На головну

Математика

сторінка 195

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


теоретичні відомості
ЧИСЛОВІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ
Варіаційний ряд вибірки і емпірична функція розподілу.
ВИЗНАЧЕННЯ
Завдання 4.
Основні способи редагування об'єктів
Незалежні події. Теорема множення для незалежних подій
Рівняння прямої, заданої точкою і направляють вектором.
Опис установки.
Диференціальні рівняння руху системи
різниця множин
Теорема про оцінку інтеграла.
Теорема про середнє значення певного інтеграла.
Розкладання визначника за елементами рядка або стовпця
Екзаменаційний білет № 9
Екзаменаційний білет № 10
Порівняння нескінченно малих. Еквівалентні нескінченно малі
Аксіоматичне визначення ймовірності.
Перестановки даного складу.
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь, їх класифікація.
Комплексні числа. Алгебраїчна форма запису. Операції над комплексними числами, записаними в алгебраїчній формі.
СССССССССССССССССССС
Питання №6 - Види забезпечення САП.
Визначення допустимих напружень при розрахунку зубів на вигин
Правила Де-Моргана
Рівняння, що містять змінну під знаком модуля
Умова можливості розв'язання ОЗП
Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
Окремі випадки завантаження пружного півпростору
Рівняння прямої лінії, що проходить через задану точку перпендикулярно заданому напрямку
Узгодження часів (Sequence of Tenses)
Основні формули для статечних функцій.
Загальне рівняння площини
Гідравлічний розрахунок підводить (відвідного) каналу.
Просторова система сил
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Доведення
Вектори, їх класифікація, дії над ними, скалярний твір
Похідні вищих порядків. Формула Лейбніца.
Динамічні навантаження. принцип Даламбера
визначення
незараховані роботи не оформляти заново (якщо на необхідність цього не вказано рецензентом). Виправлені вирішення завдань наводяться в кінці роботи. 7 сторінка
УДК 501 517.9 519.62
Розрахунок тунельної труби
Основні Властивості функцій
Порядок виконан роботи
Порядок виконан роботи
Умови реализации Концепції.
схема Горнера
Рішення.
Теорема про гранях
Невласні інтеграли на нескінченних проміжках.
Дрейф судна. Облік дрейфу при прокладці
Рішення.
Рішення.
Федеральне агентство з освіти
Перестановки з повтореннями.
Приклади розв'язання типових задач
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Межа приватного двох функцій дорівнює приватному _________ меж цих функцій (за умови, що межа дільника не дорівнює нулю),
Контрольна робота №7
Карта забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними матеріалами з дисципліни "Математика".
Ряд називається ________, якщо існує кінцева межа послідовності його часткових сум.
Рівняння в повних диференціалах. інтегруючий множник
Основні формули
Потужність в ланцюзі синусоїдального струму
Використання формули Тейлора
метод Данилевського
Ознаки зростання та спадання функції
Таблиці істинності для формул.
Знакозмінні ряди.
Визначення.
Теорема про зв'язок границі функції з нескінченно малою
Властивості криволінійного інтеграла першого роду.
Умова паралельності та перпендикулярності прямої і площини. Умова приналежності прямої і площини.
Рішення.
XNA Math
Приклад 1.
Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо
Інтегральний крітерій Коші
Функціональній ряд, Який має вигляд
Витікання рідини через насадки при постійному напорі.
Визначення похідної. Залежність між безперервністю і дифференцируемость функції.
Безперервність деяких елементарних функцій.
Особливості проектування групових пристосувань.
Основні властивості невизначеного інтеграла
Ознака збіжності Знакозмінні ряду (ознака Лейбніца)
Властивості векторного твори
Завдання 2.
Диференціал функції, його обчислення
вправи
Питання 8.
глосарій
квиток 2
Похідна. Визначення, безперервність функції, що має похідну. Геометричний зміст похідної.
Налаштування параметрів графічного вікна
ідентифікація Даних
Число е (доказ)
Опуклі квадратичні функції
Кут між прямими на площині. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих на площині.
Імовірність появи хоча б однієї події
аксіоматичної теорії
Статечної ряд. Область збіжності.
Необхідна ознака збіжності ряду
Знакозмінні ряди
Формула повної ймовірності.
Завдання до практичної роботи
На основному безлічі довільного кільця не визначена структура
приклади
емпіричні формули
аудиторних ПРАКТИКУМ
реферат
Ознаки існування меж
Ефект Компотна.
Контрольна робота № 1
Точки розриву функції однієї змінної.
відображення
Гудзики в ряд (з 3 років)
КВИТОК №12
ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТУ
Мішечки з крупою (з 3 років)
Ладушки (з 1 року)
Обчислення площі криволінійного сектора
завдання №5
Молоток (з 2 років)
Доведення.
Полярізація світла.
Проекція вектора на вісь, властивості проекцій. 2 сторінка
Закон Стефана-Больцмана.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Площині і прямі в просторі
Рішення тригонометричних нерівностей.
Квадратурні формули з рівновіддаленімі Вузли: формула Ньютона
Інструкція по виконанню роботи
Диференціюється N ЗМІННИХ.
виникнення академій
Координати вектора
множення матриць
Нехай шифр студента 1298.
питання 1
Розділ 5. Основи теорії множин
Фільтрація і згладжування даних
Суть методу найменших квадратів
Диференціальні рівняння першого порядку
Сюрприз (з 1 року 9 місяців)
Кубик і цеглинка (з 1 року)
Своєрідність геометричних побудов
Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих
Взаємне Розташування прямих на площіні.
Відстань від точки до прямої
Замкнутість відрізка.
Теорема про перестановку членів в абсолютно сходяться рядах.
Інтерференція світла при відбитті від тонких плівок.
Правила виконання та оформлення КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Сполучення з повтореннями. Приклади.
Скалярні поля.
Формула Остроградського - Гаусса.
Void valueChanged (int newVal);
Первісна
Когерентність.
Формула Ейлера. Показова форма комплексного числа
аналогія
Старша школа (10 - 11 класи).
Тригонометрична форма комплексних чисел
порівняння функцій
ОСНОВНІ ЧИСЛА
Похідні і диференціали вищих порядків
ЧАСТИНА 2
ВПРАВИ
опис методу
Властивості оберненої матриці
Похідні вищих порядків
Середнє квадратичне відхилення.
Нормальний розподіл.
Зв'язок між безперервністю і існуванням похідної
Обробка результатів вимірювань вправи 2
ПИТАННЯ: 1
питання 1
обчислювальний експеримент
Висновки
обчислювальний експеримент
питання 1
ТАЄМНИЧІ ЗНАКИ
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 1
Геометричний сенс невласного інтеграла I роду
Визначники другого та третього, n-го порядку, св-ва визначників, обчислення оберненої матриці.
Формалізація задачі та побудова моделі
Побудова математичної моделі
Обчислення подвійного інтеграла.
Комп'ютерна модель дискретизація моделі
Теорема 1. Для всіх k, n IN
Теорема Абеля. Радіус і інтервал збіжності
П.4. r- перестановки, перестановки.
Зростання і спадання функції
Віднімемо від другого рівняння найперше, отримаємо
ПАСПОРТ БАЗИ тестових ПИТАНЬ 5 сторінка
елементи комбінаторики
Закони равносильности формул в алгебрі висловлювань
Графічний спосіб.


перша | Попередня | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати