На головну

право

сторінка 36

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема. Правовий статус акціонерних товариств
Тема 9. Основні концепції праворозуміння
Тема 8. Форма (пристрій) сучасної держави
Тема 11. Джерела права
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ до семінарських занять
ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ
Тема 2. Юридичний мову, поняття та термінологія
Тема 3. Походження держави і права
Тема 6. Сучасна держава: загальна характеристика
Тема 5. Особистість. Право. держава
Тема 18. Російська правова система
Додаткова
Тема 13. Система права
Заняття. Абсолютні і відносні величини
Тема 1. Статистична зведення і групування
Вступ
Заняття. динамічні ряди
Тема 15. Механізм дії права
Тема 14. Внутрішньодержавне і міжнародне право
Контрольні завдання для всіх тем
Заняття. Встановлення взаємозв'язків явищ
Вступ.
Виконувана мною робота в навчальній частині.
Коломейченко Е.А.
Правові сім'ї та їх види
Тема 18. Сучасні правові системи і сім'ї
Звільнення від юридичної відповідальності
Підстави виключення і звільнення від юридичної відповідальності
Підстави юридичної відповідальності
Основні ознаки правомірної поведінки
Склад правомірної поведінки
Правомірна поведінка як форма реалізації державно-владних приписів
Поведінка людей і право
Тема 14. Законність і правопорядок
Види правомірної поведінки
Поняття та ознаки правопорушення
Цілі і функції юридичної відповідальності
Цілі юридичної відповідальності здійснюються, більш конкретизуються в її функціях.
Принципи юридичної відповідальності
Правопорушення і інші відхилення від приписів права
Юридичний склад правопорушення і його елементи
Методичні рекомендації студенту
Вимоги до рівнів освоєння програми
Методичні рекомендації викладачеві
Тема 6. Вимоги до внутрішньої формі нормативних актів
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Фонди оціночних засобів
Цілі і завдання освоєння навчальної дисципліни
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни
Робочої програми навчальної дисципліни
Навчально-методичне забезпечення
Критерії оцінювання іспиту
Критерії виставлення балів
Система цивільного права
Поняття цивільного законодавства
Принципи цивільного права
Відмінність цивільного права від суміжних галузей права
Поняття цивільного права
Склад цивільного законодавства
В часі і просторі
Фонд оціночних засобів
В результаті освоєння дисципліни
Особистісний прояв правового нігілізму.
Види правової культури
Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених статтею 157 Кримінального кодексу Російської Федерації
ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Особливості провадження дізнання у кримінальних справах про злочини, передбачені статтею 157 Кримінального кодексу Російської Федерації
Складання обвинувального акта
Порядок проведення перевірки повідомлень про злочини, передбачені статтею 157 Кримінального кодексу Російської Федерації
Критерії оцінки навчальної практики магістрантів
Підведення підсумків навчальної практики
Компетенції магістрантів, що формуються в результаті проходження навчальної практики
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи магістрантів при проходженні практики.
Цілі і завдання навчальної практики
Тема 3 Джерела римського права
Тема 1 Джерела римського приватного права
навчальний проект
Про натуральних зобов'язання
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ З ДИСЦИПЛІНИ
Термін освоєння освітньої
Повний перелік питань
ситуаційні завдання
Критерій і шкала оцінки даного оціночного кошти
Для заочної форми навчання
Місце дисципліни в структурі основної освітньої програми магістратури
Про роботу на практики
За професією Поліцейський
Про роботу на практики
Порядок захисту результатів практики.
У підрозділах
Методичні рекомендації експерту-наставнику практики
VI. Методичні рекомендації по керівництву практикою
Уфа 2014
проходження практики
Загальне керівництво практикою слухачів покладається на керівників органів внутрішніх справ.
III. організація практики
II. Цілі і завдання практики
Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації
освітні технології
Місце дисципліни Правові основи діяльності адвокатури та нотаріату в структурі ООП ВПО
Узгодження робочої програми
Матеріально-технічне і програмне забезпечення дисципліни
Система права і правова система
Поняття і фактори правотворчості
Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу норм права на галузі
Поняття і структурні елементи системи права
Основні особливості правотворчості
принципи правотворчості
Система нормативних правових актів в Російській Федерації
Конституція РФ, конституційні федеральні закони і федеральні (звичайні) закони
Поняття і види джерел (форм) права
Правотворчість і законотворчість
Види правотворчої діяльності в Російській Федерації
Міжнародне і національне російське право, їх співвідношення
Наступність в праві
Право і закон
Тема 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВА, СПІВВІДНОШЕННЯ З ДЕРЖАВОЮ, ЕКОНОМІКОЮ, ПОЛІТИКОЮ
Соціальне призначення і ціннісні основи права
виникнення права
Об'єктивне і суб'єктивне право
Право і економіка
Право і політика
Співвідношення держави і права
Матеріальне і процесуальне право
Право публічне та приватне
Підзаконні нормативні правові акти
Застосування норм права
Особливості застосування норм права
Поняття і форми реалізації права
об'єкти правовідносин
Структура (юридичний склад) правовідносини
Стадії застосування права
Акти застосування норм права
Поняття і необхідність тлумачення норм права
Тема 13. Правосвідомість і правова культура
Прогалини в праві. Застосування права за аналогією
Основні вимоги до застосування права
Основні ознаки актів застосування права
Поняття та ознаки правовідносин
Види гіпотез, диспозицій і санкцій
Поняття правового регулювання, його сфери та предмет
Види систематизації нормативних правових актів, їх особливості
Поняття і необхідність систематизації нормативних правових актів
Класифікація підзаконних актів
Стадії правового регулювання
Способи правового регулювання
Поняття та ознаки норм права
Структура норми права. Види гіпотез, диспозицій санкцій
Шляхи підвищення ефективності правового регулювання
Механізм правового регулювання
Методи правового регулювання
Кожевников С.Н.
Оціночні кошти для проведення проміжної і підсумкової атестації
Тема 8. Перегляд СУДОВИХ РІШЕНЬ в апеляційному порядку
Результати складання екзамену оцінюються за 12-бальною шкалою.
Змістовній модуль 1 - Господарське процесуальне право, як галузь права.
Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою ( "зараховано", "незараховано").
Критерії ОЦІНКИ знань студентів заочної форми навчання при віконанні контрольної роботи
Господарське процесуальне право
Змістовній модуль 1 - Господарське процесуальне право, як галузь права.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
методично ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Цілі освоєння дисципліни
Місце дисципліни в структурі ООП
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
В) основні нормативно-правові акти з дисципліни
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни (модуля)
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Семінарське заняття № 1
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни.
Галузь застосування
володіти
Для заочної форми навчання на базі середньої професійної освіти і на базі вищої освіти
Тема 6. Кваліфікація незакінчених злочинів
Перелік тем практичних занять для студентів заочної форми навчання на базі середньої освіти
Тема 4. Кваліфікація злочинів за об'єктивними ознаками складу
Тема 3. Склад злочину як законодавча модель кваліфікованого діяння
Для заочної форми навчання на базі середньої освіти
методичне забезпечення
Методи контролю
Мета Вивчення дисципліни
ЛІТЕРАТУРА
Самостійна робота
Тема 2: Джерела права інтелектуальної власності та їх сістематізація.
Завдань для СЕМІНАРСЬКІХ ЗАЙНЯТИ - 8 рік.
Судова практика
Судова практика
Заняття № 1 (2 години)
Заняття № 3 (2 години)
Заняття № 2 (2 години)
Судова практика
Заняття № 1 (2 години)
Заняття № 4 (2 години)
Заняття № 4 (2 години)
Заняття № 3 (2 години)
Для підготовки до заліку
розділ дисципліни
Заняття № 1 (2 години)
метод оцінювання
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати