На головну

фінанси

сторінка 38

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Можлівість інтеграції з іншімі автоматизованого інформаційнімі системами управління.
Класифікація різіків
Оцінка собівартості, прибутку і запасів
Www.forexam.ru
розв'язок
Економічна Сутність Капіталу, Особливості власного и позікового Капіталу підприємства
Перевірка теоретичних знань
Тема 50. Амортизація основних засобів, Особливості нарахування в СУЧАСНИХ условиях господарювання
Емісія безготівкових грошей, банківський мультиплікатор
Нормальний розподіл.
Диверсифікація як метод здійснення технологічних інновацій
Особливості кризових процесів і антикризового управління на різних стадіях життєвого циклу фірми.
Тема 5. Ризик-менеджмент в розрізі інвестиційної стратегії
Виберіть правильну відповідь.
Рекомендації до виконання курсової роботи по розділах
Моделі і методи розробки і прийняття рішень
Національний банк Республіки Білорусь, організаційна структура, перспективи розвитку
Економічна сутність та види інвестицій
Еволюція управлінської ДУМКИ
A) The Budget Message of the Mayor
Тема 2. Загальна характеристика і структура банківської системи Російської Федерації
Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи
Фінанси економічних суб'єктів
Оцінка результатів роботи
Бюджетне пристрій і його типи
Тема 6. МЕТОД ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ
Роль і місце аналізу в процесі прийняття рішення
Оптова ціна підприємства включає повну собівартість і прибуток підприємства. За оптовими цінами продукція реалізується іншим підприємствам або торговельно-збутових організаціям.
Витрати і доходи місцевих бюджетів.
СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ПОКАЗНИКИ.
Факторний моделювання та аналіз показніків рентабельності.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ісползованія ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА. РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.
Оточуюче середовище та учасники проекту
ПИТАННЯ 8: Показники ЧИСЕЛЬНОСТІ І РУХУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Консолідовані бюджети в РФ, їх особливості.
Тема 7.
Пряма оплата
розділ 10
II. Причини, за якими підлеглі уникають відповідальності і блокують процес делегування
Особливості організації бухгалтерського справи в господарських товариствах і суспільствах
Грошові витрати організації
Тест 16 Оцініть рівень своїх здібностей до самоврядування
Паралельні бази даних - альтернатива багатовімірного представлення Даних
Www.forexam.ru
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Технології централізованого та розподіленого оброблення информации (комп'ютерні мережі, Internet).
Аудит - альтернативна форма фінансового контролю.
Взаимоувязка показників Бухгалтерськогобалансу і Звіту про зміни капіталу
виконання стратегії
Основні етапи процесу стратегічного менеджменту
Поняття форми кредиту. Банківський кредит
Конфлікти, причини конфліктів і їх усунення
Обстеження внутрішнього середовища організації
SWOT- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища фірми
Методи стабілізації валют. Грошові реформи та їх види.
Сукупний дохід акціонерів в світлі дивідендної політики. Основні форми виплати дивідендів.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ
Бухг регістри і форми БО
Продуктивність и конкурентноздатність организации.
Оцінка вартості капіталу на основі WACC
Аналіз внутрішнього середовища
Вступ
Частина I. Концептуальні засади та інструментарій фінансового менеджменту
Методи аналізу маркетингової інформації
Облік фінансового оздоровлення
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЗАМОВЛЕННЯ, ФОРМУЛА Вілсон (ВІЛЬСОНА), МОДЕЛЬ EOQ
Особливості власного і позикового капіталу
Звичайна річна рента
Питання 6.1. Методи оцінки і управління запасами.
Методи вдосконалення процесу виробництва
Вибір засобів поширення інформації
Поняття і види державного боргу. Управління державним боргом.
Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат.
SWOT- матриця
Стратегія ризик-менеджменту
ТЕСТИ З Операційного МЕНЕДЖМЕНТУ 1 сторінка
Зведений тест за курсом
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І калькулювання ФАКТИЧНОЇ собівартості продукції.
Причини неплатоспроможності підприємства та система ЗАХОДІВ относительно їх Усунення.
Система маркетингової інформації
Правила побудова опітувального листа
адаптивні структури
Методичні вказівки до розв'язання задачі 1
Концептуальна модель організації виробництва на підприємстві
Фінансова еквівалентність зобов'язань
Регулювання діяльності ФПГ в Росії
Тема 6.5. Фінансове оздоровлення та реорганізація кредитних організацій. Ліквідація кредитних організацій
Структура капіталу. Ефект фінансового важеля
Угрупування витрат за статтями і елементами та її застосування. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції. Склад витрат.
Мета и завдання технічного АНАЛІЗУ проекту.
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни та по організації самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.
Поняття, види державних позабюджетних фондів.
ТЕСТ 2.
Основні причини виникнення зовнішніх і внутрішніх ризиків
Права і обов'язки головного бухгалтера
часткового фінансування
Антиінфляційна політика держави та її інструменти
Процес управління ризиком
Валютний курс і його види. Формування валютного курсу
Позабалансові рахунки, особливості ведення обліку на них
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
Російської Федерації
Www.forexam.ru
Менеджер: поняття, особисті та ділові якості, функції
Порядок обліку додаткового капіталу, його формування і облік.
Завдання №1 Вивчення видів економічних ресурсів (майна) господарюючого суб'єкта та джерел їх утворення в залежності від функціональної ролі в процесі відтворення.
Ризик-менеджмент. Ефективні технології.
Питання 5. Кількісні методи аналізу та оцінки ризиків
Класифікація структур
Законодавче та нормативне регулювання бухгалтерського обліку.
цілі організації
Порядок складання аудиторського висновку.
Та?ирип 8 Корпораціяни ?ариз к?здерінен ?аржиландиру
Інститут економіки і менеджменту
У поясненнях до бухгалтерської звітності повинні розкриватися ...
Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг ПІДТРИМКИ Функціонування інформаційних систем: основні фактори.
Порядок складання бухгалтерських звітів
Сутність інвестицій, інвестиційного процесу та їх зв'язок зі стратегією підприємства.
II.Опісаніе позиціонування фільму.
Класифікація управління
Поняття грошового обороту. Канали руху грошей
Залишки за синтетичними рахунками
Продукції (робіт, послуг), їх класифікація
Стратегічний аналіз галузі і найближчого оточення компанії
Тема 3. Управління на принципах маркетингу
Вступ 3
Методи ведення обліку.
Тема 5. Ризик банкрутства як основний прояв фінансових ризиків.
Адміністративна (класична) школа управління
Фінансова система: характеристика сфер і ланок
Приблизний перелік тем дипломних робіт за спеціалізацією
Характеристика залучених коштів, депозити та їх види, процентна політика КБ по залученню коштів.
Неплатоспроможність (банкрутство) підприємства. Програма фінансового оздоровлення
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Розрахунок лізингових платежів методом ануїтету
Аналіз конкурентних сил, що діють на фірму
ХАРАКТЕРИСТИКА сталева
Тема 3. Суб'єкти рекламного ринку
ОСНОВНІ ПРАВИЛА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Захист дипломної роботи
Об'єднання бухгалтерів в дореволюційній Росії
Банки і їх роль в економіці
ФОРМИ, МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Сутність оборотних коштів.
В1 Характеристика витрат
До їх виконан
Промислова революція та її наслідки для бухгалтерського обліку
ТЕМА 2. Базові категорії фінансового менеджменту: капітал, прибуток, фінансові ресурси, грошовий потік 4 сторінка
завдання
Тема 3. Основні принципи менеджменту
бюджетна система
Поняття і класифікації потреб.
ВИСНОВОК
Схема факторингової операції
Методичні вказівки щодо виконання наскрізної задачі з бухгалтерського обліку
ПРАВОВІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Перед складанням річної бухгалтерської ЗВІТНОСТІ. 2 сторінка
I.I Конфіденційна інформація
В МІСЦЯХ ПРОДАЖУ
Дослідження кон'юнктури товарного ринку взуття
практичні завдання
Самостійна робота студентів
Аналіз обсягу, складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
Організаційна структура підприємства
Інтенсивний і селективний методи реалізації товарів.
Показники ефективності інвестицій
Глава 6. Якість і конкурентоспроможність
Глава 1. Маркетинг, його основи і концепції
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 4. Конкуренція і кон'юнктура ринку
Навчально-методичне забезпечення дисципліни (модуля)
Мета, завдання і принципи управління грошовими потоками підприємства
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Схема рахунків бухгалтерського обліку та прийом подвійного запису.
Дефіцит бюджету і бюджетний профіцит. Причини виникнення і джерела фінансування бюджетного дефіциту
Цілі, завдання та етапи управління інноваційними проектами
Функції ІНВЕСТИЦІЙНОГО менеджменту
менеджера освіти
Поняття управління інноваційними проектами
Об'єкти, що забезпечують виробничо-господарську та фінансову діяльність
Перелік контрольних питань до іспиту
Сутність, значення и класифікація методів управління
Тема 2. Ринок. Поняття ринкового середовища. Суб'єкти ринку. Відносини між суб'єктами ринку.
Майно організації. Класифікація майна за функціональною роллю у процесі відтворення
Тема 7. Управління фінансово-Економічною підсістемою
матриця БКГ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТ ПРОЕКТІВ
Практичне заняття 3
Практичне заняття 6
Організаційна структура ТОВ «Північно-Західної компанії по ресурсному забезпеченню. 6 сторінка
Державний борг
Основні Ідеї та Концепції сучасного менеджменту
Особливості континентального і англосаксонського ринків капіталу
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Форми надання кредиту
Класифікація витрат в залежності від мети бухгалтерського обліку
Методи амортизації та порядок обліку амортизаційних відрахувань основних засобів.
Облік готової продукції в місцях зберігання та її відпустки для продажу. Аналітичний облік готової продукції. Облік п / ф власного виробітку. МСФЗ 18 "Дохід".
Ефективності менеджменту.
Поняття бюджетної класифікації та її склад.
Тема 9. Структура доходів і витрат федерального бюджету


перша | Попередня | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати