На головну

Педагогіка

сторінка 1

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Фактори, що впливають на формування особистості
ТемаI. 11. Процес навчання. Структура, закономірності та принципи навчання.
Тема I. 12. Методи навчання та їх класифікація.
Характеристика методів педагогічного дослідження
Класифікація методів навчання
Сутність процесу соціалізації особистості. Сучасні вітчизняні концепції соціалізації особистості
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВОСПИТАНИЕ ВЧИТЕЛЯ
Лекція 1. Корекційна педагогіка В Системі педагогічних
Базова культура особистості як основа змісту виховання в сучасній початковій школі. Напрями виховної роботи з молодшими школярами
Методика діагностики сім'ї
Співвідношення понять «педагогічна технологія», «методи», «прийоми», «методики навчання і виховання».
Тема I. 8. Виховання учнів в колективі, сім'ї, соціумі.
Глава З. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (соціокультурні, КОНТЕКСТ)
Освіта як процес і результат педагогічної діяльності
Особливості розвитку словника дітей дошкільного віку
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Класифікація затримки психічного розвитку К. С. Лебединської.
Біологічне і соціальне у розвитку людини і формуванні її особистості
ПОНЯТТЯ педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ СТРУКТУРА
УВАГА Й уява ВЧИТЕЛЯ
Засоби розвитку мови
Рушійні сили і основні закономірності розвитку особистості
Поняття культури міжнаціонального спілкування, її структурні елементи. Національна самосвідомість, особливості його прояву в молодшому шкільному віці
Форми організації навчання в початковій школі: загальнокласних, групові та індивідуальні
Будова мовного апарату
Теорія елементарної освіти та розвиваючого навчання І. Г. Песталоцці. Вплив педагогічних поглядів І. Г. Песталоцці на розвиток теорії і практики початкової освіти
Сутність змісту освіти і його компоненти
Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Методи організації виховного процесу в початкових класах
Проблеми навчання, виховання і розвитку розумово відсталих дітей
Школа і педагогічна думка в Стародавній Русі. Різні типи початкового навчання. Школа в 18 столітті. Сутність реформування освіти в Росії 18 століття
ТемаI. 13. Форми організації навчання. Урок - основна форма організації навчального процесу в школі.
Об'єкт і предмет дослідження
Види навчальної діяльності учня
Зовнішня ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
Основні теорії формування змісту освіти
Основні функції педагогічного управління
Метод роботи учнів з підручником і книгою
Педагогічна професія і її роль в сучасному суспільстві
Мета і завдання розвитку мовлення дітей
Бар'єри в педагогічному спілкуванні.
Малокомплектні школи і їх типи. Особливості організації навчально-виховного процесу в малокомплектній школі
Глава I. ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ вистав У ДОШКІЛЬНЯТ
Тема 3. Розвиток, виховання і соціалізація особистості
Урок в малокомплектній школі. Організація самостійної роботи учнів. Особливості підготовки вчителя до уроку в малокомплектній школі
Колектив і його сутність. Особливості становлення колективу молодших школярів. Методи формування дитячого колективу
Бесіда як метод навчання діалогічного мовлення
Основні принципи, методи і форми управління педагогічними системами
Форми організації роботи з розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників
Тема I.6. Формування світогляду, морально-естетичної і громадянської культури особистості.
актуальність теми дослідження
Методика навчання порівнянні множин шляхом встановлення відповідності
Тема II. 2. Технології особистісно-орієнтованого і розвиваючого навчання
Форми організації навчального процесу
Сучасні концепції виховання. Характеристика гуманістичного та особистісно-орієнтованого підходу у вихованні молодших школярів
Державно-громадська система управління освітою в РФ. Загальні принципи управління загальноосвітніми системами. Школа як педагогічна система та об'єкт управління
Особливості соціалізації в умовах сільського, міського і селищного способу життя
Роль і функції сім'ї у розвитку, вихованні, соціалізації особистості
ГЛАВА 2. Етіологія ПОРУШЕНЬ МОВИ
Розвиток методики в Росії
Питання 4. Виховання і школа в Стародавній Індії
Тема II. 6. Технологія попередження і подолання шкільної неуспішності
МОВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ДЦП
Діагностика дитячих та молодіжніх об'єднань
Виховна система школи. Різноманіття шкільних виховних систем. Варіативні системи організації виховного процесу в початкових класах
Управлінська культура керівника школи. Педагогічний аналіз у внутрішкільному управлінні
Поняття і сутність методу, прийому і правила навчання
Принципи навчання в сучасній педагогіці. Взаємозв'язок закономірностей, принципів і методів у педагогічному процесі
Розвиток провідних ідей виховання та освіти в історії світової культури і педагогічної думки
Питання 108. Загальна характеристика освітньої системи в Росії
Тема I. 4. Методи, засоби, форми виховання і самовиховання.
Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Обговорення головного теоретичного Положень
Тема 10 Концепція корекційно-розвиваючого навчання. Психолого-дидактичні принципи корекційно-розвиваючого навчання
ГЛАВА 5. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ логопедичного впливу
Актуальні проблеми сімейної педагогіки
Поняття «норма» и «аномалія» у псіхічному розвитку дитини
Загальноосвітня школа як об'єкт управління
Методика діагностики батьківського відношення А. Варга, В. Столін
Зв'язок педагогіки з іншими науками
Характеристика психолого-педагогічної діяльності
Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності
Теорії формирование девіантної поведінкі
Соціально-педагогічні технології приватного типу
Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
Тема I. 5. Особистість учня як суб'єкта освіти, розвитку і виховання.
ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ дітей з вадами слуху
Поняття словникової роботи та її значення
Методика словникової роботи в вікових групах
ДЕНОТАТНИЙ ГРАФ
Предмет методики розвитку мови і завдання курсу
Види дидактичних посібників, які застосовуються при виконанні артикуляційної гімнастики.
Методи педагогічного дослідження
Методи і прийоми розвитку мовлення
Сутність освіти як педагогічної категорії
Методичні засади розвитку мовлення
Методологія педагогічної науки. Наукове дослідження в педагогіці, його основні характеристики
Особливості засвоєння звукової сторони мови дошкільнятами
ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ ЗА ДЦП
ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ ДИЗАРТРИИ
Вплив шкільних, методів навчання арифметиці в XIX- початку XX ст. на розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей.
Засоби формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому садку
Приклад аналізу педагогічної ситуації
Освіта як цілісний педагогічний процес
ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ І КЛАСИФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ
Особливості засвоєння дітьми граматичної будови російської мови
Внутрішня ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
Виховання і навчання в Київській Русі (10-13 ст.).
В епоху Відродження і Реформації.
Особливості сприйняття дітьми літературних творів
УМОВИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Педагогічні ідеї та практична діяльність Ф. А. В. Дістервега
Урок як основна форма організації педагогічного процесу. Вимоги до сучасного уроку в початковій школі
Об'єкт, предмет і функції педагогіки
Технологія повного засвоєння
ЕТАПИ І МЕТОДИКА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Що вивчає педагогіка
Філософські принципи виховання та освіти
Концепція виховання в сучасній Росії
Етапи розвитку ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ
МЕТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Індивідуальна ПЕДАГОГІЧНА БЕСІДА ЯК МОДЕЛЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Внесок А. М. Леушиной в розробку проблем математичного розвитку дітей-дошкільнят
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ У ДІТЕЙ
Наукові основи методики розвитку мови і її зв'язок з іншими науками
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС, ЙОГО МЕТА І СУТНІСТЬ
Тема I. 7. Формування екологічної культури і здорового способу життя.
Виховання молодшого школяра як суб'єкта соціалізації. Показники сформованості соціальної активності молодшого школяра
Шляхи формування граматичної сторони мовлення у дітей
Класифікація звуків російської мови
Поняття про синдром раннього дитячого аутизму і аутистических рисах особистості
Творчість у педагогічній діяльності
Види, форми і методи внутрішкільного контролю
Сутність підготовки до навчання грамоті
Етапи трудового навчання
Глава 3 Освіта в древніх цивілізаціях
Обговорення основних теоретично Положень
Мотиви навчання. Шляхи та засоби формування стійких пізнавальних інтересів у молодших школярів
ЗАНЯТТЯ 5
Принцип виховує навчання
Установи спеціального призначення для дітей дошкільного віку
Методика навчання звуковимовленню на заняттях
Методика формування синтаксичної сторони мови
Сучасний стан проблеми формування у дітей математичних уявлень і перспективи вдосконалення методики
Аксіологічні засади ПЕДАГОГІКИ
Функції класного керівника
Методика заучування віршів
Технології соціального посередництва
Розповідь ВЧИТЕЛЯ ЯК МОДЕЛЬ педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток у дітей дошкільного віку уявлень про число
Тема 4. Технологія організації діяльності класного керівника
Управління педагогічним процесом
Тема I. 2. Методологія і методи педагогічних досліджень.
Концепції змісту освіти
Критерії віхованості особистості школяра
Дитина як об'єкт і суб'єкт соціалізації. Соціальний досвід дитини як основа його соціалізації
Протиріччя процесу навчання
Загальна характеристика ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Школа діалогу культур
Види і етапи соціально-педагогічного консультування
Педагогіка початкової освіти як наука про виховання, навчання і розвитку молодшого школяра
Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) у структурі навчальної діяльності
Розділ II. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ОСІБ з особливими освітніми потребами
Етапи навчання правильному звуковимовленню
Тема I. 3. Сутність, закономірності, принципи процесу виховання і самовиховання
Учнівський колектив: методика його створення і розвитку
Педагогічні погляди Квінтіліана.
Питання 63. Педагогічні погляди Н.И. Пирогова і П.Г. Редкина
Методика формування морфологічної сторони мовлення
Глава 5 Освіта і виховання в Середні століття
ТемаI. 9. Педагогічне спілкування. Конфлікти в педагогічному спілкуванні і їх подолання.
УЧИТЕЛЬ як суб'єкт ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема формування культури міжнаціонального спілкування в багатонаціональному колективі молодших школярів
Зміст освіти дітей з особливими потребами
Педагогіка як область гуманітарного, антропологічного і філософського знання. Філософські принципи виховання та освіти
Педагогічної діагностики, її значення і види
принципи виховання
У гуманістичної парадигми
Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в середні віки і епоху Відродження
Соціально-педагогічного консультування.
Педагогічні погляди П.Лесгафта
ГЛАВА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОВИ
Наочні і практичні методи навчання
Педагогіка в системі наук про людину
Школа як виховна система
Педагогічні ідеї Я. А. Коменського як складова частина його «Загального ради про виправлення справ людських».
Принципи побудови корекційних програм
Предмет, об'єкт і функції соціальної педагогіки
ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Освітня система як об'єкт управління
Загальна характеристика ПОРУШЕНЬ опорно-рухового апарату. ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Функції і структура процесу навчання
Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннях слуху
Педагогічні ідеї Дені Дідро
КОНТАКТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДІАЛОЗІ
Традиційна класифікація функцій управління в освіті
Логіка (алгоритм) наукового дослідження
Технології педагогічної взаємодії вчителя і учнів початкових класів. Майстерність вчителя в системі комунікативного впливу на дітей
РОЗВИТОК, Соціалізація І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СИНДРОМИ ПОРУШЕНЬ вищих кіркових функцій


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати