На головну

право

сторінка 46

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Ексгумація трупа
Правовий статус постійних представництв держав при міжнародних організаціях
Підприємство як суб'єкт підприємницької діяльності
IV. Викуп партнерської частки в статутному капіталі функціонуючого підприємства
Тема 1. Предмет, система и джерела муніципального права України
Тема 1. Цивільне право як галузь права
Тема: Метод науки держави і права
Конфіденційна інформація
Б 1. 1.Гражданское право як приватне право: поняття, система 1 сторінка
Динаміка вихідних и розрахункових Даних для оцінювання показніків ділової актівності ТОВ «Санаторій« Псьол »за 2010-2012 рр.
Тема 2. Походження держави і права
поняття етикету
Тема 8. Облік операцій з цінними паперами.
Тема 3. Правове становище суб'єктів комерційної діяльності.
Основні етапи розвитку Київської держави
Банкрутство и санація суб'єктів підприємництва
Правове виховання: поняття, методи, форми
Місце ІВ в системі поділу влади.
завдання
Довідкові правові системи і їх місце в правовій сфері.
Інформатизація юридичної діяльності
Система АП та його принципи. Систематизація і кодифікація АП.
І. Методика вирішенню завдань
Дайте визначення Поняття відпустка та Назвіть ее види.
Тези доповідей та матеріали конференцій
Показники використання робочих місць
Правові відносини. Юридична відповідальність.
Предмет і метод правового регулювання
Суспільний устрій Галицько-Волинської держави
Загальна характеристика службової переписки
Основні положення теорії держави і права
Поняття, предмет, функції і система правознавства
Питання 1: Місце і роль навчальної дисципліни "Введення в професію" в системі юридичних дисциплін.
Список літератури, для подготовки до вопросам, что віносяться на СРС
Методологія правознавства
Тема 4. Приватні правила кваліфікації злочинів
Тема 3. Статистичне спостереження
Ужгород - 2013
Зобов'язання в цивільному праві.
Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі
Методологія порівняльного правознавства та її особливості
Розвиток порівняльного правознавства в XX столітті
Кримінальне право України
Вотчини й маєтки по Соборному укладенню 1649 р
Форми і види співучасті.
Сімейний кодекс України - основне джерело сімейного законодавства України.
Перевірка як основна форма здійснення податкового контролю
Тема 1. Поняття, суть и завдання крімінального процесса
Тема 3. Освіта господарюючих суб'єктів і припинення їх діяльності.
Поняття, ознаки та теорії виникнення держави, його сутність і функції
Проблеми здійснення правової реформи в Росії і завдання юридичної антропології
антропологія злочинності
І припинення громадянства Російської Федерації
Оренда як форма комерційного використання підприємства
Учасники юридичної аргументації
Retell the dialogue in indirect speech.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Залежно від процесуальних особливостей здійснення правозастосовчої адміністративно-публічної діяльності
сутність держави
УДК 608.1
Позов про Витребування майна Із чужого незаконного володіння (віндикаційний иск).
Заняття 1.
Завдання 9.
Особистість злочинця: визначення РІСД, структура, характеристика. Ґенеза особистості злочинця. Типологія злочінців
Тема 10. Застосування сімейного законодавства до сімейних відносин з іноземним елементом
Ст.ст. 364-389 ГК Республіки Білорусь
Ст.ст. 390-423 ГК Республіки Білорусь
4 сторінка
Тема 8. Перегляд СУДОВИХ РІШЕНЬ в адміністратівному судочінстві.
Перерахуйте основні функції трудового права.
V.Дополніть схему
Міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ 2 сторінка
Тип наукового мислення
Ст. 239 КпАП передбачає підстави адміністративного затримання
Поняття і ознаки держави. Роль держави в життя суспільства
Спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів
Форма політичного режиму.
Діяльність правоохоронних органів і громадських організацій у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх
Питання 23.Государственная і муніципальна власність: суб'єкти, об'єкти, підстави виникнення.
Види державного контролю і нагляду
Подання прокурора в порядку загального нагляду. Відмінність його від протесту.
Входження Запорізької Січі під протекторат России
Поняття і предмет етики
Особливості заповнення дубліката трудової книжки.
Ігри в навчанні праву
Методика викладання тем з питань правового регулювання екології та освіти
Адміністративні обов'язки державної установи у відповідній сфері діяльності
Зовнішнє середовище господарювання підприємства.
Поняття моралі.
ВИДАННЯ НАКАЗІВ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ
Майнові та немайнові відносини між подружжям
Тема 3. Вчення про співучасть і проблеми боротьби з організованою злочинністю. Кваліфікація групових злочинів
Правові основи архівної справи
Методика аналізу найбільш ефективного використання об'єкта нерухомості.
1 сторінка
Поняття норми права і її ознаки
ТЕМА 3. засідку КРІМІНАЛЬНОГО процес
ДО ІСПИТУ ПО кримінального права (Загальна частина)
ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ
Інформатизація правоохоронних органів: Прокуратури РФ, Мін'юсту РФ, МВС РФ, ФСБ РФ.
Внутрішні і зовнішні
трудова дисципліна
Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
III. Обов'язки і права ФСБ РФ
Організація констітуційніх ОРГАНІВ государственной власти
ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Розміри паперу, що застосовуються в діловодстві
Держава і право Київської Русі (ІХ ст. - Початок ХІІІ ст.).
1 сторінка
Лекція 31. Правосвідомість.
референдум
Тема: Сімейні правовідносини
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Обов'язки прокурора щодо забезпечення законності при вирішенні скарг, що надійшли на дії органів дізнання та попереднього слідства.
І ФОРМИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ
Детермінація і причинність злочинності.
Тема 5. Виборча система і виборче право в Російській Федерації.
Федеральне Збори є
Власність як основа господарської діяльності. Види власності в Республіці Білорусь.
Операції з підприємством як майновим комплексом
I. Призначення і характерні риси правових актів, видаваних ОФСБ.
ТЕМА № 1.2 Суб'єкти МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
Статус адвоката. Гарантії незалежності адвоката.
Робота з юридичними документами
ЛУЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Поняття попереднього розслідування як виду державної діяльності. Завдання, функції та система органів попереднього слідства.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Моделювання як метод дослідження об'єктів правової інформатики і кібернетики.
Поняття і елементи системи права
Глава 1. Правове регулювання угод із земельними ділянками.
Речові і зобов'язальні правовідносини
Видами договору найму були: договір найму речей; договір найму послуг; договір найму робіт або поспіль.
Глава VI. КВАЛІФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ ЗЛОЧИНІВ 5 сторінка
Політико-правовий режим
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Коригування ВАРТОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кредитної Операції ПРИ розрахунку РЕЗЕРВІВ ПІД кредитні ризики
Об'єкт земельних правовідносин.
Адвокатська монополія: використання тільки в області судового представництва або ж і в інших областях надання юридичної допомоги? 5 сторінка
Поняття та предмет екологічного права. Об'єкти екологічного права.
ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Тема 5. Правове регулювання джерел фінансування дефіцитів бюджетів
Тема 1. Сутність кримінології
Акти Президента РФ не повинні суперечити Конституції РФ і федеральних законів. Акти Президента РФ є підзаконними актами.
Російська правда "- кодекс приватного права
Організація кредитного справи
Тема 14 Типи права. Основні правові сім'ї сучасності
Державна влада як особливий різновид соціальної влади. Теорії сутності держави.
Договір поставки
Закінчений злочин. Встановлення моменту його закінчення. Кримінально-правова характеристика злочинів з усіченим складом і складом небезпеки.
ТЕМА 1. Поняття і види соціальних норм
Система права соціального забезпечення
Основні концепції праворозуміння. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм
Античні концепції типології.
Поняття, елементи та види позовів.
Крайове державне бюджетне освітня установа
Введення в дисципліну. Держава і право.
Тема 3. Купівля-продаж і міна нерухомості.
Правовий статус Президента Російської Федерації
завдання 6
Тема 6. Основні правозастосовні проблеми в області кримінально-правової охорони особистості. Судова практика у справах про злочини проти особистості
Джерела права
Порядок прийняття законів в РБ (ст. 100)
Право водокористування та его види.
Державна реєстрація змін до відомостей про фізічну особу-підприємця, Які містяться в Єдиному державному Реєстрі.
дисертаційні дослідження
Міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ 4 сторінка
Тема 5. Встановлення походження дітей
Шлюб: Поняття, ознака, умови та порядок укладання
ІІ. Функції та основні принципи трудового права
Міжнародний договір
Поняття і види джерела права
Тема 2. Цивільне законодавство
Тема 17. Кримінологічна характеристика та заходи боротьби зі злочинністю в сфері економіки
Способи реалізації АПН.
Реєстрація оренди як обтяження (обмеження) прав
види співучасників
Доходна частина бюджету Пенсионного фонду Ленінського району міста Донецька за 2007-2008 рр.
Перелік питань з теорії держави і права, що виносяться на державний іспит
Здійснення і захист особистих немайнових прав.
Розробка прокуратурою спільно з іншими державними органами заходів попередження злочинів та інших правопорушень.
конституційне повновладдя
Лекція № 8
Пред'явлення покличу ТА ВІДКРИТТЯ Провадження делу
Поняття, ознаки та джерела права
ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЇ
Поняття і класифікація державних службовців
Форма правління
Класифікація причин та умов злочинності. Детермінанти злочинності в сучасній Росії.
Тема 3. Походження держави і права
Інтерпретаційні практика - це діяльність по встановленню та роз'яснення змісту і форми правового припису, взята у єдності з накопи юридичним досвідом.
Тема № 11. Актуальні проблеми Реформування ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВО ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Принцип здійснення правосуддя тільки судами. Принцип рівності громадян і організацій перед законом і судом.
завдання
Лекція 15. Право та інші соціальні явища.
Призначення покарання при вердикті присяжних про поблажливість.
ІІІ. розрахункове завдання
Поняття та ознаки покарання.


перша | Попередня | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати