На головну

Математика

сторінка 43

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Безліч дійсних чисел. послідовності
Інтегральне числення.
Завдання для самостійної роботи студентів
Завдання для самостійного рішення
Загальна постановка задачі математичного програмування.
Глава 5. Алгоритми і машина Тьюринга.
Методичні рекомендації по темі «Узагальнення і повторення курсу стереометрії».
Розрахунки на міцність
організація повторення
Умовний екстремум функції кількох змінних. Найбільше і найменше значення функції декількох змінних в області.
Основні визначення і теореми
Математичні моделі системного АНАЛІЗУ. Імітаційне моделювання.
Рішення.
Орієнтація поверхонь. Поверхневий інтеграл 2-го роду. Зведення поверхневого інтеграла 2-го роду до подвійного інтеграла
Відносини на множинах
А) за формулами Крамера, б) методом зворотної матриці, в) методом Гаусса, г) за допомогою пакета прикладних математичних програм MathCAD (Excel).
Заходи складності алгоритмів. Класи задач Р, ЕХР і NP. NP повні завдання
Деякі застосування алгебри логіки
Крітерій Михайлова.
Внутрішні сили. метод перерізів
ВАГИ результатів вимірювань та їх ФУНКЦІЙ
Дискретні випадкові вектори. Закон розподілу дискретної випадкової вектора.
Завдання К-2. Кінематіка простих рухів тіл
Композиція відносин. Зворотне відношення. Операції над відносинами. Основні властивості відносин
Нормальний закон розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини
Теореми Ляпунова про стійкість лінійніх систем керування
Методика введення тригонометричних функцій будь-якого кута
Елементи теорії ймовірностей, приклади 23-34
Класичне визначення ймовірності.
Геометрична інтерпретація методу 3 сторінка
Методика ознайомлення з дією віднімання.
Завдання для контрольної роботи обговорені на засіданні кафедри природничо-наукових дисциплін ЗІП СібУПК. Протокол № 7 від 22.03.2012 р
Від постійної ймовірності в незалежних випробуваннях
Алгоритм складання еквівалентних схем
Принцип розімкненого керування.
Нелінійні системи автоматичного керування.
геометричний розподіл
Тема. Поняття функції. Основні властивості функцій
Методи класичного твердотільного моделювання
Санкт-Петербург
Умови рівноваги сходяться сил
Визначення дісперсії відхилення при Випадкове Вплив.
Множини. ВІДНОШЕННЯ. Алгебри.
гбованія до розвитку мовлення
Вплив способу закріплення кінців стрижня на величину критичної сили.
Щекотунчік (з 1 року 6 місяців)
Апаратура для виміру питомої електричного опору напівпровідників
Теореми Вейерштрасса про безперервних на відрізку функції.
Випробуванням називається здійснення певної сукупності умов.
Додавання прискорень, теорема Коріоліса.
Системи з відкрітімі ключами и відкрітім розподілом ключів
ПОШКОДЖЕННЯ В ЛАНЦЮГАХ ТН І КОНТРОЛЬ ЗА їх справність
обмеження
Людина може відповідати професії, зарплата відповідати посаді, покарання - злочину, оцінка - знань.
Схема розташування елементів балочної клітки і колон
фрагмент конспекту уроку по ознайомлений з площею прямокутник.
Контрольна робота №8
Канонічні Рівняння (canonical equations) методу сил
Вектори і лінійні операції над ними.
СТАТИЧНИЙ РЕЖИМ САР
Формула Тейлора функції однієї дійсної змінної і її залишковий член в різних формах. Ряд Тейлора. Розкладання в ряд Маклорена основних елементарних функцій.
Приклади побудови ЕММ економічних задач лінійного програмування
Автономні системи і властивості їх рішень.
Застосування диференціала в наближених обчисленнях
Геометрична інтерпретація методу Сімпсона
Поняття алгоритму та його уточнення.
Еліптічна орбіта
Евклідові простору.
Питання № 7. Нескінченні множини. Рахункові безлічі. Приклади рахункових множин.
Транзітівність.
Умовні ймовірності.
теоретичні відомості
Щільність розподілу системи двох випадкових величин
вправи
Властивості вибіркового середнього і вибіркової дисперсії як точкових оцінок МО і дисперсії відповідно.
Деякі розподілу, що використовуються в мат.статістіке. Нормальний розподіл, гамма розподіл, хи - квадрат розподіл.
Контекстуальні та остенсівние визначення
Доведення. 1 сторінка
Зв'язок между цільовім та функціональнім аналізом побудова системи. Аналіз дерева цілей.
Порядок виконан роботи
Тема лекції 3. Тригонометричні формули. Тотожні перетворення тригонометричних виразів.
чудові межі
Завдання 1 3 сторінка
Формули Маклорена і Тейлора
III. Дослідження функцій та побудова графіків
Домашнє завдання
Поняття про матрицю. Визначники другого і третього порядків.
Елемент КІНЕМАТІКІ
Візначте центр протонування в молекулі основи новокаїнаміду 2 сторінка
Вкажіть формулу для - 3-фенілпропеналю - коричного альдегіду
Мінор порядку k, Кількість миноров порядку k. Мінорний ранг матриці. Рангові мінор.
критична температура
Заняття 7. числові ряди. Необхідна и достатні ознака збіжності
Математичне сподівання дорівнює
Теорема: Імовірність добутку кінцевого числа незалежних в сукупності подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій.
ВПРАВИ
Знаходження рівняння площини, що проходить через задану точку простору перпендикулярно до заданої прямої.
Критерії повноти Посту-Яблонського
Основна гіпотеза Теорії алгоритмів.
ВПРАВИ
Тема: Побудова кривої рівній мірі загасання перехідного процесу в площині параметрів настройки ПІ - регулятора.
Вправи.
Класифікація, номенклатура, ізомерія органічних сполук
Канонічне рівняння прямої
Рівність векторів
Чистий зрушення. Закон Гука при зсуві. модуль зсуву
Числові характеристики системи двох випадкових величин
ВСТУП
Сукупності.
Приклад розв'язання задачі 14
Найти, если.
ЗМІСТ РОБОТИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
Висновок формули для визначення нормальних напружень при косому вигині.
Висновок формули для визначення нормальних напружень при відцентровому стисканні.
O Використання прив'язок
Інтерпретації, можливість розв'язання, здійсненність, общезначімость
Гідравлічні елементи живого перетину потоку в каналі
Роза вітрів
показовий розподіл
СТРУКТУРНА СТІЙКІСТЬ САР
Рівносильні перетворення формул. Правила підстановки і еквівалентної заміни
Абсолютна і відносна похибка
Тема: Елементи топології
Теорема 7.11. Якщо f (x) має на проміжку X обмежену похідну, то f (x) рівномірно неперервна на цьому проміжку.
Андросов Микита Георгійович
N-мірне метричний простір, відстань між точками.
Проектування і розрахунок ковшового водоскиду
Геометричний і фізичний зміст інтегралів по фігурі
Елементи теорії ймовірностей, приклади 1-11
Елементи теорії ймовірностей, приклади 12-22
Використання миші в програмі Gambit
Системи випадкових величин
Види відмов та їх класифікація
Створення креслення деталі опора
Навколо осі абсцис; - Навколо осі ординат.
варіаційний ряд
Основні теореми про границі.
Існування і єдність розв'язку задачі Коші. Метод послідовних наближень
Операції над комплексними числами
Лабораторні, практикуми
Метод середніх прямокутників
Аріфметічні теореми про похідну
Диференціювання складної функції і оберненої функції. Похідні суми, різниці, добутку і частки двох функцій.
Елементи релятівістської динаміки
Дії над неперервними функціями. Властивості неперервних функцій. Точки розриву безперервних функцій
емтіхан тест с?ра?тари 5 сторінка
IX. Додаток ПОХІДНОЇ
ВТіПО-22 об «ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНІКА Ж?НЕ БА?ДАРЛАМАЛИ? ?АМТАМАСИЗ ОУ» маманди?и ?шін
Методика ознайомлення з сантиметром
Визначення стійкості по логаріфмічнім характеристикам.
Однорідні системи лінійних рівнянь
Питання 31. Опуклі і увігнуті функції. Критерії опуклості і угнутості.
Зубчасті передачі. Зубчасті ряди.
Другий чудовий межа, число е. Поняття про натуральні логарифми.
Об'єднаний регулятор частоти і потужності типу 7РС
Визначений інтеграл як межа інтегральної суми. Властивості визначеного інтеграла.
Правила додавання векторів
Завдання для самостійної роботи
Властивості векторного добутку двох векторів.
рішення
універсум Ербрана
Теорія ймовірностей і математична статистика
операції
Побудова безлічі рац. чисел в шкільному курсі математики
Біном Ньютона
Невідмовність отримувача - це процедура підтвердження, у тому чіслі и Юридично, фактом прийому й ОБРОБКИ об'єктом чи суб'єктом конкретної информации.
В результате маємо
B) Вірогідність можуть набувати значень тільки з заданого ряду значень.
Симетрична форма запису системи.
Головна статечна частина.
Діаграмі потоків Даних як Основний інструмент системного АНАЛІЗУ та проектування систем.
Аксіоматичне визначення ймовірності. Імовірнісний простір. Властивості ймовірності.
Кратні інтеграли Рімана. Зведення кратних інтегралів до повторних.
квантори
Одиничні вектори. Орти. Декартова система координат
Метод відділення коренів
Діфракційна решітка. Діфракційні спектр
Питання 24 поверхні другого порядку (еліпсоїд, циліндри, конус) і їх канонічно рівняння. Дослідження форми поверхні методом паралельних перерізів.
Ступеня і коріння
Інтегрування раціональних дробів.
Послідовність визначення струмів и напруг
Сходяться послідовності і їх властивості.
Криві ІНШОГО ПОРЯДКУ
II. Точкові оцінки числових характеристик випадкової величини
електричний диполь
Принцип стиснутих відображень. Рішення нелінійних рівнянь методом ітерацій. Оцінка похибки.
Жорданова форма матриці.
ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ РУХУ ВОДИ В КАНАЛАХ
Довільні дискретні розподілу
Умовний екстремум функції кількох змінних.
капронові сита
Загальні відомості
Фотоелектронній помножувач
Інтегрування раціональних дробів
Алгоритм знаходження СДНФ функції, заданої таблицею істинності.
глава 11
Перебіг Прандтля - Майера
Критичні точки розподілу Фішера
Завдання 1 + 1 сторінка
Практичне заняття 3.4. Теоретико-множинне визначення множення цілих невід'ємних чисел


перша | Попередня | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати