На головну

Культура

сторінка 30

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Нормативи рубок догляду
Історичні аспекти Виникнення науки та ее розвиток. Поняття, Зміст І ФУНКЦІЇ науки.
Окисно-відновні процеси в грунті
Давньоруська живопис
Своєрідність еволюції Головна урбаністічного простору в українській літературі рубежу століть
Засоби масової информации.
Лекція 8. Службове листування
VII. Складання службових документів і ведення ділового листування
Масова культура, проблема сучасної кри особистості
завдання №14
Державна музейна мережа і її сучасний стан
Іван Мазепа та розквіт української барокової культури.
Методи опису процесу перекладу
Мистецтво ольмеків, майя та храмова архітектура ацтеків: специфіка, основні пам'ятники.
Особливості українського правопису
Приєднання Криму до Росії
Загальна характеристика суджень
Лекція 5. Технології формування корпоративної культури
харчових продуктів
Житловий осередок - приклад средового об'єкта мікрорівня.
Значення, сучасний стан і тенденції розвитку зернового господарства
Визначення понять «рід мистецтва» і «вид мистецтва».
Розкрійте прічінівінікнення українського козацтва. Візначте місце козацтва в історії та культурі України.
Лекція 4. Документація относительно Особова складу
Класифікація вітряної віспи
ТУРИЗМ В УКРАЇНІ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЬ
Культура організації, соціальна відповідальність і етика менеджменту
Використання іносказань, метафор в різних видах мистецтва.
Б) Цикл "Веснянки" (15 поезій).
Граматичний аналіз тексту
Тема 16. ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКІВ ОВС В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
Реформація та контрреформація в Европе.
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
Національний стандарт України
Невербальні засоби спілкування
Держава Чингісхана і завоювання монголами Середньої Азії і Казахстану
Характеристика тарифної системи і її роль в організації заробітної плати
Вправа 8. Виберіть потрібне слово або словосполучення, що стоїть у дужках. Мотивуйте свій вибір. Перевірте себе за словником паронімів (див. Список словників).
Характеристика споживних властівостей зерна
Two levels of grammatical problems of translation
Антична філософія
Екологічні теорії гомінізаціі.
Інформаційна зв'язок між твором мистецтва і глядачем, читачем, слухачем
Лекція 5. Загальна характеристика наукового тексту
Кора вівітрювання, ее типи
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ
Грунтово-географічне районування України
ситуаційний підхід
Вирощування дріжджів
Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П.Скоропадського
Антропологічні підстави соціальної роботи.
Російський балет.
Мовленнєва змістова лінія
академія Платона
Тема 5. Російська культура. Місце і роль Росії у світовій культурі
Принцип раціоналізації. Взаємозв'язок законів організації.
Практичне заняття 15.
социогенеза
Культура білоруських зямель у складзе Речи Паспалітай.
Система управління соціальною роботою: функції, організаційні структури і методи
A.Гострій абсцес легені
Хімічний склад Житнього и пшеничного борошна.
Порівняння поглядів Демокріта і Арістотеля
Види і жанри ораторської мови за метою висловлювання
ВАРІАНТ № 18
Тестові завдання
Теорія і практика абстракціонізму. Експресіонізм і фовізм. Футуризм.
Тіпологічній Потенціал існуючіх насаджень
Adequate translation and the role of context
Ділова культура і ділова етика
Грамадска-палітичнае жиццё Беларусі ў пач. 20 ст. Беларускі нациянальна-культурні рух. Наша ніва.
Ідіолект. Поняття мовної особистості.
Улюблена мати-вітчизна
II р. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УЧР
Погляд Августина на предмет риторики можна звесті до п'яти основних положень.
Норми наголоси в іменах прикметників
Основні напрямки маркетингових досліджень ринків збуту.
Тема 6. Рекреалогія як функція дозвілля
Комплектування фондів музею
Лінійно-функціональні структури управління організацією.
Етапи створення іміджу
тематика рефератів
Персонал підприємства, продуктивність и оплата праці
Мистецтво традиційного Китаю: загальна характеристика.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
ЕКОЛОГІЧНА АНТРОПОЛОГИЯ
Біологічні особливості мікроорганізмів і методи селекційної роботи з ними
Вимоги до тексту документа
Поняття радіоактівності та закон радіоактівного розпад
Сучасний стан виробництва картоплі в Республіці Білорусь
ХVІІ стагоддзе и літаратурни працес
Загальна характеристика дроб'янок, їх класифікація. Ціанобактерії. Будова та форми клітін справжніх бактерій. Способи живлення и розмноження бактерій
Рік.Розділ 2: Зарубіжній балетний театр: від вітоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу и Заходу
Етикетна атрибутика (чи світ речей в етикеті)
Візначте Особливості політічного становища українських земель у складі Великого князівства Литовсько до и после Кревськоїунії.
Тенденції шлюбності і розлучуваності в Росії
ТЕМА 1. Інформація як глобальна проблема сучасності
Цивілізаційна криза сучасності
Умови та постулати ефективної комунікації.
Динаміка наратологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ у французькому структуралізмі середини ХХ ст .: Р. Барт
Наукове товариство імені Тараса Шевченка
Істина і її критерії. Відносність істини.
BBC: Горизонт - Війна проти науки
Великі географічні Відкриття: причини, перебіг, Наслідки
Продукти переробки плодів и овочів
Архітектура Крито-Мікенського періоду. ХXX-XII ст. до н.е.
Принципи та закономірності ділових відносин.
Річна звітність про виконан бюджету і порядок ее затвердження.
Лекція. Організаційні комунікації Поняття, функції, елементи організаційних комунікацій
Культура завдання.
Лекція 2. Фізичні Властивості плодів и овочів
Савецкае грамадства ў канц 20-х - 30-я рр. Усталяванне режиму "дзяржаўнага сациялізму" у БССР.
Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі
Сучасні проблеми та тенденції в розвитку організації та організаційної поведінки, теорії, що відображають їх
Підберіть до даних фразеологічним оборотів синоніми і антоніми.
Basic translation devices.
Тема 4.Наіменованія кольору в російській мовній картині світу
Зоогігієнічній контроль якості Соковита кормів
Методика розрахунків пестицидів, кількості апаратури і автотранспорту
Тема 1. Сутність і динаміка розвитку рекреаційно-розважальної діяльності
Моральний вибір журналіста в процесі журналістського розслідування. 28. Професійна відповідальність журналіста як фактор запобігання неправомірного ризику.
Українське мовознавство 20-80-х років XX ст.
ЗМІСТОВНІЙ модуль 1
Радянізація західніх областей України в 40-50-х роках. Репресівні Акції радянської влади в РЕГІОНІ
Сутність лідерства та його значення для організації.
А - храм в антах, б - простиль, в - периптер, г - диптер.
Охарактеризуйте Суспільно Політичні уявлення міслітелів Стародавньої Греції.
Мета та призначення.
Політика Росії щодо Кримського ханства в XVIII ст.
Визначення найменшої польової вологоємності грунту
Підберіть до даних слів синоніми, вкажіть їх стилістичне забарвлення.
Проза ў літаратури Старажитнасці и Сяреднявечча
! Застосування столового посуду при сервіруванні столу.
Сілікатні матеріали йвіробі
Oslash; Словники
Ігрові форми народної художньої культури.
Характеристика хлібопекарськіх дріжджів
ББК 74.268.3 (4 укр.) Я73
ОСОБЛИВОСТІ Функціонування документної ПОТОКІВ ТА МАСІВІВ НА етап ДОКУМЕНТОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДОКУМЕНТОВІКОРІСТАННЯ
СПОСОБИ, ПРИЙОМИ І СИСТЕМИ ОБРОБКИ ГРУНТУ
Місцеві бюджети як складового бюджетної системи.
Класифікація собівартості продукції (за елементами і статтями калькуляції)
економіка молочного скотарства в рб, основні напрямки його розвитку
Фактори, Які вплівають на спожівні Властивості крупів
ТЕМА 9. ГЕОГРАФІЯ КУЛЬТУРНО-пізнавального ТА ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
Трав'янисті рослини.
Рослинництво. Зернові культури основа світового сільського господарства.
І ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
I. Види комунікацій
Основні напрямки использование ферментів при ВИРОБНИЦТВІ хліба
Концепція культури К. Леві-Стросса
Отримання безалкогольних напоїв
Забруднення та їх класифікація
Видобування и розлив мінеральних вод
Показники якості, стандартизація, сертифікація картоплі, плодів і овочів. Прийоми управління ними.
Тема 3. Методика і техніка соціологічних ДОСЛІДЖЕНЬ.
Прийменник. Використання прійменніків у діловіх папери
Співвідношення модернізму та постмодернізму.
Гігієна харчування
телефонна розмова
неправильно правильно
Опитувальник експрес-діагностики корпоративної культури
Атрибути організаційної культури
Своєрідність мови як суспільного явища
методи навчання
На якіх засідках будується соціально-орієнтована економіка?
Basic English Course
Питання № 66 Культура усного мовлення співробітників ОВС.
ТИМИ ДЛЯ доповідей, рефератів І контрольних РОБІТ
Агротехніка вирощування сіянців дуба черешчатого
Частина І. Козацтво та его роль в історичній долі українського народу (2 години).
Етикет як феномен культури, його витоки, функції та принципи
Передумови та причини російської революції 1905 - 1907 рр. в Україні.
Функції мистецтва (ціннісно-орієнтовані, моральні, виховні)
Історичні та Політичні обставинам Утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич.
Соціологія масових комунікацій: предмет, об'єкт, основні підході.
Науково-методичне забезпечення народної художньої творчості.
Етичний Зміст Поняття "свобода". Свобода и відповідальність.
Тема 7. Епоха Брежнєва (9 годин)
Практичне заняття 20.
Мала декоративна пластика
Поняття публічного виступа. Майстерність публічного виступа. Види подготовки до виступа.
Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот (трансформація у бактерій, досліди з вірусами). Структура ДНК і РНК. Модель ДНК Уотсона і Крика.
Базові ЦІННОСТІ Людський Бутт
Відношення «людина-світ» як основоположну проблема світогляду
Суть, етапи становлення, правові засади та структура бюджетної системи України
Антитілоутворення: первинний і вторинний відповідь.
Пояснювальна записка
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Подвійне громадянство: Поняття, Переваги, проблеми
Категорії підприємств, що надають послуги населенню
МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ
Яйця та яєчні товари
МЕТОДИКА ВИБОРУ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ. СТРАТЕГІЧНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДРОЗДІЛ
Основні функції, етапи формування організаційної культури
Відродження сучасної генетики та ее розвиток у второй половіні ХХ століття
Частина В.
Політичний устрій, соціально-економічний и культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІV ст.
Теорія культури в роботах французьких мислителів: Ж Ж Руссо, Ж П Сартр
Технічні культури


перша | Попередня | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати