Головна

Математика

сторінка 36

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


отже,
косий паралелограм
Залежність між сторонами і діагоналями косого чотирикутника
Додаток 1
Сума кутів косого чотирикутника
Перемножимо ці рівності
Косий чотирикутник. Елементи косого чотирикутника і їх властивості
КОСОЙ ЧОТИРИКУТНИК І ЙОГО ЧУДОВІ ТОЧКИ
Висновок формули обчислення площі плоскої фігури (в декартовій системі координат)
Висновок формули обчислення довжини дуги (в декартовій системі координат)
Теорема про певний інтеграл із змінною верхньою межею
ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ
ЧИСЛОВІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ
Висновок формули обчислення обсягу тіла обертання щодо осі OX і OY (в декартовій системі координат).
Теорема про абсолютну збіжність невласного інтеграла 1-го роду
Властивості визначеного інтеграла. Теорема про повну загальну середню.
Властивості визначеного інтеграла, виражені нерівностями
Необхідна ознака інтегрованості функції за Ріманом. Функція Діріхле.
Поняття інтегральної суми.
Поняття невизначеного інтеграла. Властивості невизначеного інтеграла.
Інтеграли із змінною верхньою межею.
Обсяг тіла обертання із заданим поперечним перерізом
Властивості визначеного інтеграла від чет. і щось. функції на симетричному проміжку.
Лінійні однорідні диференціальні рівняння n-го порядку з постійними коефіцієнтами. Вид приватних рішень, характеристичне рівняння
Ознаки порівняння (для невласного інтеграла I і II роду.)
Поняття невласного інтеграла II роду
Поняття невласного інтеграла I роду
Поняття первісної. Властивості первісної.
Знаходження коефіцієнтів для тригонометричного р. Фур'є (теорему док).
Теорема про суперпозиції рішень (принцип складання рішень)
Необхідна ознака збіжності.
Теорема про структуру загального рішення ЛНДУ
Теорема про рівність нулю вронскіан лінійно-залежних функцій (необх. Ум. Л.З.).
Сформулюйте і доведіть властивості рішень ОЛДУ.
Критерій збіжності рядів з невід'ємними членами.
Граничний ознака порівняння для рядів з невід'ємними членами.
Статечні ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності.
Тригонометричний ряд Фур'є. Знаходження коефіцієнтів для парних і непарних функцій.
Абсолютна і умовна збіжність. Достатній ознака збіжності знакозмінних рядів.
Ознака Даламбера.
Теорема про існування та єдиності розв'язку задачі Коші Д.У. порядки вище першого.
Часткової суми, що сходиться і розходиться ряду.
Статечні ряди. Область збіжності. Радіус збіжності.
Ряд Тейлора, область збіжності. Достатній ознака збіжності ряду Тейлора.
Теорема Діріхле. Умови Діріхле.
Властивість рівномірно сходяться функціональних рядів.
Рівномірна збіжність функціонального ряду.
Характер фундаментальної матриці Ф (t)
Метод Ейлера для випадку різних і речових коренів характеристичного рівняння.
Метод Ейлера для вирішення однорідної системи дифф. ур-ий.
Визначення канонічної системи диф-х ур-й
Тема 3 Прямі та площини в просторі
Тема 10 Тіла і поверхні обертання
Тема 6 Основи тригонометрії
Перелік тем для самостійної роботи учнів
Векторна алгебра.
аналітична геометрія
Елементи лінійної алгебри
Введення в аналіз
диференціальне числення
Найпростіші квадратурні формули.
Інтерполяційний поліном Лагранжа
перетину
Умовності і спрощення
Коротка класифікація розрізів
Лекція №9. Види. Розрізи. перетину
шрифти креслярські
Нанесення розмірів на кресленні
лінії креслення
формати
Конус (прямий)
поверхні обертання
Визначення натуральної величини фігури перерізу
Перетин гранних поверхонь площинами
Освіта і види аксонометричних проекцій. коефіцієнти спотворення
Зображення кіл на аксонометрических площинах
Взаємне перетинання поверхонь обертання. Метод допоміжних січних площин
Перетин співвісних поверхонь обертання. Метод концентричних сфер
Перетин гранних поверхонь з поверхнями обертання
Перетин гранних поверхонь
Коли одна з них займає проецирующее положення
Належність точки і лінії поверхні
Освіта і наближена класифікація поверхонь
Графічне відображення прямий на комплексному кресленні
Безосние креслення
Графічне відображення точки на комплексному кресленні
Комплексний креслення Монжа
методи проектування
Взаємне положення прямих
Площина і її завдання на кресленні
Взаємне положення прямих і площин
Графічне рішення позиційних і метричних задач
Лінії рівня в площині
Належність точки і прямої площині
Площині приватного та загального положення
Лекція №1. Проектування простих геометричних об'єктів
Розділ 1. Основи освіти креслення
Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМОГО круговий конус
Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМОГО круговий циліндр
Розгортки ПОВЕРХНІ трикутної піраміди
Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМИЙ чотирикутної ПРИЗМИ
Побудова лінії перетину поверхонь способом січних площин
ВЗАЄМНЕ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
Обертання навколо проектують осей
Обертання навколо ліній рівня
СПОСІБ ЗАМІНИ площини проекцій
ПЛОЩИНУ
ПРОЕКЦІЇ ТОЧКИ, ПРЯМИЙ І ПЛОЩИНІ
ПОВЕРХНІ ТА ЇХ ПРОЕКЦІЇ
Поверхня паралельного перенесення
Види конічних перетинів
Перетин сферичної поверхні проецирующей площиною
Види циліндричних перетинів
ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ площині
ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА І ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ
Проектування на ТРИ площини проекцій
методів проекційної
Лекція №3
Вступ
II. Проекції центральні, паралельні і ортогональні
I. Вступ
Лабораторна робота № 8
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Лабораторна робота № 7
Методичні вказівки
Лабораторна робота № 9
Методичні вказівки
Додатки для виконання лабораторної роботи № 5
Додатки для виконання лабораторної роботи № 7
Додатки для виконання лабораторної роботи № 4
Методичні вказівки
Лабораторна робота № 10
Лабораторна робота № 6
Лабораторна робота № 5
СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
Лабораторна робота № 1
ВСТУП
Методичні вказівки
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота № 4
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Лабораторна робота № 3
Додатки для виконання лабораторної роботи № 9
Контрольна робота
При яких натуральних значеннях n вірна нерівність
При яких натуральних значеннях n вірна нерівність
Рівняння 2-го ступеня на площині
Рівняння 2-го ступеня в просторі
Рівняння першого ступеня в просторі
Рівняння першого ступеня в просторі
Рівняння 1-го ступеня на площині
Рівняння ліній і поверхонь
Перевірка паралельності і перпендикулярності векторів.
I. Ортогональні проекції
Матричний метод вирішення лінійної системи.
Поняття про наближених методах вирішення лінійних систем
Загальний алгоритм розв'язання системи лінійних рівнянь
формули Крамера
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
Лінійне, евклидово і нормоване простору.
Лінійні оператори і матриці
Скалярний добуток векторів
Розподіл відрізка в даному відношенні k.
векторна алгебра
Квадратичні форми і їх приведення до канонічного вигляду
Властивості симетричних матриць
Визначники та їх властивості
Матриці і математичні дії з ними
Лінійні операції над векторами
Вироджені матриці, погано обумовлені системи рівнянь
Алгебра матриць, основні визначення, норма матриці
Відділення коренів.
Підставами (1.14) в (1.11), з урахуванням (1.13) отримаємо
Приклад (метод половинного ділення)
введемо позначення
ВІКНО ИЗМЕРЕНИЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА
ВСТУП
ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ.
Метод половинного ділення
відділення коренів
метод хорд
Рішення завдання інтерполяції в табличному процесорі EXCEL.
Постановка завдання інтерполяції
Многочлен Лагранжа
метод Зейделя
наближення функцій
Приклад рішення СЛАР табличним процесором EXCEL
Наближене рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.
Рішення
Основні операції з векторами і матрицями
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати