На головну

право

сторінка 32

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні
Експеріментів в Україні
Призначення наказания при різночасному засудженні особи за декілька злочінів (за «розірвану» сукупність).
Системи призначення наказания при сукупності злочінів.
Призначення наказания при одночасному засудженні особи за декілька злочінів (при класічній сукупності злочінів).
Поняття та види особливо умів призначення наказания.
Мотівування наказания у судновому вироку.
Призначення основних наказания, що не пов'язаних з ізоляцією особи від Суспільства (Громадські роботи, Виправні роботи, службові обмеження для Військовослужбовців, обмеження Волі).
Призначення основних наказания, Які пов'язані з ізоляцією засудженого від Суспільства (арешт, тримання в дісціплінарному батальйоні Військовослужбовців).
Поняття та система Принципів призначення наказания.
Мета наказания у крімінальному праві.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Про ПУБЛІЧНОМУ ПОРЯДКУ. НОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ (імперативна норма).
Стаття 1204. Участь гос-ва в цивільно-правових відносинах, ускладнених іноземним елементом
Семінарське заняття № 1: Державні службовці як суб'єкти адміністративного права
Титульний аркуш
Передмова.........................................................................................
Тема 12.ФОРМА ДЕРЖАВИ
Тема 27.СІСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
V. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 6. Системи документації. Оформлення управлінських документів
Тест по темі 6
Тема 2. Поняття про документ. Функції, властивості, класифікація документів
Організація взаємодії, повноваження і відповідальність кадрової служби
Порядок сплати і стягнення аліментів. Стягнення аліментів за рішенням суду. Строки звернення за аліментами. Стягнення аліментів до вирішення спорів судом.
Теми курсових (дипломних) робіт
Шляхи та способів розв'язання колізій
Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності
ПИТАННЯ до семестрової роботи №1
Сундурова Ф.Р. 9 сторінка
Поняття та зміст контролю в системе державного управління
Основні правові системи сучасності 25 сторінка
Глава III ДЖЕРЕЛА АНГЛІЙСЬКОГО ПРАВА
Сундурова Ф.Р. 4 сторінка
5 сторінка
1 сторінка
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Номер варіанта практичного завдання (завдань) обірається до передостаннього та последнего номеру залікової книжки студента.
РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти права інтелектуальної власності
Юдін А. В. Цивільне процесуальне правопорушення і відповідальність / Російський щорічник цивільного та арбітражного процесу. М., 2009.
Необхідність створення регулярної армії
По предмету Теорія держави і права
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
Неологізація МОВИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Спадкування нерухомого майна
Структура механізму держави
Стаття 1. Засновники.
Установчий договір Товариства з обмеженою відповідальністю.
Розділ 18. Реєстрація s.r.o. у фінансовому відомстві (financni urad).
Форми прояви естетичної культури юриста - показник його естетичного смаку, ідеалів.
Місце в них естетичної культури юриста
структура компетентності
Присяга юриста-практика
І їх характерні риси
Як умова розвитку правової культури.
Договір найму житлового приміщення.
Юридична деонтологія. 1 сторінка
стиль компромісу
В яких випадках «ганьбити честь і гідність» не забороняється
І. Загальні положення
Тема 9. МІЖНАРОДНІ СУДИ 3 сторінка
Тема 7. АРБІТРАЖНІ СУДИ 2 сторінка
Ліквідація підприємницьких організацій
Об'єкт и предмет макроекономіки.
Чисельність державних цивільних службовців
Основні способ КРЕДИТУВАННЯ - ЦЕ НАДАННЯ ломбардних кредитів під заставу ЦІННИХ ПАПЕРІВ, самперед ДЕРЖАВНИЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ.
Суб'єктами правовідносин є індивіди або організації, які на підставі юридичних норм можуть бути носіями суб'єктивних прав і обов'язків.
Бюджетна система та бюджетний устрій
Первинне встановлення категорії земельного фонду
Питання 3. Замах на злочин і його види
критерії неосудності
Індивідуалізація юридичної особи
Вступ
Юридичні гарантії організації і діяльності профспілок.
Специфіка забезпечення прав людини в кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ.
Поняття і загальна характеристика судової системи РФ, її структура. Суди федеральні і суди суб'єктів РФ
Поняття правосуддя та його відмітні ознаки
Критерії оцінки виступу з використанням електронної презентації
Графік і тематика контрольних зрізів
Поняття виробничого кооперативу.
Характеристика навчальної дисципліни
Методичні вказівки до форм проведення занять
Права власника акції
Тестові завдання
Тестові завдання
Внутрішнє переконання - це не прояв свавілля суду, воно виходить з всебічного, повного і об'єктивного дослідження наявних у справі доказів.
Тестові завдання
Законодавчі вимоги до інвестиційної політики страхової компанії
III. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Наказне та заочне виробництво).
Доведення і докази.
Володіння. Право власності за.
Земельні правовідносини у фермерських господарстві.
Майнові правовідносини у фермерських господарстві.
ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Завдання і завдання до теми
КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ написанні контрольної РОБОТИ
Організація самостійної роботи.
Рекомендовані джерела
З навчальної дисципліни Кримінальний процес
Визначення тими, предмета, об'єкта, мети та завдання курсової роботи
ВИМОГИ ДО оформлення курсової роботи
Додаток Г
Тема 17. Право інтелектуальної власності
Класифікація господарських ЗАСОБІВ підприємства
Розрахункова частина.
господарювання
Тема 3. Господарські правовідносини
Тема № 26. Договори з виконан робіт.
завдання 2
Тема 17. Загальна характеристика господарських зобов'язань
Тема 19. Особливості господарських договорів про
Нормативно-правові акти
причини інфляції
література
Тема 18. Правовий режим віключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (7 год.).
Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовнім модулем 2.
Практичне заняття 1. Правовий режим использование та охорони рослини світу в Україні (2 год).
Практичне заняття 1. Атмосфероохоронне право України (1 год.).
Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки
природоохорони право
оформлення посилань
Поняття і сутність змісту реферату
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторон трудового договору
Індивідуальна РОБОТА СТУДЕНТІВ
Дніпропетровськ
Практичне заняття № 2
Самостійна робота - 4 рік.
Заняття № 13
Тема № 4: ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО Подолання В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Тема № 8: ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ознака, СТАДІЇ, ВИДИ
Показання Головко на прохання позивача були запісані черговий лікарем, оскількі Головко БУВ тяжко хворий и за 2 дні до слухання справи в суді, помер.
картка пошуку
Тема 12. Здійснення цівільніх прав и виконан цівільніх обов'язків. Захист цівільніх прав.
Правовий звичай як джерело права.
призначення наказания
Завдання для проведення практичного заняття.
Відділ оцінки пенсійних прав застрахованих осіб
Організація довідково-кодифікаційної роботи в органах Пенсійного фонду РФ
Тема. Поняття і умови дійсності угод
Перелік практичних робіт, что віносяться на Самостійне опрацювання.
Тема. Цивільно-правова відповідальність
Тема. Представництво в цивільному праві
Тема. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків
Тема. Недійсні угоди в цивільному праві
Тема. Роботи і послуги як об'єкти цивільних правовідносин
Тема. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
Тема 7. Адміністративно-правовий статус державних і недержавних підприємств та установ.
Тема 8. Адміністративно-правові форми реалізації виконавчої влади
Тема 6. Адміністративно-правовий статус державних службовців
Тема 5. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади
Тема 4. Адміністративно-правовий статус громадянина
Тема 9. Адміністративно-правові методи реалізації виконавчої влади
Тема 10. Припинення адміністративних правопорушень
Тема 14. Адміністративна юрисдикція
Тема 15. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Тема 13. Адміністративно-процедурна діяльність
Тема 12. Сутність і види адміністративного процесу
Тема 11. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
Тема 3. Адміністративно-правові норми і відносини
Тема 2. Предмет, метод і система адміністративного права
Модуль 1. Суб'єкти адміністративного права
Тема 1. Державне управління і виконавча влада
Тема 13. Адміністративно-процедурна діяльність
Модуль 2. Адміністративно-правові форми і методи реалізації виконавчої влади
Тема 16. Способи забезпечення законності та дисципліни в сфері реалізації виконавчої влади
Тема 17. Адміністративно-правові режими
Атестаційний лист виробничої практики
Керівник практики від коледжу
Заняття № 5 (2 години)
Заняття № 3 (2 години)
Заняття № 10 (2 години)
Заняття № 13 (1 година)
Заняття № 22 (1 година)
Адміністрація Петровського муніципального району Ставропольського краю як виконавчо - розпорядчий орган на території району.
Структура відділу правового та кадрового забезпечення адміністрації Петровського муніципального району Ставропольського краю.
Вступ.
Тема. Терміни позовної давності в цивільному праві
Тема. Терміни в цивільному праві
Тема. Джерела цивільного права
Тема. Наука цивільного права.
Тема № 28: «Правові основи соціального захисту та матеріального забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом».
Тема. Підприємницька діяльність громадян
Практичне заняття 6
Тема. Опіка і піклування в цивільному праві
Теоретична частина
Завдання 1
Тема. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти цивільних правовідносин
ВСТУП
Тема. Цивільне право як галузь права
Поняття, характеристика та розвиток кредитно-фінансової системи України та ее кримінально-правова охорона
ПЕРЕЛІК умовно СКОРОЧЕННЯ
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧІННОСТІ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ Системі ........................................... .................. 37
Детермінанті злочінності у кредитно-фінансовій системе.
Особливості протідії злочінів у кредитно-фінансовій системе
Тема. Некомерційні юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин
ВИСНОВКИ
Адаптація кримінально-правового законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Тема. Публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин
Тема. Комерційні організації як суб'єкти цивільних правовідносин


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати