На головну

Філософія

сторінка 39

Каталог - Філософія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Поняття природного права, позитивного права, правового статусу індивіда. Філософські підстави найважливіших правових ідей і концепцій.
Філософія права XX-ХХ1 ст. (Основні напрями і течії).
Свідомість: поняття, компоненти, сфери та функції. Свідомість і мозок.
Представники даної теорії
Короткий звістка про твори і життя Плутарха
Філософія життя
Індукція і дедукція, формалізація і математизація в науковому пізнанні.
II. Еллінізму. (Еллінізм)
Предмет і об'єкт філософського знання. Виникнення і основні функції філософії. Розділи філософського знання.
Поняття техніки і технології.
точки тривоги
В) субстанція
Виникнення і витоки російської філософської думки в стародавньої та середньовічної Русі.
Філософія про сенс життя людини
Моральна свідомість. Роль моралі в процесі формування особистості.
Логіка Арістотеля
Сутність, походження та еволюція форм держави.
Класифікація сукупностей об'єктів
Становлення і основні етапи розвитку російської філософської думки.
Тема безсмертя душі в діалозі Платона «Федон».
Питання 10 Середньовічна філософія в Арабо-мусульманських країнах
Великі філософи Росії XIX-XX ст. (Соловйов, Бердяєв, Флоренський, Ільїн, Вернадський і ін.)
Структура пізнавального процесу. Пізнання як творчість
Поняття культури, її багатогранний характер. Філософські проблеми культури.
Питання № 23. Російська філософія XIX-XX століть.
Теїзм, пантеїзм, АТЕИЗМ
B. Основна система Шести йог Наропи
Філософська думка епохи просвітництва
Монадологія Лейбніца.
Ф Аристотеля: категорії «форма» і «матерія», теорія пізнання, логіка, онтологія і космологія, натурофілософскій і природно-наукові уявлення, етика, вчення про державу.
Християнський еволюціонізм о.Пьера Тейяра де Шардена
Time 0:00:00
Антична філософія. Питання № 5 1 сторінка
Соціально-філософські та гуманістичні ідеї в білоруській думки епохи Ренесансу і Нового часу (Ф. Скорина, С. Полоцький, К. Лищінскій)
Органічна теорія Спенсера
Німецька класична філософія
Основні функції філософії.
Проблематика і особливості філософії Нового часу
Світогляд, його структура та історичні типи. Співвідношення міфології, релігії і філософії.
ЗАВДАННЯ Тема: Суспільство і історія
Німецька класична філософія. Філософія І. Канта, Г. Гегеля і Л. Фейєрбаха
Містичний напрямок в філософії пізнього середньовіччя. Мейстер Екхарт.
Свобода і відповідальність.
Справедливість як основна правова цінність.
Наука і релігія в епоху Просвітництва.
Питання. Антропоцентризм Ф епохи Відродження
Квиток 38 Філософія Гегеля
Наука і суспільство. Функції науки. Роль науки у вирішенні глобальних проблем сучасності.
Світогляд: сутність, структура, соціальна роль
Чуттєве і раціональне пізнання, їх основні форми та роль в пізнанні
Квиток №13вопрос 2 Предмет етики. Основні етапи розвитку етики
Соціальна проблематика в теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса
Детерменизма як концепція загальної закономірності, взаємозумовленості і взаімосвязі.Форми детерменизма.
Глобальна ситуація
Специфіка філософії РЕНЕСАНСУ: неоплатонізм, НАТУРФІЛОСОФІЯ, теософії, пантеїзму
В.І. Вернадський про розвиток ноосферного свідомості.
Істина і оману. Правда і Брехня. Критерії істини.
Середньовічна Ф, період схоластики, загальна хар-ка, суперечка про Універсал, вчення Фоми Аквінського.
Як формулюється основне питання філософії в екзистенціалізмі?
Тема 10 Західна філософія XX і початку XXI століття
Політико-правове вчення Платона
Питання № 9 Первинні і вторинні якості Локка. Суб'єктивний ідеалізм Берклі. Скептицизм Юма.
Емпіризм і раціоналізм філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт)
Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення.
Концепція атомізму і матеріалістичні тенденції в давньогрецької філософії.
Сенсуалізм і раціоналізм.
Заратустра говорить про те, що він прийшов зруйнувати старі скрижалі цінностей.
Філософські аспекти екологічних і демографічних проблем сучасності
Дж. Берклі
міфологією
Архітектура комп'ютерної системи. Підключення пристроїв до магістралі. Ієрархія магістралей.
Виникнення філософії .Основні риси і періоди давньогрецької філософії. досократики
Філософія екзистенціалізму
Філософія_очнікі 10 сторінка
Особливості єгипетської міфології. Міф про Осіріса. Відносини єгиптян до смерті.
Біосфера і закономірності її існування.
Філософія_очнікі 5 сторінка
Структура і функції філософії права.
Антична філософія. Питання № 5 9 сторінка
поняття
БілетОсновние риси марксистської філософії; неомарксизм
Наука в ХХ столітті. Гейзенберг В. Фізики і філософія. Роль нової фізики у сучасному розвитку людського мислення.
Заняття 13. СОЦІАЛЬНА ДИНАМІКА. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
Time 0:00:00
Фома Аквінський
Просторово-часова організація буття
II. Російською мовою.
Герменевтика і тлумачення законів.
Міфологія і філософія.
Проблема взаємини гуманітарного та природничо-наукового знання
Розвиток діалектики в німецькій класичній філософії
Антична філософія (загальна характеристика).
Критерії істини. Догматизм і релятивізм.
Вольтер
Проблема зростання знань у К. Поппера
Філософський монізм, дуалізм, плюралізм.
Філософське вчення Р. Декарта.
Етика РОЗУМНОГО ЕГОЇЗМУ
Висловлювання мислителів різних епох про суть і призначення філософії
Первинні форми науки в античному світі
евдемонізма
Християнський протоекзістенціалізм К'єркегора
Глава 4 На службі в КДБ
Соціокультурна ситуація сучасності і її репрезентація в філософії. Постмодернізм.
Еволюція філософських уявлень про простір і час. Субстанціональна і реляційна концепції.
Природа і людина в філософії Стародавнього Китаю.
Філософія стародавньої Греції, її основні школи
Буття як Machtenschaft.
Людина як предмет філософського дослідження. Проблема людини в історії філософії
Гносеологія. основні етапи і форми пізнання.
Філософія науки. Методи і форми наукового пізнання. Сцієнтизм і Антисцієнтисти.
Питання № 16 (Розділ 4). Поняття культури, її структура та функції. Культура і цівіліація.
Інформація як філософська категорія
Основні особливості античної філософії.
Time 0:00:00
Універсалізмом і індивідуалізмом
Емпіризм 2) раціоналізм
Тема 3. Наука в системі світоглядного знання
Елліністичної філософії: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ШКОЛИ
Етос науки. Р. Мертон про ціннісних установках наукової діяльності.
Філософська ШКОЛА Кініка
Кумулятивна модель розвитку науки
Гуманістична думка епохи Відродження
Аналітична юриспруденція Харта
Гуманітарна філософія техніки.
Антропогенез, його основні фактори і періоди
Предмет філософії. Структура і функції філософії.
Вчення про буття в класичній філософії.
Пізнання: пізнавальні здібності, форми (види) пізнавальної діяльності, методологія, проблема істини.
Як поєднуються система абсолютного ідеалізму і діалектичний метод Гегеля?
Свідомість. Феноменологічний підхід.
ФІЛОСОФІЯ ЦІННОСТЕЙ
Поняття перцептивного, знаково-символічного і логіко-вербального мислення.
Екзистенціалізм XX в. Буття людини в світі - головний предмет філософії.
Трагедія розуму.
Ч. Дженкс «Мова архітектури постмодернізму».
А) некритичне ставлення до існуючих філософським системам
ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ
Універсальна мова - міфи і реальність).
Образ природи в Античності.
Предмет філософії та його історична динаміка; структура філософського пізнання
Філософські погляди Л. Фейєрбаха
Середньовічна філ.мисль (апологетика, патристика, схоластика)
Антична філософія. Питання № 5 6 сторінка
Загальна характеристика і основні напрямки (школи) некласичної філософії
Питання 10. Поняття національної та світової релігії. Індуїзм.
Score 1
Основний
Основне питання філософії Сократа.
Основні принципи, закони і категорії
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ античній філософії. ПОШУК першоосновою світу В античній філософії.
Питання № 23. Несвідоме як предмет філософського дослідження: З. Фрейд, К. Юнг
Представники англійського емпіризму.
Філософія англійського сенсуалізму.
Класичний етап античної філософії (Сократ, Платон, Арістотель)
Сократ (469-399 до н.е.)
Філософія Середньовіччя (Схоластика).
Основні категорії і закони діалектики, їх методологічне значення в пізнанні
Ідея розвитку в філософії. Діалектика і її альтернативи.
Текст 7: Хайдеггер.
II. Вправи і завдання
Свідомість і пізнання. Свідомість, самосвідомість і особистість.
Вчення Платона про ідеї
Різноманіття форм знання. Наукове і позанаукові знання
Пайдаланатин ?дебіеттер
Джоржд Берклі
Поняття буття, субстанції і матерії. Еволюція поняття матерії в історії філософії. Сучасна наука про рівні організації природи
Природничо-наукових ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ марксистської філософії
Основні книги в індійській міфології
Поняття цивілізації. Типи цивілізацій в історії суспільства.
Теоретичне виправдання держави в концепціях французьких юристів. Концепція державного суверенітету.
Сутність наукового пізнання, його форми і методи.
Сатида?и Сотта ?илмисти? Істер бойинша адвокатти? с?зі
У. Джемс - Д. Дьюї
Пифагорейская гармоніка
Тема №11 Проблема людини в філософії та науці
Філософія Платона
Діалектика як метод аналізу саморуху і розвитку категорій. Діалектика як система категорій. Софістика. Діалектика і еклектика. Метафізичний спосіб мислення.
XXXV. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 3 сторінка
Значення страху для екзистенціальної філософії
Наукові, філософські та релігійні картини світу.
це пам'ять смерті
Постнекласичний тип наукової раціональності
Онтологія як філософське вчення про буття.
Особливості філософії Просвещение (Вольтер і Руссо)
Проблема самоорганізації матеріальних систем. Синергетика. Глобальний еволюціонізм в сучасній картині світу.
ЄДНІСТЬ об'єктивного І Суб'єктивно У СВІДОМОСТІ
Ідеї ??і погляди основних представників неофрейдизму
метафізика Аристотеля
Тема: «Актуальні тенденції в зарубіжному дизайні 1980 - 2000-х рр.».
Квиток 10 Питання 2 Любов і моральні цінності сім'ї
Трансцендентальний ідеалізм І. Канта.
Пантеїзм Б. Спінози.
Поняття влади. Ознаки держави та його різновиди. Консерватизм і лібералізм в політиці.
Організмоцентрізм
детермінації поведінки
Ірраціональне напрямок сучасної західної філософії
постпозітівізм
Основне питання філософії. Проблема співвідношення буття і свідомості (матеріалістичний і ідеалістичний підходи, приклади).
соціальне пізнання


перша | Попередня | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати