На головну

Математика

сторінка 28

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Дісперсіяни? ?асіеттері.
Бір?алипти ?лестірім за?и
К?рсеткіштік ?лестірім за?и.
Шартьє ?лестерім за?дари
Шартьє математікали? ?міт.
Екі ?лшемді кездейсо? шаманин ?лестіру функціяси.
К?п ?лшемді кездейсо? шамалар.
Нормальди? (?алипти) ?лестірім за?и.
Математікали? ?міт, дисперсія ж?не оларди? ?асіеттері.
Зіліссіз ж?не діскреттік кездейсо? шамалар
И?тімалда?тарди ?осу ж?не к?бейту теоремалари.
Айталанбали т?уелсіз сина?тар. Бернуллі формуласи.
Варіаціяли? ?атар.
Полігон ж?не гістограма.
Теорема 2.
Моменттер ?дісі.
Н?ктелік ба?алау.
И?испа?ан, тіімді ж?не орни?ти ба?алаулар.
Мису №2.
Тексеруді? жалпи схемаси.
Пірсон крітеріі
Та?дамали? орташани ?алипти жіна?ти? гіпотетікали? бас орташасимен салистиру.
Геометріяли? ма?инаси.
Диференціал т?сінігі.
Т?зуді? ?рт?рлі те?деулері.
Т?зуді? те?деулеріні? т?рлері.
Векторлар ж?йесіні? базісі, рангісі.
Екі т?зуді? арасинда?и б?риш. Т?зулерді? параллельдік ж?не перпендікулярли? шарттари.
Функція ??ими. Функціяни? берілу т?сілдері.
Елементарні функціяларди? туиндиси.
К?рделі, Кері ж?не ани?талма?ан функція туиндиси.
Функціяни? классіфікаціяси.
Векторлар?а ?олданилатин сизи?ти? амалдар.
Біртекті сизи?ти те?деулер ж?йесі.
Матріцалар ж?не оларди? т?рлері.
Матріцалар?а ?олданилатин амалдар.
Ани?тауишти? негізгі ?асіеттері.
Лаплас жіктеуі (теоремаси).
Кронекер-Капеллі теоремаси.
Крамер ережесі. Кері матриця ?дісі. Гаусс ?дісімен ши?ару.
Белгісіздер сани мен те?деулер сани бірдей те?деулер ж?йесін Шешу.
Та?ириби: М?мкіндігі шектеулі балаларди математика о?итуди? ?йимдастиру т?рлері мен ?дістері
Та?ирип: Він шамасинда?и сандарди о?итуди? ?дістемесі
Та?ирип: 20, 100 шамасинда?и сандарди номерлеуін ж?не аріфметікали? амалдар ориндауди о?иту ?дістемесі
Математика саба?тарини? ??рам компонентері
Математика саба?таринин топтастируи
Матеріалди ме?геру ерекшеліктері.
Шамасинда?и сандарди? номерленуін о?иту ?дістемесі.
Матеріалди ме?геруде кездесетін ?іинди?тар.
Та?ирип: МШ балаларди мектепте метрлік ?лшем ж?йесін о?иту ?дістемесі.
Арапайим есеттерді? топтастируи
Ма?сати: Арнайи Мектеп о?ушиларина аріфметікали? есептерді о?итуди? ?дістемесі мен ма?изин ашу.
Шамасинда?и ж?не к?п та?бали сандарди номерлеуді о?итуди? міндеттері
Номерлеуді о?иту кезектілігі.
Мета завдання
Приклад виконан завдання №3
Мета завдання
Завдання № 2
Мета завдання
завдання №4
Мета завдання
Мета завдання
Приклад виконан завдання №5
Мета завдання
Приклад виконан завдання №4
ДОДАТКИ
Визначення кутової швидкості і кутового прискорення тіла
РІШЕННЯ векторне рівняння
СКЛАДНЕ РУХ ТОЧКИ
Визначення швидкостей і прискорень точок
КІНЕМАТИКА ТОЧКИ
КІНЕМАТИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
Обертальні рухи ТВЕРДОГО ТІЛА
ПЛОСКА РУХ ТВЕРДОГО ТІЛА
Побудова ПЕРСПЕКТИВИ ОБ'ЄКТА
ПЕРСПЕКТИВА ПРЯМИЙ ЛІНІЇ
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВИ
ПЕРСПЕКТИВА ТОЧКИ
Інші завдання кінематики
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ
СИСТЕМА ПЛОЩИН ЛІНІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 1
Методичні вказівки до ЗАДАЧІ 1
ВСТУП
Складання, з'єднання - віднімання, вилучення ? разд'леніе
Системи множення і їх структурні проекції
Проекція, відображення
відповідність
Теорія внутренних сил
Побудова епюр внутренних силових факторів
Опір матеріалів
Побудова епюрі внутренних нормальних сил при розтягу
Побудова епюрі крутного моментів
Залікове завдання №2 Межа і неперервність функції однієї змінної. Похідна. Дослідження функції та побудова графіка.
Завдання для самостійної роботи.
Завдання 7. Криві другого порядку.
Завдання 4.
Завдання для самостійної роботи.
Залікове завдання №4 Інтеграли
Диференціальні рівняння першого порядку.
Завдання 1. Знайти рішення диференціальних рівнянь першого порядку.
Завдання 3. Вирішити завдання.
Завдання для самостійної роботи
Інтегрування ірраціональних функцій
Завдання для самостійної роботи.
Рівняння ПЛОЩИНІ
плоский згін
ОМ.1 Центр ваги пластини
кручені
Розтяг та стіск
Побудова епюрі внутренних силових факторів при плоскому згіні
ОМ.2. Визначення поперечного перерізу балки при плоскому згіні
ОМ.3 Визначення діаметра вала при крученні
Рівняння ПРЯМИЙ В ПРОСТОРІ
Рівняння ПРЯМИЙ НА ПЛОЩИНІ
Множення ВЕКТОРІВ
Залікове завдання №3 Диференціювання та інтегрування функції декількох змінних
Залікове завдання №2 Межа і неперервність функції однієї змінної. Похідна. Дослідження функції та побудова графіка.
Довідковий матеріал.
Завдання для самостійної роботи
Контрольна робота №4 Диференціальні рівняння
Контрольна робота №3 Невизначений і визначений інтеграли
Контрольна робота 2. Межа. Похідна.
Завдання 4. Обчислити наближено значення певних інтегралів, взявши три члена розкладання підінтегральної функції в ряд; вказати похибка
Уа?итти ?лшеуден ши??ан сандарди т?рлендіруді ?йрету ?дістемесі.
К?мекші Мектеп ба?дарламасинда ж?й б?лшектерді о?итуди? орналасуи, ма?изи.
Та?ирипти о?итуда ?олданилатин кейбір дідактікали? талаптар
Лекція. Уа?ит ?лшемдерін о?иту ?дістері
К?мекші Мектеп о?ушиларини? атаули сандарди ме?геруде кездесетін ?іиншили?тари мен ерекшіліктері.
Жай б?лшектермен ?осу, алу аріфметікали? амалдарди ориндауди ж?не Олард т?тас сан?а к?бейту, б?луді ?йрету ?дістемесі.
Б?лімдері ?р т?рлі б?лшектер мен аралас сандарди ?осу ж?не алу.
Псіхікали? даму тежелген о?ушиларди? сану да?диларинин, аріфметікали? есептерді ши?аруини? ерекшеліктері.
лекція Псіхікасини? даму тежелген балаларди аріфметікали? есепті шешуіне ?йрету ?дістемесі
Таним іс-?рекетіні? езгешіліктері, ж?мис істеу ?абілеттілігіні? т?мендігі т.б.
Есептерді пайизбен ша?рау
Онди? б?лшектерді? ??рилуин, жазуин, о?уин ?йрету ?дістемесі.
Ерекшіліктері.
Лшемдерді ?лшеуден ж?не ОЛАРМ аріфметікали? ?рекеттерді ориндаудан ши??ан сандарди о?иту міндеттері, ма?изи.
Лекція № 2.
Зіяти за?имдал?ан балалар?а пропедевтікали? кезе?іні? ?ажеттілігі.
К?мекші мектепте він к?лемдегі сандарди о?иту ?дісемесі.
К?мекші мектепте математика саба?тарини? алдина ?оятин негізгі талаптари
Математика саба?тарини? ??рам компонентері.
К?мекші мектепке математікани окитуди? ?йимдастиру т?рлері. Математика саба?тарини? топтастирилуи
Синипта бірінші онди?ти о?итуда ?олданатин к?рнекілік ??ралдар
Сандей та?бамен белгілеу ж?не Сандей жазу.
Жай аріфметікали? есептерді Шешу методікаси.
Жай есептерді шешудегі дайинди? ж?мистар.
К?мекші Мектеп о?ушиларини? аріфметікали? есептерді Шешу ерекшеліктері.
А?ил-ойи ким о?ушилар?а м?тіндік аріфметікали? есептерді шешуді ?йретуді? ма?изи.
Жатти?у т?рлері.
Жай есептермен танису.
Арапайим есептерді шешуге ?йрету ?дістемесі.
Зіяти за?имдал?ан, балаларди? геометрікали? матеріалди ме?геру ерекшеліктері.
Олданатин к?рнекі - дідактікали? матеріал. ?лшеу ж?не сизу жабди?тари.
К?мекші мектепте геометріали? матеріалди о?иту міндеттері, ма?изи, мазм?ни. Атал?ан та?ирипти? ба?дарламада алатин Орни.
Рама аріфметікали? амалдарди Шешу ?дістемесі.
А дейінгі сандарди? б?лу кестесіне о?иту.
А дейінгі сандарди? к?бейту ж?не б?лу кестесіне о?иту.
К?леміндегі сандарди н?мірлеу.
Б?тін онди?ти н?мірлеуге о?иту.
Жіирма?а дейінгі сандарди н?мірлеуді о?иту.
Жіирма к?леміндегі сандарди? н?мірлеуін ж?не ОЛАРМ аріфметікали? амалдарди ориндауди о?иту ?дістемесі.
О? ж?не Кері ба?итта сану
Сандарин н?мірлеуді о?иту.
Зіяти за?имдал?ан балаларди? дамуина «?лшемдер» б?лімін о?иту ма?изи ж?не міндеттері.
А дейінгі сандарди? к?бейту ж?не б?лу кестесіне о?иту.
К?мекші мектепте б?лу ж?не кебейту кестесін о?иту міндеттері.
К?мекші мектепте метрікали? ?лшем ж?йесін о?иту мазм?ни ж?не ?дістемесі
А?ил-ойи ким о?ушиларди? аталган матеріалди ме?геру кіиншили?тари мен ерекшеліктері.
Заняття 3. Елементарні методи побудови графіків функцій.
А (-3; 2); В (1, 4); С (-3, 0)
Конструювання і розрахунок конденсаторів
Приклад розрахунку резистора
Класифікація конденсаторів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВИМІР УГЛОВ ПО СПОСОБУ ПРИЙОМІВ
ПЕРЕВІРКИ оптичних теодолітів
Лабораторні роботи з інженерної геодезії
ЖУРНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ УГЛОВ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Безлічі. Види множин. Найпростіші операції над ними.
Функціональна залежність. Способи завдання функцій. Неявні, складні і зворотні функції. Область визначення і область значення функцій. Властивості функцій.
Постійна функція.
Неявна функція двох змінних. Умови існування, обчислення похідної неявної функції.
Загальна схема дослідження функції
Інтегрування по частинах в невизначеному інтегралі, виведення формули інтегрування.
Інтегрування найпростіших раціональних дробів трьох видів
Універсальна тригонометрическая підстановка. Висновок підстановки, три окремих випадки.
Знаходження інтервалів опуклості функції.
Опуклість, увігнутість функції, точка перегину.
Межа функції в точці. Визначення меж, односторонні межі, межа функції на нескінченності.
Якщо функція f (x) має межу x-> x0, то він єдиний.
Ірраціональні функції.
лінійна функція
Другий чудовий межа
Порівняння нескінченно малих функцій. Еквівалентні нескінченно малі функції, нескінченно малі одного і різних порядків, ланцюжки еквівалентності нескінченно малих функцій.
Дослідження функцій. Інтервали монотонності функцій. Точки екстремуму. Необхідні умови екстремуму. Стаціонарні точки, критичні точки. Достатні умови екстремуму.
Правила диференціювання. Похідна складної функції. Похідна та оберненої функції.
Безперервність функції. Визначення безперервної функції в точці. Одностороння неперервність. Кусково-неперервні функції, класифікація точок розриву.


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати