На головну

Екологія

сторінка 98

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Визначення концентрації аміаку в повітрі
Спосіб визначення площі проективного покриття
Оцінка зовнішнього шуму від судів
Lesen Sie den Sprachscherz.
Uuml; bersetzen Sie ins Deutsche.
Sprechen Sie zu zweit.
Setzen Sie das jeweils richtige Verb (intransitive oder kausative) im Perfekt ein.
Біоценоз 12 сторінка
Біоценоз 9 сторінка
біотичні фактори
абіотичні чинники
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВСТУП
Вчення В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Про БИОСФЕРЕ
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 14 сторінка
ОСОБЛИВО ОБ'ЄКТОМ ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ
терміни та визначення
Колиска життя і пульс Всесвіту
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Екологічні вимоги при використанні і охороні надр
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 35 сторінка
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 9 сторінка
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 5 сторінка
Конкуренція за ресурс близькоспоріднених видів в природних умовах.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава II. Історія формування екологічного права Росії
умови
Основні середовища життя
Е) Зростання населення
Вправа.
Вступ
Загальна характеристика екологічних проблем у світі і в Росії
Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
Порядок проведення екологічної сертифікації
Теорії мотивації Фрейда і Шварца
Політичне та юридичне значення визнання екологічних прав
Понятійний апарат права навколишнього середовища
Державні кадастри природних ресурсів і об'єктів
Б) Санітарно-захисні зони ядерних об'єктів і зони спостереження
Природна еволюція екосистем
Біосфера як оболонка Землі
ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
Наркотики і якоря.
ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Системний підхід і моделювання в екології
Історія розвитку екології
Нормативи утворення відходів
Водних об'єктів для населених пунктів
Гігієна і здоров'я людини
опустелювання
Стихійні лиха
Впливу на надра
Антропогенні впливи на ліси та інші рослинні співтовариства
Біосоціальним ПРИРОДА ЛЮДИНИ І ЕКОЛОГІЯ
Енергетика екосистем
Фактори середовища проживання
Трансформація забруднюючих речовин в атмосфері
Екологічна характеристика автотранспорту
Особливо охоронювані природні території
Екологічний моніторинг (моніторинг навколишнього середовища)
Ліцензія, договір і ліміти на природокористування
Аза?станмен ?итайди? арасинда?и шекараарали? ?зендердi? реттеуiндегi Шості? р?лі.
Жалпи ережелер
Екологіяли? ?ауіпсіздікті ?амтамасиз етуді? інстітуттари мен тетіктері
Екологіяли? сукцессіяни? ма?изи
Біологічний вік дітей і підлітків
ОСИМША хабарлари МІН МИСАЛДАР
Законодавчі і нормативні заходи
Сурет. То?ан біоценози
Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря
Основи екологічних знань в профілактичній медицині
КІРІСПЕ
Організм к?беюіні? потенціальди м?мкіншілігі
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Гігієнічні вимоги до організації харчування в лікувальних установах
Гранично допустима концентрація (ГДК) і класи небезпеки лікарських засобів в повітрі приміщень лікувальних закладів
Сурет. Групер мен санітар -бали?ти? ?арим-?атинаси
ПРАКТІКАЛИ? САБА?ТАР
Су - тіршілік Ортасу
А- біркелкі, б-кездейсо?, в-топти?.
Довкілля
А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, І.М. макух
потреби людини
агроекосистемах
Основні компоненти геосфери Землі
ЕКОЛОГІЯ 9 сторінка
Ліс - найважливіший рослинний ресурс
Заходи з охорони рослинності
Заходи з охорони тварин
Роль води в природі і житті людини
Продукція екосистеми. Первинна і вторинна продукція. Класифікація спільнот по продуктивності.
ВІДХОДИ V КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ
Визначення загальної суми виплат підприємства за викиди забруднюючих речовин в атмосферу
Вартісна оцінка збитку від забруднення водних об'єктів скидами підприємства
Орієнтовно допустимі концентрації (ОДК) пестицидів в грунті, мг / кг
Порядок бангиевих-Bangiales
Порядок вольвоксовиє - Volvocales.
Н. А. Агаджаняна 4 сторінка
Охорона міського середовища при господарської діяльності
Джерела забруднення та забруднювачі міського середовища
Маса викидів при згорянні 1 т палива
У поверхневі водні об'єкти м.Києва в 1999 р
Підготовка інженерів, які володіють способами захисту навколишнього середовища
Недоліком всіх аміачних методів очищення газів, що відходять ТЕС і ряду інших виробництв є необхідність глибокого охолодження газів перед стадією абсорбції.
рециркуляція газів
Характеристика водних ресурсів Землі
Проблема формування екологічної культури
Вступ
Стан здоров'я і тривалість життя
Лекція 16. Зменшення забруднення окру-лишнього середовища твердими відходами. Прин-ципи захисту навколишнього середовища від енер-гетіческіх впливів
Методи і споруди біологічної очистки
Класифікація методів очищення стічних вод
Органи охорони навколишнього природного середовища
Лекція 3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Лекція 3. Антропогенний вплив на біосферу та захист від нього
Лекції №11. Заповідна справа
Лекція № 12. Заповідники і національні парки. Заказники і пам'ятки природи
Демонстрація виявлення перетину порога.
Групова вправа.
Лекція № 1. Основи теорії прийняття рішень
Тимчасова орієнтація.
M u s t e r d e r A n a l y s e
M u s t e r d e r A n a l y s e
A. Beantworten Sie die Fragen.
Setzen Sie im Text die eingeklammerten Verben ins Passiv.
Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Verben im Perfekt.
Ersetzen Sie das Adjektiv durch ein passendes Partizip II.
M u s t e r d e r A n a l y s e
Beantworten Sie die Fragen nach dem Muster.
Наслідки впливу деяких важких металів на здоров'я людини
Масиви гірських порід
Екологічні наслідки впливу людини на рослинний світ
біологічне забруднення
Значення тваринного світу в біосфері
Викид в атмосферу головних забруднювачів (полютантів) в світі та в Росії
Вплив соціально-екологічних факторів на здоров'я людини
Біосфера як одна з оболонок Землі
Особливості та фактори прісноводних середовищ існування
Основні напрямки рекультивації і види подальшого використання рекультивованих земель
Охорона тваринного світу
Захист від шумового впливу
Принципові напрямки інженерного захисту навколишнього природного середовища
Екологічна стандартизація і паспортизація
екологічна експертиза
Порядок Улотріксовие - Ulotrichales.
ВІДДІЛ динофітових (дінофлагеллати) - DINOPHYTA
Клас Прімнезіофітовие водорості - Prymnesiophyceae
Клас Хамесіфоновие - Chamaesiphonophyceae
Ядро і мітотичний апарат
Зміна ядерних фаз.
Оцінка якості навколишнього середовища
І біопродуктивність агроекосистем
Середовища. види забруднювачів
Джерела забруднення води
Наслідки забруднення атмосфери
ЕКОЛОГІЯ 13 сторінка
Коротка історія екології
Визначення та структура біосфери
Жива речовина біосфери
Поняття про екосистеми
Потік енергії в екосистемах
Інверсія магнітного статі Землі за останні 600 тис. Років
Інші фізичні фактори
Розділ четвертий. Антропогенного впливу на біосферу
Відповідальність за порушення правового режиму особливо охоронюваних природних територій
Природні пояси Океану
Визначення загальної суми виплат підприємства за розміщення відходів
Вторинні автогенні (відновлювальні) сукцессии
ресурси
Глава VII. Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Глава IX. Економічний механізм охорони навколишнього середовища. Нормування в області охорони навколишнього середовища
Первинні автогенні сукцессии і клімакс
Декларація безпеки промислового об'єкта
Закон як джерело права навколишнього середовища
Нормативи використання природних ресурсів
Шкода, заподіяна порушенням правових екологічних вимог, називається в доктрині права навколишнього середовища екологічним або екогенний шкодою.
Міжнародні екологічні організації
Поняття, види і завдання екологічного контролю
Види екологічного аудиту та порядок його проведення
А) Санітарно-захисні зони
Пластичний обмін (асиміляція)
Причини виникнення сукцесії
Наближений склад атмосфери
Тема 5 / 4,5,6. Безпека населення і територій в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану
Під час нападу собаки
Тут необхідна просвітницька робота.
Організаційно-методичний розділ.
II. Робоча навчальна програма
структура екології
ВСТУП
Гігієнічненормування факторів навколишнього середовища - основа первинної гігієнічної профілактики захворювань
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Мінеральні елементи в навколишньому середовищі
Та?ириби: Топира? т?зу процесіндегі ??рттарди? роли
екологічне здоров'я
Гігієнічне значення складу і властивостей ґрунту
Гігієнічні вимоги до нецентралізованих (місцевим) водопостачання
Гігієнічні вимоги до розфасованої питної води


перша | Попередня | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати