На головну

фінанси

сторінка 5

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ)
Поняття і сутність форм бухгалтерського обліку
Облікові регістри і їх роль в бухгалтерському обліку
Оцінка результативності та ефективності консультування
Етапи побудова матриці БКГ.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТАНУ ЗАПАСІВ
Показники затратоемкую виконання робіт
Життєвий цикл проекту
Аналіз реалізованої продукції
Джерела фінансових ресурсів державних і муніципальних підприємств
Сутність и завдання маркетингового дослідження. Процес маркетингового дослідження
Поріг рентабельності і "запас фінансової міцності" підприємства
Експеримент в маркетингових дослідженнях
макросегментація
Бухгалтерський облік розрахунків акредитивами
Синтетичний і аналітичний облік
Типи господарських операцій, що викликають зміни в бухгалтерському балансі
Організація управлінського обліку в системе рахунків бухгалтерського обліку в Україні та в зарубіжніх странах
Фінансова система Російської Федерації
Підручники і навчальні посібники
Схема 2. Класифікація господарських засобів за видами і розміщенню
Моделі регулювання аудиторської діяльності
Стратегічні і оперативні рішення
Класифікація фінансових інструментів.
Аналіз показників використання основних засобів
Виробничий важіль і його оцінка.
Роль фінансів в системі грошових відносин ринкового господарства
Концептуальна основа бухгалтерського обліку
Поняття рінкової кон'юнктури та ее показатели
Податкова система Франції
Типи і форми управлінських рішень
Фінансове право в системі російського права: його особливості та зв'язок з іншими галузями права
Облік витрат матеріалів
Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів
Структура інноваційного процесу
Сутність і будова бухгалтерського балансу
Кваліфікаційна характеристика головного бухгалтера
Сутність маркетінгової політики розподілу
Бюджет і його вплив на соціально-економічні процеси
Які намагаються зробити поменше. 1 сторінка
Загальне поняття про управління фінансами
Облік витрат на виробництво і реалізації готової продукції.
Аналіз показників ділової активності підприємства
Поняття собівартості продукції. Види собівартості й цілі їх обчислення та использование. Поняття повної собівартості продукції
Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань
Характеристика залучених коштів.
Приймання, перевірка та бухгалтерська обробка документів
Цілі, завдання, підходи до управлінського консультування
Позіціонування товарів
Характеристика доходів бюджетів різних рівнів
Методи відображення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і її розподіл. Податок на додану вартість.
Вторинні цінні папери
Синтетичні елементи комплексу маркетингових комунікацій
Облік надходження та вибуття основних засобів
БАЗИСНІ І ПОЛІПШУЮТЬ ІННОВАЦІЇ
Аналіз стану та руху власних коштів
БЛОК-СХЕМА комунікаційному процесі
Аудиторські докази, види і процедури їх отримання
Показники кількісної оцінки рівня ризиків.
Типи дослідницьких проектів і відповідні їм методи дослідження
Капітальні вкладення підприємств: поняття та джерела формування. Показники ефективності використання капітальних вкладень.
Поняття професійної кар'єри, класифікація, ділова кар'єра та ее Типологія
Бюджетна система держави, принципи її побудови
Етика і психологія ділових бесід і переговорів
Що вони роблять те, чого не потрібно робити. 4 сторінка
Визначення критичної точки продажів продукції і заданого обсягу виробництва.
Вплив зміни чисельності робітників, продуктивності
Поняття фінансів підприємства і правове регулювання організації фінансової роботи на підприємстві
Механізми менеджменту: засоби і методи управління
облігації
Бюджетний процес, його етапи
Цінова політика
Правове регулювання державних позабюджетних фондів
Методологія управління якістю в організації
Поняття товару у маркетингу. Класифікація товарів.
Фінансова стійкість підприємства
Основні цілі, завдання та правила організації виставок і ярмарків
Результати діяльности підприємства за звітний период
1 сторінка
Система фінансового права
Поточні фінансові потреби (ТФП) можна визначити як
Необхідність і сутність кредиту. Функції і роль кредиту
метод відстаней
Емісія цінних паперів
Бухгалтерський облік розрахунків банківськими пластиковими картками
Спеціальні заходи в зв'язках з громадськістю
Аналіз ліквідності підприємства
Виникнення, стан та перспективи розвитку управлінського консультування в світі
Облік витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції
III. Метод визначення платоспроможності фізичних осіб, розроблена Ощадбанком Росії.
Аналіз витрат на один карбованець товарної продукції
Фінанси споживчих кооперативів
Глава 2. Фінансово-правова відповідальність.
Види витрат на виробництво продукції.
Ціна і структура капіталу
концепції маркетингу
Формування попиту і стимулювання збуту товарів (ФОССТИС)
Принцип поєднання егоїстичних і громадських інтересів в бізнесі.
I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
Тема 2. Вибір теми дослідження та постановка проблеми
Сутність і значення подвійного запису
Відмежування фінансового права від суміжних галузей права
Оцінка ефективності окремих засобів реклами, рекламних заходів і рекламних кампаній.
Бюджетні правовідносини: поняття і види
Результати маркетингових досліджень та їх презентація
Види державного фінансового контролю
Схема активно-пасивного рахунку
Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс
TEXT 6: OUTDOOR ADVERTISING - A BREATH OF FRESH AIR
Аналіз динаміки і структури фінансових результатів
Лекція 2. Витрати, доходи та джерела фінансування дефіциту бюджету
Формування і розподіл прибутку підприємства
Рентабельність - це частка прибутку щодо вартості робіт, активів або капіталу підприємства, прийнятих за 100%.
Інвестиції фірми: види, структура, загальна характеристика
Менеджер як професія. Основні функції менеджера і його професійні якості
Консьюмеризм і його значення для маркетингу
Якість консультаційних послуг
Система: поняття, елементи, компоненти, зв'язки
Бюджетна компетенція суб'єктів РФ
Стратегічні проблеми розвитку виробництва та структура промисловості
Методи вибору інноваційної стратегії
Принцип різноманітності національних моделей бізнесу.
Утримання і відрахування з заробітної плати
Питання. Рекламна кампанія: визначення, етапи, аналіз ефективності рекламної кампанії підприємства
Фактори, що впливають на вибір стратегії
Загальна характеристика фінансової системи, її сфери і ланки.
Типи, елементи комунікаційного процесу
Питання 4. Етичні та правові основи прагматичної концепції бізнесу.
Основні принципи художнього конструювання
Питання 1 Об'єкт, суб'єкт та мета аналізу фінансової звітності
Антикризові заходи в підприємницької діяльності.
Фінансові правовідносини: поняття, особливості та класифікація
Тема 1. Правове регулювання фінансової діяльності держави і муніципальних утворень. Фінансова система Росії.
Роль і значення бухгалтерського балансу
Тема 12. Загрози економічній безпеці в податково-бюджетній сфері
Поняття податку, його ознаки і функції. Відмежування податку від збору і мита. види податків
Поняття зовнішнього середовища і класифікація її чинників
Теорія інноватики та її сучасні концепції
Історія і етапи розвитку реклами в Росії. Особливості та сучасні проблеми
Тема: Бюджетні витрати і доходи
Ревізія розрахунків з персоналом по оплаті праці
Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
Торгові посередники, їх класифікація та канали розподілу
Рух товару: принципи, форми організації
Принципи фінансового контролю.
Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво
Ефективність використання реклами
Методологія науки фінансового права
I. Основні і допоміжні процеси
Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення.
Тема 1.10. Міжбюджетні трансферти.
Фінансові результати діяльності комерційних організацій
Тема 1.5. Призначення бюджетної класифікації для забезпечення бюджетного процесу.
Джерела фінансування прямих інвестицій.
Види і органи державного і муніципального фінансового контролю
Роль і функції спеціалізованих агентств в організації рекламного процесу
Тема 12: СТАНДАРТИ мерчандайзингу. ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ мерчандайзинг
Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.
Характеристика Звіту про прибутки і збитки (Форма №2)
Виробничої програми та реалізацію продукції
Емітенти та інвестори
Документація і інвентаризація
Історія Виникнення й етапи розвитку управлінського обліку
товарний маркетинг
Економічна Сутність та класифікація актівів підприємства
Внутрішні и Зовнішні фактори управління підприємством
Сегментування Сайти Вся та позіціонування товару
Поняття кошторисно-бюджетного фінансування та його об'єкти
стратегічного МАРКЕТИНГУ
Сутність і класифікація економічних ризиків. Особливості фінансових ризиків
Оцінка фінансового левериджу
Джерела фінансового права
Сутність і етапи рейтингової оцінки фінансового стану організацій.
Його відмінності від споживчого ринку
Історія мерчандайзингу
Загальна характеристика грошової системи Російської Федерації
ОСНОВИ бухгалтерської звітності
Метод одночасного розподілу. Визначення ставки розподілу накладних витрат
Концепція соціально-етичного маркетингу
Шляхи вдосконалення структури управління
ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Аналіз поведінки покупців на ринку товарів
Етапи процесу стратегічного менеджменту
Управлінське консультування в Росії
Загальна характеристика страхування і основ організації страхової справи
Бюджет реалізації інвестиційного проекту, його види та завдання
Аналіз джерел формування оборотних активів
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
Схема 6. Класифікація бухгалтерських документів
Класифікація грошових коштів
Можна виділити такі рівні конкуренції.
Поняття і особливості правового статусу суб'єктів бюджетного права
Тема 8. Організаційні процеси в системі менеджменту
Рольова природа консультування
Балансовий метод відображення інформації
Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства
Лекція 5. Організація як функція управління. Організаційні форми і структури управління
Аналіз маркетингових показників асортименту
Класифікація методів консультування
Зовнішня і внутрішнє середовище бізнесу, її аналіз


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати