На головну

Психологія

сторінка 3

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


В 2. Поняття вищих психічних функцій, їх будова і розвиток
Класифікація псіхічніх явіщ: психічні процеси, психічні стани, психічні Властивості. Їх ознака та характеристики.
Експериментальний период розвитку соціальної психології
Міждержавні конфлікти. Види міждержавних конфліктів. Основні напрямки запобігання міждержавних конфліктів.
Вплив групи на особистість. Конформізм. Класичні експерименти з вивчення конформізму М. Шерифа, С. Аша (андреева 143), С. Мілгрема. Психологія підпорядкування.
Критерій знаків G
ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ Про МОТИВАЦИИ. МОТИВАЦІЯ ТВАРИН І МОТИВАЦІЯ ЛЮДИНИ. Інстинкти.
Поняття мети організації. Види цілей. процес цілепокладання
Виникнення і розвиток психіки. Критерії психічного. Гіпотеза А.Н. Леонтьєва про чутливість як елементарної формі психіки, види чутливості
Поняття надійності, валідності, репрезентативності і достовірності в психодіагностиці.
Психологія як наука. Специфіка психологічного знання. галузі психології
Визначення та співвідношення понять методологія, метод, методика, процедура, техніка дослідження.
КОТ - короткий орієнтовний тест Бузина-Вандерліка
Перші соціально-психологічні Теорії
Історичний РОМАН «ЧОРНА РАДА» П. Куліша. ПРОБЛЕМА ментальності І історичної долі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В Романі
Поняття про соціально-перцептивної стороні спілкування. Види соціальної перцепції.
Історичні етапи розвитку менеджменту в мире та в Україні
Н - критерій Круськала-Уолліса
Агресія ка психологічний феномен
Увага та методи розвитку уважності
Місце і роль менеджера в організації
Сутність, види, предмет і причини трудових конфліктів. Форми і технології вирішення трудових конфліктів.
Жанри естрадного мистецтва
Репрезентативність і види тестових норм. Види стандартних шкал.
Методи експертних оцінок.
ТЕМА митця І ТВОРЧОСТІ У М. Коцюбинського на Основі НОВЕЛ «INTERMEZZO», «ЦВІТ яблуні». ЗАСОБИ ІМПРЕСІОНІЗМУ
Економічні методи управління охороною праці
Внесок російських вчених у розвиток управлінської думки.
Предметна діяльність - провідна діяльність дітей раннього віку.
Диспозиційними ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ Г. Олпорт.
Адміністративна школа А. Файоля
Питання 17. Психофізична проблема (закони Вебера-Фехнера і Стівенса). Види порогів і чутливість.
Основні закони спілкування
Анатомо-фізіологічні та психологічні передумови переходу до підліткового вікових категорій. Проблема кризи підліткового віку.
Загальна характеристика юнацького віку (вікові межі, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення).
Питання №11. Індивідуальна властивості людини і їх роль у розвитку особистості.
Сестринська карта (навчальна) стаціонарного пацієнта
Класична наука XVIII-XIX ст .: наукові відкриття і методологічні парадигми пізнання; наука як професійна діяльність.
Поняття здібностей в психології (В. Дружинін, М.А. Холодна, В.Д. Шадриков). Структура і розвиток здібностей (В. Д. Шадриков).
Основні принципи відбору персоналу
Вправи на знайомство
Загальна характеристика банку
Методика проведення занять з різними категоріями військовослужбовців
Аналіз структури персоналу банку
Ціннісний опитувальник (ЦО) С. Шварца.
Інші експериментальні методики вивчення рівня домагань
Предмет і задачі психодіагностики.
Поняття про уяву. Види уяви. Способи створення образів (аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація).
Підготовка персоналу пенітенціарних установ за кордоном
Сучасні теорії управління
Мотивація і стимулювання управління кар'єрою персоналу. Адаптація та навчання персоналу.
Імпресіонізм У ТВОРЧОСТІ М. Коцюбинського. ОСОБЛИВОСТІ Поетика І психологізм НОВЕЛ «PERSONA GRATA», «СОН», «Лялечка», «ЦВІТ яблуні» ТА ІН.
Дайте загальну характеристику дитини підліткового віку. Розвиток пізнавальних процесів і особистості в підлітковому віці. Розкрийте сутність кризи 13 років.
Теорії професійного розвитку і вибору професійних уподобань. Психодинамическое напрямок і сценарна теорія.
Наукова революція XVI-XVII ст .: Н. Коперник, Г. Галілей, І. Кеплер, І. Ньютон.
Основні положення аналітичної психології К. Г. Юнга
Вимоги до оформлення курсової роботи
Психологічні типи лікарів та медичний сестер. Професійна деформація особистості медичний ПРАЦІВНИКІВ. Емоційне вігоряння медіків.
Правові основи управління персоналом.
тест Еббінгауза
Функціонально-цільова модель системи управління організацією, склад підсистем і елементів.
Фрустрація потреб. Фрустрирующая ситуація. Зовнішні та внутрішні перешкоди. Проблема прийняття мотиву особистістю.
Категорії психологічної науки. Основні підході до їх віділення.
Технології найму персоналу
Валідність експериментальних психологічних досліджень, прийоми контролю, вплив побічних змінних як способи підвищення валідності.
Загальна структура та завдання системи управління охороною праці на підприємстві
Сучасна мова візуальних комунікацій
бланк відповідей
Глава 12 соціальної перцепції
Характеристика основних положень Закону України «Про охорону праці».
Вплив мотивації на продуктивність діяльності. Закон Єркс-Додсон. Мотивація досягнення.
Що регулюють міжнародні стандарти SA 8000 та ISO 26000?
Механізми психічного розвитку
Поняття і наукові основи криміналістичного дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія). Система опису ознак людини (словесний портрет).
Ранні концепції психічного розвитку: Ст .Холл, А.Гезелл, Л. Термена, К.Бюлер, В.Штерн. Їх переваги і недоліки.
Поняття мотиву трудової діяльності, структура мотивів (по А. Маслоу) і їх прояв у праці
Глава 16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
III.2.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
Загальна характеристика ранньої дорослості. Молодість як початковий етап зрілості. Основні проблеми віку.
Ф. і Л. Гілберт.
Основні методи психологічного консультування.
Соціальний розвиток особистості
Питання №9. Структура особистості і різні підходи до її вивчення в психології.
Подібності та відмінності між відчуттям і сприйняттям
візуальні комунікації
Методика оцінки рівня соціального розвитку організації
Увага як прояв спрямованості особистості. Об'єктивні та суб'єктивні прояви уваги. Види уваги.
Поняття психокорекції. Характерні Особливості псіхокорекційного процесса в групі АСПН
Питання 11. Мотивація як прояв потреб особистості. Види мотивів. Свідома і несвідома мотивація.
Основні ідеї необихевиоризма (Е.Толмен, К. Халл, Б. Скіннер).
Емпіричне і теоретичне мислення (Давидов В. В.).
види рецепторів
III. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ
Рангове-бісеріальний коефіцієнт кореляції
Поняття внутрішньої картини хвороби. Типи ВКГ. Фактори, что вплівають на ВКГ: економічні Чинник, досвід, стати, вік, професія, темперамент, характер, особистість.
тести інтелекту
Неусвідомлювані явища в психіці і їх класифікація. Різні підходи до вивчення неусвідомлюваного.
внутрішньогруповий конфлікт
Способи управлінського впливу на підлеглих.
Розвиток самосвідомості в онтогенезі.
Комунікативна функція мови: формування мовного висловлювання (етапи, структура).
Поняття групи в соціальній психології. Основні характеристики групи. Класифікація груп.
Ситуативно-особистісне спілкування, характерне для дитинства 9 сторінка
Етичні норми організації та етика керівника.
Наука і культура; моральні цінності і етика вченого.
Свідомість як предмет психології. Явища і властивості свідомості з точки зору різних психологічних шкіл.
Клінічна психологія у хірургії та онкології. Психічні Порушення после операции. Психологія онкологічніх хвороби. Канцерофобія.
Визначення потреби в персоналі
Оцінка кількісно-якісного складу персоналу організації
Закономірності та принципи управління персоналом.
Поняття наукового факту і проблема його опису.
Стратегії виходу з конфлікту і їх коротка характеристика. Найбільш прийнятні умови застосування кожної з названих стратегій. Фактори, що впливають на вибір стратегії.
S - критерій тенденцій Джонкіра
Питання 36. Діагностичні та прогностичні можливості інтелектуального тестування (коротка характеристика тестів Біне-Симона, Д. Векслера, Равена і Амтхауера).
Проблема віку і вікової періодизації психічного розвитку у вітчизняній і зарубіжній психології.
Європейський шлюб в середньовіччя.
Примусового Залучення особи для проведення медичної або псіхіатрічної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.
Квиток 39. Основні процеси і механізми пам'яті.
Поняття спілкування. Спілкування як форма виявило актівності особистості. Психологічні Механізми соціальної перцепції.
Соціальний портрет безробітного в Росії
Фізіологічні и мотіваційні аспекти вольова Дій. Природа розладів вольової регуляції.
Числові програмнного УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО різновиди. РОБОТІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА Основі Електрон-ОБЧІСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Воля як вищий рівень психічної регуляції, структура вольового акту. Вольові якості особистості.
Основні методи соціально-психологічного дослідження
Розкрийте сутність проблем психічного розвитку у вітчизняній психології (Л.С. Виготський, Д. Б. Ельконін, О. М. Леонтьєв).
авторітарний- демократіческій- попустітельскій 3 сторінка
Питання 14. Види відчуттів (по Б.Г.Ананьева) .Сенсорная організація людини.
У спеціальну (КОРЕКЦІЙНОЇ) ШКОЛІ
Психологічна характеристика волі. Довільна і вольова регуляція. Будова вольового процесу.
Анатомо-фізіологічні особливості підліткового віку
Фактори ускладнюють адекватне сприйняття в спілкуванні.
Проблема співвідношення мислення і мови в працях Л.С. Виготського і Ж. Піаже
А.Р.Лурия: його внесок у різні галузі психології.
Теорія трудової мотівацііД. Мак-Клелланда
Сфера застосування БД, класифікація БД.
I. Аналіз завдання
Основні підходи до типології індивідуальності. Будова тіла і характер (Е. Кречмер, У. Шелдон). Виділення загальних психологічних типів по К.Г. Юнгом.
Когнітивні підходи до навчання. Теорії Дж. Брунера і Д. Аусюбеля.
Значення кольору в мандале
Види нематеріальних стимулів.
Організаційна структура системи управління персоналом сучасної організації. Функції підрозділів.
Психологічна характеристика юнацького періоду розвитку. Проблема особистісного і професійного самовизначення.
Особливості сімейного консультування.
Соціальні та професійні функції вчителя
Гештальттеория сприйняття. Закони перцептивної організації. Перцептивні сили.
Розрахунок рівнів значимості коефіцієнтів кореляції
Операції процесу листи
Психодиагностическая методика «Комплексне дослідження особистості засудженого (кіло)» Чебаловой Е.А.
Механізми виникнення емоційних явищ (теорії Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда, Шехтера-Сінгера). Теорії когнітивної оцінки.
В. Д. Небиліцин розрізняв два головних ортогональних параметра в структурі темпераменту: загальну активність і емоційність
Характеристика фінансового стану за даними балансу
Поняття громадськості в PR; класифікація PR-громадськості
Організація сімейного побуту, сімейна економіка
Медико-біологічна модель психічних розладів. каузальний принцип
Психологічні механізми переговорного процесу. Техноло-гія ведення переговорів. Тактичні прийоми на переговорах.
Правила ведення бесід, нарад. Фактори підвищення ефективності ділового спілкування.
Психологічна Реакція особистості на інформацію про хворобу та стилі Подолання хвороби. Типи реагування особистості на хворобу.
Дошкільна дитинство як психологічний вік. Основні новоутворення.
Життєвий цикл сім'ї
АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ готельних підприємств
Поняття про темперамент, його властивості та тіпи.Проблема мінливості темпераменту.
ПОСАДОВІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Висловлює неподільність, цілісність і генотипические особливості
Теорія несвідомих умовиводів Г. Гельмгольца.
Основні методи теорії соціальної роботи: поняття, підстави для класифікації. Методи інших наук і специфіка їх використання в соціальній роботі.
Почуття дорослості »як основне психологічне новоутворення підліткового віку, його види.
Методи формування, обґрунтування та впровадження системи управління персоналом. Їх сутність.
Створення В ЕЛЕКТРОННІЙ ТАБЛІЦІ БАЗИ ДАНИХ, впорядкування ТА ПОШУК ПОТРІБНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СЕРЕДОВІЩІ ЕТ. фільтрування ДАНИХ
Криза юності (17-21).
Теорія перцептивного циклу У. Найссера.
Тенденції розвитку сучасного спілкування
Методика формування зв'язного мовлення дітей з мовними порушеннями.
Методи клінічної психології
Функціональна асиметрія мозку.
Соціально-психологічні аспекти командоутворення
Види театралізації.
Школа поведінкових наук: теорія мотивації А. Маслоу, теорія X, Y, Z.
Поняття особистості в системі людинознавства. Особистість у філософії, соціології і психології. Поняття особистості в загальній, диференціальної і соціальної психології.
Риторичні прийоми в публічному виступі
Розвиток уявлень про предмет психології. Класичні і сучасні уявлення про предмет психології
Образ Я і його розвиток. Поняття Я-концепції, її структура. Фактори, що впливають на формування Я-концепції в онтогенезі.
Технологїі соціальної роботи з дезадаптованості дітьми
Основні види діяльності (гра, навчання, праця). Їх порівняльні характеристики.
Методи визначення професійних інтересів, нахилів та спеціальних здібностей в юнацькому віці.
Завдання і основні напрямки організаційного проектування. Характеристика основних стадій організаційного проектування.
Особливості студентського віку.
Психодіагностичний тест (ПДТ) В. Мельникова, Л.Ямпольского
Основні напрямки, форми і методи соціальної роботи з різними групами населення
Порушення довільної регуляції вищих психічних функцій і поведінки в цілому.
Структура і загальні закономірності формування навчальної діяльності молодшого школяра.
Психологія гендерних відмінностей. Маскулінність і фемінінність.
Навчальна діяльність підлітка: причини зниження успішності.
Педагогічна оценка.понятіе, види, вплив на особистість.
Подібності та відмінності понять «колектив» і «команда».
Уява як унікальна людська здатність. Роль уяви в людській діяльності.
Теорії міжгрупового взаємодії: мотиваційні, ситуативні, когнітивні, діяльнісна.
Тема 2.5. Динамічні процеси в малій групі
Розділ 3. ВИДИ СТРАТЕГІЙ раціоналістичного типу
Психодіагностика пізнавальних і розумових процесів у молодшого школяра.
Форми стимулювання праці. Соціальний пакет, його роль.


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати