На головну

Культура

сторінка 29

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Зарубіжний досвід профілактики наркоманії
Анотації до текстів лекцій з курсу МХК
Higher Education in Great Britain
Операція відалення зуба
Мовні засоби, які оформляють анотацію
Соціальна робота і релігійні організації
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОСІЙСЬКОГО ЛІДЕРСТВА
Архітектура класицизму
Порцеляна - гордість китайського мистецтва
Три компонента культури мовлення. мовна норма
Особливості відмінювання прізвищ
літературні сторінки
Галузевих показниках діяльності організацій
СТАРИЦЬКИЙ ДОЛЯ І ЙОГО ДОЛЯ
прийменник
вимова голосних
Укр.мова рос.мовою
договір №23
Рекламні новації середини XIX століття
Терміносістема науково-інформаційної діяльності: теорія та класифікація анотацій
Тема 4. Пам'ятки Скіфської культури на территории України
культури енеоліту
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТИЧНІ НАВЧАННЯ
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Класифікація будівельних матеріалів
Критерії успіху організації
Поняття продуктивності праці и методика визначення в сільському господарстві.
Особливості перекладу енциклопедичної статті.
Аналіз організаційної структури
Етапи процесу соціалізації
Роль добрив у сучасному землеробстві
Тема 3. Ідейні витоки сучасної концепції прав людини
Риторика як особлива речеведческімі дисципліна
Жінки для чоловіків діляться на 4 типи.
Державна політика в справі збереження культурної спадщини
ПОЛІТІЧНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ
Як умови успішного спілкування
ЗАВДАННЯ
Неприпустимі дефекти сиру.
Основні одиниці комунікативного спілкування
Побут і деякі інші сфери
Характерні особливості усного та писемного мовлення
Антропометричні точки на голові
А) заборона на вбивство одноплемінника: стійка чисельність роду умова виживання.
Хрестоматія
антропометричні точки
Правосуддя в сучасній Росії
Проаналізуйте виступ однокурсника за наступною схемою.
Л.М. Баткин. Італійське відродження, проблеми і люди
Грошима називають загальний товарний еквівалент, що виражає вартість всіх товарів і службовець посередником при їх обміні один на одного.
Вертикальне і горизонтальне поділ праці
Підготовка виступу. Завдання, хід роботи.
Мовну майстерність. Постулати в риториці.
Ізотова Маргарита Олександрівна 2 сторінка
Спишіть текст. Проведіть розбір словосполучень передостаннього пропозиції; в ньому леї підкресліть усі члени пропозиції, вкажіть, ніж вони виражені.
ярий ячмінь
тими лекцій
Загальна характеристика художньої культури Античності.
Виникнення міжкультурних конфліктів
9 сторінка
Мовні кліше для коментування сформульованої проблеми вихідного тексту
повторювальні вправи
Етапи підготовки і проведення публічного виступу
мовна недостатність
СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА
фразеологія
Формування та розвиток молодіжної субкультури
Комунікації з точки зору порівняльного менеджменту.
Тема 3. Акцентуація та акцентное варіювання в запозичених словах.
НАУКОВІ ПОДОРОЖІ В XIX- ПОЧАТКУ XX ст. І ПЕРШІ ТУРИСТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Феномен працюючого студента
Рубка одиничних дерев
Уникнення помилок і управління помилками. (Avoiding and Managing Errors)
Особливості організації дозвіллєвої діяльності осіб середнього і літнього віку в європейських країнах
Художній текст в зіставленні з текстами інших стилів
Новий підйом рекламної діяльності у Франції
Різноманіття форм культурно-дозвіллєвих програм (концерт, моноспектакль).
Сюжетно-композиційна побудова і монтаж програми
Американська реклама від рубежу століть до Першої світової війни
Формальна і неформальна організації
Вправа 1
PR-технології
Ревалюция 1905-1907 рр. у Беларусі. Треццячервеньская палітичная сістема
Сацияльна-еканамічнае развіццё Беларусі ў інший палів ХІХ - пачатку ХХ ст. Сталипінская аграрна реформа
Як ви думаєте, в яких галузях промислового виробництва можна ожі- - дати зростання потреби в інженерно-технічних працівників? психологів? екологів?
Лінгвістичний (фонетичний) коментар
Тема 4. Вітчизняний досвід управління соціальними процесами на рівні організацій
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
Що таке суспільство?
Прочитайте текст і поставте в пропуски слова і словосполучення з рамки. Озаглавьте текст.
Стилі і пріоритети педагогічного спілкування
Зовнішні та внутрішні форми ділового спілкування
Порівняльна характеристика старих і сучасних організацій
Усні письмові переклади.
Громадянська суспільство ТА ЙОГО Взаємозв'язок З ДЕРЖАВОЮ
види комунікації
Завдання 1. Прочитайте текст. Візначте его тему й основнову мнение.
Основні риси та сутність вотчинно-державної системи на Сході.
VI.4. ІМ'Я ВЛАСНЕ І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ
Використання альтернативних джерел енергії
A. Лексичні норми
Фарміраванне білоруський народнасці. Етнічния меншасці ў Беларусі
Оголошення
Переведіть пропозиції на англійську мову.
Синонімія прикметників і форм непрямих відмінків іменників
Зв'язок культури і цивілізації
вихідні тексти
СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА іншомовної освіти
VI.8. ВЖИВАННЯ ФОРМ РОСІЙСЬКОГО ГЛАГОЛА
ЗАВДАННЯ
ТЕМА 9. ГІСТОРИЯ Беларусі У ДРУГИЙ палів XIX СТ. ПАУСТАННЕ 1863 р ПАД КІРАУНІЦТВАМ К.КАЛІНОУСКАГА.
Етапи психологічної діагностики
An interview with Bill Gates, president of Microsoft
Кількісні оцінки організаційної структури
Культура мови
Самост-но
Do not Have the Time or Know How to Cook
Мова повинна бути яскравою, образною, виразною
Інтерактивний аспект спілкування
Теорія суб'єктивності: символічне в формуванні гендерної ідентичності
Бували роки, коли через мілководдя хлібні барки зупинялися на зимівлю далеко від Петербурга. Тоді в столиці гостро відчувався брак хліба.
Складові ораторського успіху.
Види мовленнєвої діяльності.
Етапи, фази росту і стадійність розвитку лісів в малолісній зоні
Мова - це система знаків і способів їх з'єднання, він служить знаряддям вираження думок, почуттів і волевиявлення і є засобом спілкування.
Художньо-мовленнєва організація літературного твору 3 сторінка
комунікаційний процес
Російська мова радянського періоду
Завдання 12.
В епоху Стародавнього Світу (Стародавня Месопотамія, Стародавній Єгипет)
І.С. Тургенєв).
УМОВИ грунтоутворення
IV. Звернення зі священними предметами
Туристсько-ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СРСР
Увага. Побудова розділів наукового тексту
Східні слов'яни в етнополітічніх процесах в lV - ІХ ст. Зародження державності у східних слов'ян
Єдина художня традиція, що сформувалася в Київській Русі, збереглася і в період феодальної роздробленості і склала основу російської культури.
Частотність вираження згоди зі співрозмовником.
Лексичний мінімум. Плеонастіческіе словосполучення
Історія відкриття явища бактеріофагії.
Лексична система російської мови
Закінчення Таб. 17.
На східноукраїнськіх землях.
Які зображально-виражальні засоби використовує Б. Пастернак у своїх віршах?
Етнічні КОНТАКТИ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОДАТКОВІ ТЕКСТИ
Правила охорони праці та техніки безпеки при роботі в лабораторії
засміченість зерна
Знайдіть в тексті еквіваленти російським слів і словосполучень.
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, ^ "" "^ метод І ФУНКЦІЇ політології
Нові напрямки в дизайні 1970-1980-х і наступних років. Комбіновані комплекси для житлового інтер'єру
ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Які джерела іонізуючого випромінювання та їх вплив на навколишнє середовище і людину. Розкажіть основні принципи забезпечення радіаційної безпеки.
Розділ III. Граматичний аспект перекладу
Поняття і структура інформаційного ринку
Центральний банк
Завдання 7. Прочитайте текст, законспектуйте его.
Просторові зони і території людини
БРОНЗОВИЙ ВЕК (3-2 ТИС. ДО Н. Е.)
Мовленнєвий СПІЛКУВАННЯ
іншомовна лексика
Відбір художніх засобів.
Українізація як природньо явіще и політичне гасло
Остаточне встановлення кріпосного права
9 сторінка
Процесуальні теорії мотивації (теорія очікування, теорія постановки цілей, теорія рівності і теорія партисипативного управління).
Синтаксичні (стилістичні) фігури
Реферування та інформаційно-аналітична діяльність
Фіг 31 Приклад промаху в дії.
АВТОРИ ПІДРУЧНИКА
Самоаналіз. Чи потрібен він? 1 сторінка
Під загальною редакцією
Абсолютна і відносна маса мозку у людини і антропоїдних мавп (Рогінський, 1978)
конспект
Слово і міф. Міфологічні істоти (русалки, лісовики, домовики і ін.) Змови. Уявлення про світоустрій, часі і просторі
Використовуючи орфоепічні словники, розставте наголос.
Художньо-творче завдання
Інфраструктура транспорту в туризмі
Афективна навантаження учасників МКК і її залежність від культурної дистанції
Різновиди мовних норм
Молодіжна культура як феномен сфери вільного часу
Реферування як один з видів роботи з науковим текстом
Орієнтири молодіжної культури дозвілля в XXI столітті
Лекція 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО суспільство
Формування індивідуальності людини.
Modern Hairdressing Procedures
Вправа № 3
Культурна антропологія і культурологія
Особливості художньої культури XX століття
Вступ
Теорії виникнення людини і культури
Відмова від ідеї прогресу в посткласичному концепціях культури
Тема дев'ята.
Комунікація як процес спілкування, передачі інформації і смислів - спосіб існування культури.
Віктимологічні профілактика насильницьких злочинів.
Важлива особливість ділового спілкування - суворе дотримання його учасниками рольового амплуа: начальник - підлеглий, партнери, колеги та ін.
У діловому спілкуванні діє правило героїв А. Гайдара Чука і Гека: «Запитає мама про телеграму - скажімо. А не запитає ... ».
Інформаційні технології в сучасному суспільстві
Усьoм кор.
VII. Сучасний (пострадянський) період історії регіону з 1991 - 1993г.г. по теперішній час.


перша | Попередня | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати