Головна

Педагогіка

сторінка 40

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Б. Порушення писемного мовлення
психопатологічні порушення
неврологічні порушення
Рання діагностика безречевих дітей
Загальний анамнез
Організація навчання моторних алаліков
Робота над розвитком самостійній мові
До питання про організацію і методику мовної роботи з моторними алалікамі
Дослідження імпрессівной мови
Дослідження зорової пам'яті
експресивна алалия
Змішаною патологією РОЗВИТКУ
Дидактичний матеріал для контролю засвоєння навчального матеріалу.
Приблизний перелік питань до іспиту.
Другий етап - з ... рр. до теперішнього часу.
Тема 10. Організація корекційного впливу при алалії.
Тема Система корекційно-логопедичного впливу при моторної алалії
глосарій
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗІ Алалу
Відмінність моторного (експресивної) алалии від слухонемоти.
Відмінність моторного (експресивної) алалии від афонии.
Неговорячі діти з порушенням слухового (фонематичного) сприйняття
Етіологія алалии.
Терапія.
Робота з моторними алалікамі дошкільного віку
Про засади логопедичної роботи на початкових етапах формування мови у моторних алаліков
лексичні порушення
Структура порушень засвоєння синтаксичної системи мови
Фонетико-фонематичний система мови
Тема 4 Моторна алалія
Алалия - системне недорозвинення мови, в основі якого лежать труднощі засвоєння мовних одиниць і правил їх функціонування.
Лекція Обстеження дітей з алалією.
У КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ Алалу
Вправи для розвитку структурного аспекту лексичних значень
Вправи для розвитку прагматичного аспекту лексичних значень
Вправи на розвиток сигнификативного аспекту лексичних значень
Вправи на розвиток денотативного аспекту лексичних значень
Методика логопедичної роботи при алалії і затриманому розвитку мови
Тема 7. Сенсорна алалія. Причини, механізми, симптоматика.
З досвіду логопедичної роботи з подолання порушень импрессивной сторони мови
Модельне навчання мовним навичкам старших дошкільників із затримкою мови
Використання наочності при розвитку мови дітей з алалією
Наукове значення практичної роботи установ ...
Допомоги дітям з важкими мовними порушеннями
Практично порівнюючи (порівнюючи) контрастні і однакові за величиною предмети, малюки встановлюють відносини «рівності - нерівності».
Методика навчання порівнянні 2 предметів за величиною в молодшому і дошкільному віці.
Характеристика величини предмета залежить також отрасположенія в просторі. Один і той же предмет може характеризуватися то, як високий (низький), то, як довгий (короткий).
Величина є властивістю предмета.
Властивості величини, особливості сприйняття дошкільнятами.
Методика навчання порівнянні від 2 до 5 предметів в середньому і 10 предметів в старшому дошкільному віці, упорядкування (сериации) в порядку зростання і зменшення.
Особливе місце в старшій групі відводять вправам в угрупованні та впорядкування предметів по окремим вимірам (по довжині, ширині і ін.).
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ вистав І ПОНЯТЬ Про ФОРМІ
У кожній віковій групі методика ознайомлення з геометричними фігурами має свої особливості.
Програмні завдання та прийоми ознайомлення з геометричними фігурами в молодшому, середньому і старшому дошкільному віці.
ОСОБЛИВОСТІ І МЕТОДИКА ОСВОЄННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ФОРМИ ПРЕДМЕТІВ І геометричних ФІГУР
Особливості формування кількісних уявлень в варіативних програмах і методичних системах
Методика ознайомлення з цифрами і арифметичними знаками.
Мета. Учити дитину складати умовну предметну модель словесно заданої ситуації.
Навчання діленню цілого на частини здійснюється з урахуванням особливостей розуміння дітьми відносини «ціле - частина».
ПРИЙОМИ РОБОТИ
Вихователь виставляє 4 тварин: вовк, заєць, лисиця, ведмідь. Хто це? Скільки всього? За скільки різних тварин? Як вийшло число 4?
Вправа 1
Завдання.
Навчання дітей складання завдань
Знайомство зі структурою завдання
Методика навчання рішенню і складання арифметичних завдань: види, етапи роботи, різні підходи до методики навчання рішенню і складання арифметичних завдань.
Практична частина
Як приклад розглянемо проведення заняття по ознайомленню з грошима.
Від безпосереднього порівняння предметів з геометричними зразками діти переходять до словесного опису їх форми, до узагальнення.
Вся робота по формуванню уявлень і понять про геометричні фігури будується на порівнянні і зіставленні їх моделей.
Організація роботи в середній групі
Формування навичок навчальної діяльності
Організація роботи в 2 молодшій групі
Завдання роботи.
Значення розвитку почуття часу у дошкільнят.
Організація роботи на заняттях
Виховання навичок навчальної діяльності
Зв'язок дошкільної установи і сім'ї з математичного розвитку дитини.
Показники математичної готовності дитини до школи.
Методи і засоби навчання
Проведення НСД як основної форми організації освітнього процесу доцільно у віці не раніше 6 років.
Організація роботи на заняттях у підготовчій групі
Ознайомлення з календарем як системою мір часу.
ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ уточнюють уявлення дітей про такі проміжках часу, як ранок, день, вечір і ніч.
Орієнтування в просторі. Особливості просторових уявлень у дошкільників.
Система роботи з формування просторових уявлень у дошкільників.
Цікавий математичний матеріал по ознайомленню дітей з формою предметів
Завдання на знаходження ознак отлічіяодной групи фігур від іншої дозволяють закріпити уявлення про трикутниках, чотирикутники і інших постатях.
Методика формування узагальнених понять чотирикутник і багатокутник.
Методика формування орієнтування в просторі в різних вікових групах.
Використання життєвих ситуацій для розвитку орієнтування в просторі.
Програмні завдання та методика роботи з розвитку тимчасових уявлень в різних вікових групах.
Етапи розвитку сприйняття часу
Орієнтування на площині.
Встановлення просторових відносин між предметами.
Вивчення складу чисел з одиниць.
Приклад: казка «Теремок».
МАТЕМАТИЧНЕ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНЯТ В УМОВАХ варіативність ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ розвивати освіту
Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку методики навчання елементам математики дітей дошкільного віку
Предмет і завдання курсу "Методика математичного розвитку і навчання математики". Зв'язок методики математичного розвитку з іншими науками.
РАХУНОК-перша і основна математична діяльність, заснована на поелементному порівнянні кінцевих множин.
Завдання математичного розвитку дошкільників.
Взаємозв'язок понять "розвиток", "навчання", "виховання". Математичні здібності.
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ РАХУНКУ
Методика навчання кількісному рахунку в різних вікових групах: етапи, прийоми і навички рахунку.
ОДІНкотёнок. Однарибка. Кошенят і рибок порівну.
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ РАХУНКУ
Рахунок груп предметів
Методика навчання порядковому рахунку в середньому і старшому дошкільному віці.
Розкрити значення кількісних і порядкових числівників допомагає порівняння їх.
Формування поняття числа як кількісної характеристики множин. Види роботи з подолання феномена Піаже.
Удосконалення навичок рахунку через навчання рахунку за участю різних аналізаторів (рахунок звуків, рухів, рахунок по дотику) в різних вікових групах.
Удосконалення навичок рахунку шляхом навчання отсчітиваніі з більшої кількості за зразком і по названому числу в різних вікових групах.
Прийом накладення машинок.
Знаходження «багато» і «один» в навколишньому
Насичення предметно - розвивального середовища має бути розумним.
Форми організації роботи з математичного розвитку.
Засоби математичного розвитку, роль розвиваючого середовища
Методи і прийоми математичного розвитку дошкільників.
Різниця в рівнях розвитку дітей, як показує досвід, виражається головним чином в тому, якими темпами і з якими успіхами вони оволодівають знаннями.
Співвідношення спеціально- організованого навчання, спільної і самостійної діяльності в організації математичного розвитку дошкільників.
До перерахованих вище вимогам необхідно віднести правильне використання педагогом невербальних засобів спілкування, його вміння не тільки говорити з дитиною, а й чути його.
ОСВІТА МНОЖИН ІЗ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ І ВИДІЛЕННЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА ІЗ БЕЗЛІЧІ.
Діти третього року життя в різних умовах правильно розуміють і співвідносять слова багато, Малов пределахпяті предметів.
Особливості сприйняття дошкільниками кількісних уявлень в різних вікових групах.
Угруповання часу реакції на сигнал.
Оцінка достовірності відмінності результатів
Розрахунок числових характеристик
Розрахунок числових характеристик часу реакції на сигнал.
Об'єкт і предмет дослідження
Ціль та задачі
актуальність
Дослідження для себе і для всіх, для науки і для практики.
система характеристик
Гіпотеза і захищені становища
Новизна результатів, їхню соціальну значимість для педагогічної науки і практики
ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Про курсових і дипломних роботах
Емпіричні методи.
Порівняльна характеристика стихійно-емпіричного і наукового пізнання
Наукове дослідження в педагогіці
Умови формування педагогічної теорії
Що робити?
Педагогіка та психологія
Педагогіка і філософія
Визначення якості педагогічної теорії
Методологія як система знань і як діяльність
Методологічна рефлексія науковця
ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ГЛАВА 3. ЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГИКИ з іншими науками
Учитель і педагогічна наука
ГЛАВА 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
Система педагогічних наукових дисциплін
ВСТУП
Допускається використовувати виключно в освітніх цілях.
Категоріальний апарат педагогіки
Рівні формування змісту освіти
Педагогічна наука і практика як єдина система
Зв'язок науки і практики в русі
Відмінності педагогічної практичної і наукової діяльності
Єдність і відмінності педагогічної науки і практики
ГЛАВА 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ
Примітки
Завдання 1
Завдання 1
Рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Примітки.
Ставки зарплати працівників освітніх установ
Групи з оплати праці керівних працівників
Алгоритм розрахунку фонду заробітної плати в школі
Заступників і головних бухгалтерів, керівників структурних підрозділів, їх заступників
Компенсаційних виплат за специфіку роботи в установах
Підвищувальні коефіцієнти по виплатах стимулюючого характеру
Кількості класів та кількості учнів по середній загальноосвітній школі
Тарифікаційної список загальноосвітньої школи на 01.09.2014 р
ПАМ'ЯТКА
заочної форми навчання 2014-2015 н. р.
Інституту філології та СОЦІАЛЬНИХ комунікацій БДПУ
Вимоги до написання кваліфікаційної роботи
Структура кваліфікаційної роботи
Загальні завдання кваліфікаційної роботи
Критерії оцінювання курсової роботи з частково методик
Захист курсової роботи та Критерії ее ОЦІНКИ
Захист кваліфікаційної роботи та Критерії ее ОЦІНКИ
Загальні завдання магістерської роботи
Павлик Олена Анатоліївна
Додаток В
Павлик Олена Анатоліївна
Структура магістерської роботи
Вимоги до написання магістерської роботи
Структура курсової роботи
Вимоги до написання курсової роботи
КУРСОВА РОБОТА
Передмова
СЕМЕСТР
Мета та завдання дисципліни
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП
Розділи дисциплін і види занять
Типологія тестових завдань
Анатомія, фізіологія і гігієна сечостатевого апарату


перша | Попередня | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати