B. Нові елементи Системи національних рахунків
А. Введення
У зобов'язаннях і чистої вартості капіталу за типами обязательств..506
СНС підсилює центральну роль національних рахунків в статистиці
МСРГНС і персонал проекту
джерела
B. Концептуальні елементи СНР
Участь і внесок країн
Інші групи експертів
Консультативна група експертів
перелік таблиць
Акції інвестиційних фондів, включені та не включені
Зміни в класифікації по секторам і структурі
Вартості, одержувані за допомогою акумулювання
Типи активів, включених до контрактів, договорів оренди
Зміна чистої вартості капіталу внаслідок заощадження
Ці кооперативи, партнерства з обмеженою
Перехресна класифікація за галузями і
Чому темпи зростання, отримані в рамках ПМС, відрізняються від
Товари, що переробляються одиницею без переходу економічної
H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною
Проблеми виділення підсекторів в секторі домашніх
Агрегування, обчислення на чистій основі і консолідація
інституційні одиниці
Метод безперервної інвентаризації
Витрати на зберігання і холдингові прибутки і збитки
Обчислення споживання основного капіталу
Споживання основного капіталу і орендна плата за основні фонди
Охоплення споживання основного капіталу
Товари з тривалим періодом виробництва
Товари, фізичні характеристики яких змінюються
Рахунок утворення доходів
Рахунок розподілу первинних доходів
А. Введення
деякі приклади
Товари з сезонними характеристиками попиту і пропозиції
Оренда основних фондів
Межі між проміжним споживанням і валовим нагромадженням основного капіталу
Випуск центрального банку
Фінансові послуги, крім послуг страхування і пенсійних фондів
Оптова та роздрібна торгівля
Транспорт і складське господарство
Виробництво машин та устаткування і будівництво
Фінансові послуги, пов'язані зі страхуванням і пенсійними програмами
Наукові дослідження та розробки
Межі між проміжним споживанням і оплатою праці
Час реєстрації і оцінка проміжного споживання
Охоплення проміжного споживання
Виробництво оригіналів та копій
Рахунок підприємницького доходу
Рахунок підприємницького доходу
Різниця між поточними і капітальними трансфертами
Відображення трансфертів в Рахунок
В. Поточні трансферти
B. віднімання вартості соціальних трансфертів в натуральній формі, що підлягають виплаті цієї одиницею або цим сектором.
Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі
Загальне визначення податків
Податки на доходи
Організація програм соціального страхування
Е. Чисті відрахування на соціальне страхування
Охоплення соціальних допомог
А. отримання посібників обумовлено участю в програмі, і ці посібники відповідають соціальних допомог у визначенні СНС, і
Інші поточні податки
B. віднімання всіх поточних трансфертів, крім соціальних трансфертів в натуральній формі, що підлягають виплаті цієї одиницею або цим сектором.
Рахунок вторинного розподілу доходів
Податки на продукти
Інші податки на виробництво
Відображення податків на виробництво та імпорт
Компоненти оплати праці
Визначення працюють за наймом
D. Субсидії
Субсидії на продукти
Виплати іншого інвестиційного доходу
А. Введення
Розподілений дохід корпорацій
відсотки
Визначення доходу від власності
Сільське господарство, лісове господарство та рибальство
B. У споживачів є свобода в ухваленні рішення купувати чи не купувати, і вони роблять цей вибір на основі запитуваних цін.
Е. Сектор фінансових корпорацій і його підсектори
Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів
D. Сектор нефінансових корпорацій та його підсектори
НКО, зайняті неринковим виробництвом
НКО, зайняті ринковим виробництвом
Допоміжні фінансові корпорації
Кептивні фінансові установи та лихварі
Альтернативний метод виділення підсекторів
Підсектори сектора державного управління
Органи державного управління як інституційні одиниці
характеристики НКО
підсектори
Корпорації, засновані як юридичні особи
Загальний огляд інституційних секторів
Угруповання по інституційним секторам і економічну поведінку
резидентство
Ці кооперативи, партнерства з обмеженою відповідальністю і т.д.


перша | Попередня | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати