На головну

фінанси

сторінка 4

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Сучасний стан маркетингу в Росії і за кордоном
Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Правові засади формування та використання прибутку як фінансового результату діяльності підприємства.
Приклад оцінки привабливості галузі
Кругообіг оборотних коштів
Модель Сайфуліна і Кадикова
Методи і збори первинної інформації
Сутність ФІНАНСОВИХ ресурсов та їх призначення у фінансово-господарській діяльності підприємства
Види і етапи проведення маркетингових досліджень
Тема 5. Оборотний капітал корпорацій
Розділ 4. Практичні завдання.
Міжнародний кредитний ринок
Матриця Ансоффа
Особливості сфери послуг
Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу.
Приклад оформлення бібліографічного Опису у списку джерел, Який навідні у курсовій работе
Аналіз платоспроможності и ліквідності підприємства
Форми проміжної атестації (за підсумками практики)
Реквізити документів та вимоги, що висуваються до змісту і оформлення документів.
Роль, значення, завдання і джерела аналізу платоспроможності підприємства
Поняття статусу людини (працівника) в організації.
Сутність, функції та роль підприємницької діяльності.
Тема 10. Політика формирование інвестіційніх ресурсов підприємства
Аналіз використання обладнання 4 сторінка
Тема 9. Інвестиційні ресурси підприємства
заняття 1
Теоретична частина 3 сторінка
Інновації як об'єкт государственной политики.
Порівняльний аналіз фінансових показників
Загальна оцінка оборотності активів підприємства
тими рефератів
ПИТАННЯ 1. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Теми контрольних робіт
Поняття про маркетингової інформації та маркетинговій інформаційній системі (МІС).
Розрахунок індексу Альтмана
Позикові джерела фінансування
Частина I. Методи оцінки ризиків в системі інвестиційного проектування
тестові завдання
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1 сторінка
завдання 9
Аудит установчих документів
Складові успіху організації
Продовження додатка Р
Динаміка і структура доходів федерального бюджету в період 2010-2014 рік
Оцінка вартості проекту
Формування інформаційної бази для аналізу діяльності комерційного банку.
Контрольна робота
II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
II Практична частина
Управління персоналом
Розділ 1. Теоретичні основи формирование та использование ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства
Прийняття ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ за умов ризико
Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції
Кошторисно-бюджетне фінансування
Коротка характеристика підприємства
Структура рекламного процесса
Глава 3. Розробка ПРОПОЗИЦІЙ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Основні фонди. Показники стану і використання основних фондів.
Логістична система в діяльності організації
заняття 9
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Поняття прямого маркетингу. Основні переваги і недоліки.
Методи обліку витрат на виробництво в хлібопекарських організаціях споживчої кооперації в системі управлінського обліку
Порівняльна хар-ка обліку МПЗ відповідно до ПБО 5/01 «Облік МПЗ» і МСФЗ 2 «Запаси»: визначення, склад, собівартість, методи
ВСТУП
Лабораторна робота №1.
Теоретична частина 5 сторінка
Управління дебіторської та кредиторської заборгованості в організаціях
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ СУТНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ
Модель п'яти сил конкуренції
балансова теорія
Поняття бюджетного устрою і принципи побудови бюджетної системи
Види інформаційно-аналітичної ДІЯЛЬНОСТІ
приклад 7
Управління товарно-матеріальними запасами (ТМЗ)
Завдання 1. Порівняльний аналіз найбільш поширених організаційно-правових форм комерційних організацій
Етапи розробки маркетингової стратегії компанії
Питання. Ярмарки і виставки: поняття та види
Поточний, проміжний контроль знань студентів 5 сторінка
А) Партнерство.
Завдання і функції управління власним капіталом підприємства
Відео: Кирило Гуленко «Постановка мети» http://biznes-da.ru/video/mendzhment_i_upravlenie/298-lektsija-2-postanovka-tseli-effektivnij-menedzhment.html
Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції, що залежать і не залежать від діяльності підприємства.
Вартісна оцінка і прибутковість акцій
Завдання 4.
Порядок формирование та реализации дівідендної політики.
Фінансові важелі та стимули, їх роль у фінансовому механізмі.
Основні Теорії дівідендної політики
Середовище моделювання Eclipse Modeling Framework
ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
Поняття і принципи інвестиційної діяльності.
Фірмовий стиль в організації: основні напрямки розробки і управління в організації. структура брендбуку
Тема 10. Міжнародний маркетинг.
Позиціонування товару на міжнародному ринку.
Методи фінансового контролю та їх характеристика.
II Практична частина
Загальна характеристика ЗАТ "Корона" та аналіз его основних техніко-економічних показніків ДІЯЛЬНОСТІ.
Джерела формирование ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства
Методичні поради до Вивчення тими
Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їх позиції.
Управлінський персонал підприємства
рахунок виробництва
Облік витрат основного виробництва
Тема 10. Динаміка груп в системі менеджменту
Банківська справа
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 3 сторінка
Аналіз звіту про рух грошових коштів непрямим методом
ВИСТАВКИ
Види інноваційних стратегій
Аналіз факторів внутрішнього середовища компанії «The Coca-Cola Company».
Алгоритм проведення фінансового аналізу підприємства
аналіз рентабельності
Леверидж і його роль у фінансовому менеджменті.
у вигляді студентського наукового дослідження
Етапи виконання роботи
Які дані бухобліку використовуються
Рецензія на ВКР
Тема 31. Аудит фінансових результатів та використання прибутку
Спеціалізація журналіста (поняття, значення, види спеціалізації).
Тематика контрольних робіт
тими завдання
Аудиторська Висновок.
ДОДАТКИ
Оцінка простих ризиків проекту. Розробка заходів щодо зниження ризиків
Сучасна фінансова система Росії, характеристика її сфер і ланок. Перспективи розвитку фінансової системи Росії.
Завдання 6. 3 сторінка
Конфліктність в менеджменті.
написання роботи
Поняття структури управління організацією (організаційна структура управління)
Продукти та послуги
Історичні передумови для розвитку адміністративного менеджменту визначили з'явилися наукового управління.
Тема 4. Основи банківського маркетингу
Рекламні дослідження як складових рекламних кампаній
Системний, Ситуаційний та процесний підході у менеджменті
Тема 10. Організація фінансів державних і муніципальних унітарних підприємств
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Продовження додатка Р
Тести для поточного контролю.
Анотації до Деяк тим магістерськіх робіт
Тематика дипломних робіт для студентів
До базових крітеріїв експертної ОЦІНКИ належати: наявність, повнотіла, достовірність и якість поданої информации.
Адміністративний менеджмент як тип управління
Показники ефектівності использование ФІНАНСОВИХ ресурсов
Визначення ризиків ресурсів
Оптимізація ФІНАНСОВИХ ресурсов ППБФ "Золотий ключ" за крітерієм максімізації Фінансової рентабельності
Капітал підприємства
ХАРАКТЕРИСТИКА сталева
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Залежно від мети.
практичні завдання
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення виробничої практики.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення виробничої практики
Нематеріальні активи підприємства. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Глава 6. Аналіз зовнішнього середовища організації
Стратегії спеціалізації (фокусування, концентрації)
Основні економічні характеристики галузі
Виробничої практики)
Сутність і причини злиттів і поглинань
Розробка творчого проекту
Який рахунок бухгалтерського обліку формує інформацію про нарощування прибутку з початку діяльності організації для відображення даних про цей процес в балансі?
діяльності підприємства
Поняття витрат та їх класифікація
Немінучі похібкіподіляються на сістематічні и віпадкові.
Метрологічна служба України
Додаток 4
Аудиторська Висновок.
Додаток 5
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ на фондовому ринку
Поняття і визначення
Капітал і його характеристики
Підприємницькі угоди і їх види.
Тема 11 Облік готової продукції та її продажу
Сучасні вимоги до менеджера в сфері зовнішньоторговельної діяльності
Види і функції менеджменту на підприємствах сервісу
введення 3
стилі керівництва
Преимущества та Недоліки різніх тіпів дівідендної політики
приклад
Стратегічні і оперативні рішення
Портфель цінних паперів. Основи портфельної теорії.
Ринок цінних паперів Франції і Італії
Висновки по темі
Повноваження, обов'язки и відповідальність ПРАЦІВНИКІВ адміністрації підприємства
Виникнення адміністратівної школи управління
Взаємодія стратегій розвитку підприємства. Принцип паралельності розроблення інвестіційної и маркетінгової стратегій інноваційного розвитку
Основні форми організації та типи виробництва
Історичні передумови й еволюція адміністративного менеджменту
Ознаки цінних паперів (змістовні і формальні)
варіант 1
Значення маркетингу в основній ДІЯЛЬНОСТІ страхових компаний.
ЯКИЙ БІЗНЕС ПРИВАБЛЮЄ ІНВЕСТОРІВ
варіант 1
Конфлікти та їх вирішення
Технологія складання бюджету підприємства.
Стратегії на корпоративному рівні


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати