Головна

Математика

сторінка 31

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Чисельні методи рішення ОДУ і систем ОДУ високих порядків
доведення
нерівність Маркова
Класи інтегровніх функцій.
Поняття комбінаторної задачі
Математичне сподівання дискретної і безперервної випадкових величин, його властивості та геометричний зміст.
Розрахунково Діаграма деформування бетону
Завдання 3.
мірні водозливи
Завдання для самостійного рішення
ПОХІДНА ПО НАПРЯМКУ. ГРАДІЄНТ.
Вирішіть логічні задачі засобами Excel.
Вправи і завдання
рекурсивні функції
Геометричний сенс невласних інтегралів II роду
Змістовне опис основних законів класичної формальної логіки і межі їх застосування
Поняття і основні показники якості
Основні теореми про лінійно-деформівних системах (ЛФС)
Двостороння алмазна полірування
Ах Ах Ах
Тема: Профільне навчання математики в середній школі: цілі та завдання, структура, форми организации. Допрофільна підготовка.
ПРТ - резонанс струму.
решітки віпромінювачів
Закон розподілу функції однієї випадкової величини
Відповідності та їх властивості. Основні визначення
Визначений інтеграл Рімана. Еквівалентні визначення. Умова Коші.
плоский конденсатор
частина I
короткі трубопроводи
Інтерполяційний поліном Лагранжа
Інтерполяції функцій БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
Тема 6. Дерева
Оператор циклу з передумови while.
Індуктивний елемент в ланцюзі синусоїдального струму.
Означення числового ряду та его збіжності
Рішення диференціальних рівнянь в MATLAB
Узагальнююча символіка при вивченні математики в початковій школі
Визначення прискореного точки
Маса тела и ее вимірювання
СИЛА гідростатичного тиску, ДІЄ НА ПЛОСКІ ПРЯМОКУТНІ ФІГУРИ
Основні відомості про припливних вентиляційних струменях
База і ранг системи векторів. Базис і розмірність векторного підпростору, породженого системою векторів
Основні прийоми роботи в текстовому редакторі Microsoft Word
Прімітівтер
ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ І ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ВТОРИННОЇ НАВАНТАЖЕННЯ
тренувальний тест
Визначення коефіцієнта корисної живого перетину металлотканих, шовкових, капронових і поліамідних сит
Лінійні простору.
Обчислити межа, використовуючи правило Лопіталя
Класи інтегрованих функцій.
Наприклад: інерційна нелінійна ланка
Похідна суми, різниці, добутку і частки функцій
Геометрична інтерпретація методу 6 сторінка
Завдання для самостійного рішення
індивідуальні завдання
Віднімання з чисел однозначних чисел в межах 20 з переходом через десяток.
триметр
гідравлічний удар
Асимптоти графіка функцій. Вертикальні асимптоти. Горизонтальні асимптоти. Похилі асимптоти. Схема відшукання асимптот.
Геоцентрічна система відліку
Приклад 2. Визначення прискореного точок кривошипно-шатунного механізму
Знаходження посилок для даних наслідків.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ Обчислення ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЮ
нерівність Чебишева
Алгебра логіки це розділ математики, що вивчає висловлення, розглянуті з боку їх логічних значень (істинність або хибність) і логічних операцій над ними.
Елементи теорії ймовірностей, приклади 12-22
Завдання для самостійної роботи студентів
Теоретичні Відомості
Завдання контрольної роботи №1.
Напруженного и деформації
Множення цілих невід'ємних чисел кожного
Несумірні відрізкі и ірраціональні числа. Невід'ємні дійсна числа
Диференціальні рівняння першого порядку. Приклади рішень. Диференціальні рівняння із перемінними
Розв'язання систем лінійніх нерівностей
Тема 2. Ступені вершин графа
Правила суми і твори
Лінійні однорідні ДУ другого порядку
Завдання для самостійного рішення
Визначення довгої лінії. Еквівалентна схема довгої лінії. Первинні і вторинні параметри лінії.
Статечне безліч графа
Розрахунковий метод мінімізації
Апроксимація схеми з вагами.
Доведення.
Абсолютна і відносна похибка обчислень
Дотичні напруження. Формула Жуковського.
балки настилу
Закон електромагнітної індукції. Енергія магнітного поля.
Додаток А. Оформлення розрахунково-графічної роботи ... 123
Апроксимація табулювати функції одного аргументу
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
Відносним спокоєм рідини називається
Завдання на будинок і кінцівка уроку
Багатокрокові методи. Висновок формул неявного методу Адамса-Моултона. Порядок апроксимації методу.
Системи координат (декартові, полярні, циліндричні, сферичні).
Приклади неелементарних функцій
статечні ряди
Зростання і спадання функції. екстремум функції
Поняття площади плоскої фігурі. Квадрові фігурі.застосування Означення інтеграла
Гіпербола.
НОД багаточленів, обчислений за допомогою алгоритму Евкліда є
Точкові випадкові процеси. Формула Іто для вважають процесів. Компенсатори.
Суми Дарбу. Їх Властивості.
організація заняття
Корозійне руйнування
Завдання №1.
Існування добутку, его єдіність
розподіл Пуассона
Равносильность і проходження предикатів.
Емпірична функція розподілу, полігон, гістограма.
Дотична до гіперболи.
Загальні відомості і одиниці вимірювання
Побудова лінії перетину площини приватного і загального стану, двох площин загального положення.
Зв'язок між диференціюється і її безперервністю
I. Елементи комбінаторики
Загальна схема дослідження функції та побудови її графіка.
Ортогональна система трьох площин проекцій
Закони додавання
Харківська академія неперервної освіти
Явні однокрокові методи. Локальна і глобальна похибки. Оцінка похибки за правилом Рунге.
Види тисків, одиниця їх виміру, співвідношення між ними, прилади для вимірювання тиску.
Основні завдання при розрахунку каналів на рівномірний рух води
Ознаки порівняння невласних інтегралів
Напруженного и деформації при чистому зсуві
Перехідні процеси в довгих лініях
Завдання періодичного умови
ТЕМА 7. Дискретна випадкова величина.
Некорельовані СВ. Зв'язок між некоррелірованні і незалежністю. Приклад.
Алфавіт математичної мови
Розділ 5. Звичайні диференціальні рівняння
Збіжність розподілів (слабка збіжність) і її зв'язок зі збіжністю по імовірності. Теорема безперервності.
Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен.
Диференційовність функцій однієї змінної. Зв'язок між дифференцируемого і безперервністю функції (довести теорему).
Розподіл швідкості и дотичність напруженного в перерізі потоку при ламінарному режімі руху.
Сортамент прокатної Сталі
г) Надійність
ТИМИ І ЗМІСТ практичність ЗАЙНЯТИ
Дискретні випадкові величини
Зразки вирішення завдань контрольної роботи
Типові лінійні закони керування
алгебра подій
Елементарні функції і їх графіки
Способ розв'язання звичайна діференціального Рівняння первого порядку, Пожалуйста допускає відокремлення змінніх
Шеститочкові параметрическая схема
Ряди Тейлора і Маклорена. Розкладання функцій в ряд Тейлора і Маклорена
закон Кулона
У схемі повторних випробувань
Дискретна двоточкова крайова задача. Апроксимація і збіжність різницевої схеми.
Теореми про первісних.
A) 2 sin2 л: ^ 1; 6) 3 tg2 2л: ^ 1; в) 4 cos2 л: ^ 3; г) tg2 - 1 ^ 0.
тангенс
Сплайндар. Сплайндарди салу командаси. 2 сторінка
Формула Ейлера. Межі застосування формули Ейлера.
Імовірність події. класичне визначення
Сходяться ряди комплексних чисел
Обчислення обсягу тіла обертання
Порядковий І КІЛЬКІСНІ НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.
аналогові моделювання
Класи функцій, що інтегруються частинами
ОСНОВНІ ЛІНІЇ ЧЕРТЕЖА, особливості їхнього накреслення ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТУ
властивості куба
Рекурсівні функції.Основна гіпотеза Теорії алгоритмів.
Асоціативний креслення деталі Опора
Рішення.
Завдання 2. Диференціальне числення.
Додатки похідної функції однієї змінної
I. Мета та завдання дисципліни
Кінематичний аналіз виконавчих механізмів промислових роботів.
Межі числових множин.
Гідравлічний ККД насоса відображає втрати потужності, пов'язані
Можливості всебічного розвитку дитини в процесі ФЕМП
Гоніометр-спектрометра ГС-5
Вказівки щодо виконання завдання
Контрольна робота
Поняття електричного поля
Безпосереднє цифрове керування
Нормальний закон розподілу (закон Гаусса).
Завдання 1.
Метод Ньютона (метод дотичних).
Визначення формули, виведеної із сукупності формул Н
Накладені контури (з 2 років 10 місяців)
Напрямлені відрізкі
МЕТОДИКА РІШЕННЯ ПРОСТИХ АРИФМЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
прямокутній резервуарів
Визначений інтеграл. Як обчислити площу фігури
Завдання про обсяг циліндричного тіла.
Які сили називаються поверхневими?
Побудова епюр поздовжніх сил Nz
Створення специфікації як окремого документа в ручному режимі
Градієнт вказує напрямок найшвидшого зростання функції
Вали і осі. Загальні відомості. Критерії працездатності. Матеріали, що застосовуються для виготовлення валів.
Діференціальне числення функцій однієї змінної
Закономірність, яка завбачає направление Реакції з алкенами, дістала Назву правила Марковникова 1 сторінка
Двовимірне рівномірний розподіл
Історія створення моделей турбулентності і їх класифікація
K-значна логіка
Розрахунок Тенденції.
Чисельні методи розв'язання задачі Коші для ОДУ першого порядку. методи Ейлера
Задні моделей турбулентності в програмі Fluent
В 2. Абсолютна величина дійсного числа. околиця точки
Статистична гіпотеза. Нульова і конкуруюча гіпотези. Проста і складна гіпотези.


перша | Попередня | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати