На головну

література

сторінка 72

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Прозорі і напівпрозорі камені
Класифікація та властивості дорогоцінних каменів
проектна частина
Твердість самоцвітів за шкалою Мооса
Колір риси білий, безбарвний, сірий
АБРАЗИВНІ ПОРОШКИ
Рекомендовані швидкості шліфування еластичними абразивами
Технологічна карта процесу обробки діамантів в діаманти
РІЗНОВИДИ огранюванням
Колір риси зелений, жовто-зелений, синьо-зелений
Контрольно-вимірювальні та верстатні пристосування
Завдання на курсове проектування
Огранювання алмазів в діаманти
Призначення курсового проекту
НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Науково-технічна патентна інформація
Державна система науково-технічної інформації
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО ПРАЦІ
Семінар 2. Характеристика внутрішньоособистісних конфліктів
Семінар 8. Характеристика конфліктів в організаціях
Семінар 12. Характеристика групових конфліктів
Тема 6. Тренінг подолання конфліктів
обладнання класу
Рекомендації до оформлення куточка книги в ДОУ
Метонімія і синекдоха, їх зображально-виразні функції.
Перифраза, оксюморон, евфемізм. Гіпербола і литота. їх художні функції.
Метафора, її різновиди та зображально-виражальні засоби.
Порівняння, епітет, їх естетична роль.
Стежки, їхня художня функція, образно-естетичні можливості.
Фігури поетичного синтаксису.
Проза і вірш. Ритмічність художньому мовленні.
Антична система віршування.
Співвідношення понять стопа, розмір, метр, Види стоп.
Особливості силлабо- тонической системи віршування.
В основі даної системи лежить стопа.
Основні системи віршування
Варваризми, вульгаризми, макаронічної мова в літ. творі.
Синоніми, антоніми, омоніми, їх роль в літературному творі.
Допоміжні галузі літературознавства.
Мистецтво і його види
Походження мистецтва. Тотемізм, магія, їх зв'язок з фольклором і літературою. Синкретизм.
Конфлікт і його втілення в сюжеті і інших елементах художньої організації твору.
Літературна мова і мова художньої літератури. Основні функції. Мова автора і мова персонажа.
Композиція літературного твору. Традиційні композиційні прийоми. Монтаж. Архітектоніка.
Сюжет літературного твору. Сюжет як засіб розкриття характерів персонажів.
Типізація в художній літературі. Образ, характер, тип.
Поняття строфи, види строф. Онєгінська строфа. Її будова, походження і художня функція.
Мова як засіб індивідуалізації образу.
Літературні течії, школи.
Стиль письменника. Стилеобразующие чинники. Стиль і метод.
Літературні методи (напрямки). Проблеми художнього методу і стилю.
Портрет в літературному творі.
Комічне в літературі. Сатира та гумор.
Функції художньої літератури.
Сатиричні засоби створення художнього образу.
Літературні напрями ХХ століття. Модернізм, реалізм, екзистенціалізм в літературі. Постмодернізм.
Літературні зв'язки.
Особистість письменника і його творчість. Автор і читач.
Літературний процес. Традиції і новаторство.
Літературна критика.
Роман і епопея.
Лірика як літературний рід. Жанри лірики.
Повість та оповідання, їх різновиди.
Епос як літературний рід.
Поняття про пологи, видах і жанрах художньої літератури.
Драма як літературний рід. Жанри драматичних творів.
Поетичні твори.
Тема, ідея, проблематика, пафос.
Принципи аналізу художнього твору.
Поняття про форму та зміст художнього твору.
Художній переклад. Його функції.
Художня публіцистика.
Комп'ютерні та інформаційно-комунікативні засоби
Класифікація помилок і недоліків, що впливають на зниження оцінки
Освоєння предмета. критерії оцінювання
Вивчення навчального предмета, курсу
Творча діяльність учнів
Пояснювальна записка
Загальна характеристика курсу
Навчальним і іншими текстами
літературознавча пропедевтика
Робота з текстом художнього твору
Особистісні, метапредметние і предметні результати освоєння конкретного навчального предмета, курсу
Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета
Розділ I. Чудеса природи
Розділ II. Від дощу до веселки
II.Срокі і порядок проведення
III. Умови участі
Актуальність теми, обґрунтування проблеми
Додаток №1 форма заповнення заявки
V. Вимоги до підготовки та оформлення конкурсної роботи
Новела Миколаївна Матвєєва (рід. 7 жовтня 1934 Дитяче Село, Ленінградська область, СРСР) - російський поет, прозаїк, бард, драматург, літературознавець.
Вона написала дуже багато відомих віршів, пісень але я підкреслила лише одну.
комунікативні
Мовна і читацька діяльність
За літературному читання
Від автора до читача, від читача до автора
Розділ III. Кожен САМ про себе
Від автора до читача, від читача до автора
Розділ II. Чарівні перетворення слова
Розділ IV. Крізь чарівне скло.
Редагування твори.
Від автора до читача, від читача до автора
Авторське слово в різних літературних жанрах. Поняття жанру.
Художній образ Дитинства. Засоби його створення.
Слово в казці.
Роль слова і комунікативної культури в житті людини, суспільства.
Відкриття світу літератури. Коло дитячого читання
Найменування страви _____________________________________________
завдання
Технологічна карта № 1
Заповнити технологічні карти по Збірнику рецептур
Ввід данних.
Пошук даних
Сортування і фільтрація даних
Підведення проміжних підсумків за даними бази.
Вибір і обгрунтування обладнання за операціями
Розрахунок розмірів деталей кришки
Вибір обсягу зошитів і розрахунок їх числа
Вибір типу кришкоделательних машин
Розробка технологічного маршруту
форзаци
Розрахунок кількості картону
Розрахунок покривних матеріалів
Складання графіка проходження замовлення
РЕФЕРАТ
Тема 1. Введення. Державна політика в сфері діловодства: історія і сучасність
Вказівки щодо виконання завдання
Вказівки щодо виконання завдання
Тема 5. Служба документаційного забезпечення управління
Вказівки щодо виконання завдання
Вказівки щодо виконання завдання
Тема 8. Формування і зберігання документального фонду
Вказівки щодо виконання завдання
Вказівки щодо виконання завдання
Тема 2. Поняття про документ і системи документації. Уніфікація і стандартизація систем документації
Вказівки щодо виконання завдання
РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ підсумковий ЗНАНЬ НА ІСПИТІ
Вказівки щодо виконання завдань
Вказівка ??щодо виконання завдань
Вказівки щодо виконання завдань
Тема 7. Формування і зберігання кадрового документального фонду
Вказівки щодо виконання завдань
Вказівки щодо виконання завдань
Вказівки щодо виконання завдань
З ДИСЦИПЛІНИ
Місце дисципліни в структурі ООП:
Приступаючи до вивчення дисципліни, студент повинен
семестр
семестр
семестр
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
Краща проза для дівчаток!
з ілюстраціями Вадима Іванюка
Клас: 4
чверть
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 4 сторінка
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 3 сторінка
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 2 сторінка
Жанрова своєрідність комедій Д. І. Фонвізіна
До портрета Михайла Васильовича Ломоносова
Драматургія 60-90-х рр. XVIII ст. Загальна характеристика
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
З ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ
З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Російські байки.
РОСІЙСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ
Використання криптографічних засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Створення системи управління інформаційної безпеки в організації
Фонд оціночних засобів
Компетенції учнів, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни
робочої програми навчальної дисципліни
Квартальний звіт клінічного інтерна
Вимоги до рівня засвоєння дисципліни
Лекційні заняття студентів 4 курс 8 семестр
Цілі і завдання дисципліни
Семінарські заняття студентів 4 семестр
Самостійна робота студентів 4 семестр
Практичне заняття № 3
Практичне заняття № 6 -7
семінарські заняття
Контроль знань студентів
Інформаційно-методичні
Практичне заняття № 15 1 сторінка
Практичне заняття № 15 2 сторінка
Практичне заняття № 15 6 сторінка
Практичне заняття № 15 7 сторінка
Практичне заняття № 15 5 сторінка
Практичне заняття № 15 4 сторінка
Практичне заняття № 15 3 сторінка
Практичне заняття № 15 8 сторінка
Практичне заняття № 15 9 сторінка
глосарій
Практичне заняття № 15 12 сторінка
Практичне заняття № 15 11 сторінка
Практичне заняття № 15 10 сторінка
Опис технологічної схеми.


перша | Попередня | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати