Головна

Економіка

сторінка 26

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Фактори зниження собівартості
IV Еластичність
Хірургічна анатомія кореня легені
Характеристика факторів, що впливають на ринкову владу
Залежно від тривалості споруди і умов почергового введення наведені витрати обчислюються по-різному.
Тести і завдання
Вибір оптимального випуску продукції фірми на ринку досконалої конкуренції в короткостроковому періоді
Квиток 29 Інфляція, реальна і номінальна ставка відсотка. Ефект Фішера.
Що являє собою рівноважна ціна?
багатоаспектність якості
Біржа і організація біржової інфраструктури
Види і способи статистичного спостереження
контрольні завдання
Лінгвістична класифікація основних етносів світу
Поняття кореляційних моделей і їх види
Оцінка ефективності кредитних операцій відділення ВАТ «Белагропромбанк» в м Мозирі
Тема 18. Економічна політика держави
Поняття валютного ринку. Основні показники статистики валютного ринку. Статистика курсів валют. Статистика девальвації і ревальвації валют.
Тема 4. Міжнародна економічна інтеграція.
Елементи теорії адаптивних систем
Аза?стан Республікасинда?и коммерціяли? банктер
II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ І Зведений індекс ПО СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Пропозиція і його характеристика. Закон пропозиції.
СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ трансформаційної економіки
Аналіз складу і динаміки прибутку
Основні типи циклів.
Зовнішня торгівля і фінансові відносини в середні століття
Економічні категорії і економічні закони
VI. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови
сутність олігополії
Склад фондів робочого часу. Баланси робочого часу
Методи розрахунку ВНП. Труднощі розрахунку ВНП (ВВП).
Детерміноване моделювання факторних систем.
Інформаційний обмін. Сістемаінформаціонного обміну.
Тема 6. Розвиток міжнародної торгівлі.
Розподіл прибутку зазначено в журналі господарських операцій.
Реформа кезењіндегі Осман імперіяси.
ГЛАВА II. СУЧАСНА СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН
ІСТОРИЧНІ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ
Статистичне спостереження. Види статистичного спостереження.
Детерміновані, стохастичні задачі, завдання в умовах невизначеності.
Господарсько-правові форми торгових організацій.
Розвинені країни в світовій економіці
Неокласичний синтез: П. Самуельсон, Дж. Хікс, В. Леонтьєв. Неокласічні Теорії економічного зростання
Питання 7. Поняття і класифікація видів оптового товарообігу.
IV. Ринок, як форма функціонування товарного виробництва. Умови переходу ринкової економіки.
Продуктивність праці
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
Сутність і типи економічного зростання
Та?ирип: Азаматти?-???и?ти? ?атинастар
Роль міжнародного поділу факторів виробництва і їх руху в морової економіці
Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності
варіант
Завдання 1.
Вимоги до схем електричних мереж
СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ
Кричав 2012ж. 2 сторінка
Трастові операції банків
Ефективність і необхідність підвищення якості продукції, що випускається.
Тема 11. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства.
Відтворення і його фази.
Забезпечення запасними частинами
Податки і податкова система
Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів. Фундаментальний і технічний аналіз. Форми рейтингової оцінки
Характеристики фінансових потоків
Економічні погляди соціалістів-утопістів початку XIX століття
II. Хірургічні інструменти
Статистика туристичних потоків
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОММЕРЧЕССКІХ БАНКІВ
ПАСПОРТ 4 сторінка
Господарсько-правові форми торгових підприємств.
Тема 4. Статистика національного багатства
Варіації масових явищ. Побудова варіаційного ряду
Об'єкти цілі та засоби державного регулювання змішаної економіки.
Основні принципи оцінки нерухомості
Праця, земля і капітал - основні фактори виробництва
Економетрія та її місце в ряду математико-статистичних та економетричних дисциплін
кореляційний аналіз
Формули для визначення економічних показників
Анатомо-фізіологічні особливості ураження спинно-мозкових нервів. Корінцевий синдром.
СТАТИСТИКА
Види і чинники міграцій
Показники напрямки залежності: емпірична лінія регресії (для згрупованих даних), теоретична лінія регресії.
ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
Можливі теми рефератів
Продуктивність праці
Сутність, фактори та основні форми вивозу капіталу
Д?ріс. Кіріспе. Капіталізмні? ?алиптасуи мен даму барисинда?и Азія ж?не Африка елдері.
ФУНКЦІЇ БАНКІВ
Види некомерційних організацій
Д?ріс. Са?тандиру нари?ини? ??рилими
VII. глосарій
Цінова політика.
Найпростіші перетворення нелінійних моделей у лінійні. Експоненціальна функція. Приведення до лінійної регресії. Оцінка невідомих параметрів
Поняття, що характеризують будову і функціонування систем
Статева структура.
завдання 1
Тема 6. Національна економіка та основні макроекономічні показники
Залежність між ліквідністю, прибутковістю і ризиком фінансових інструментів.
Б. Ефективна зайнятість
Неокласичний синтез.
Системний аналіз служить методом прийняття рішень, дослідження систем в умовах неповноти інформації про об'єкт, або в ситуації невизначеності.
Тема 2.1. Показники виробництва товарів і послуг
Предмет, метод і завдання статистики.
Тема 16. Фінансовий ринок
Класифікація методів проектування інформаційних систем. Характеристика та порівняльний аналіз.
Трудовий потенціал. Структура трудового потенціалу Росії.
Поняття добросовісної і недобросовісної конкуренції.
Особливості функціонування ринку праці
СТАТИСТИКА 6 сторінка
БРЯНСЬКИЙ ФІЛІЯ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Світовий валютний ринок і його суб'єкти. Країни ЄС та створення єдиної валюти (Євро).
Зовнішні ефекти і суспільні блага.
Агрегатний індекс як форма загального індексу. Вибір ваг при побудові загальних індексів. Індекси цін Г. Пааше і Е. Ласпейреса, їх практичне застосування.
Та?ирип. ?леуметтік-економікали? потенціал статістікаси
Тема 19. Макроекономічна рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції
Внесок авторів теорії неповної раціональності в історію економічної думки.
Антимонопольне законодавство діє на всій території Росії для більшої частини ринків товарів і послуг.
Тема 2. Класична школа політичної економії.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ трансформаційних перетворень В СУЧАСНИХ УМОВАХ
САМОСТІЙНА РОБОТА
Тема 9. Поведінка фірми в умовах абсолютної монополії
Розділ 4. Інституційні зміни
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Аналітичні показники ряду динаміки і їх взаємозв'язок
Лекція 5. БЕЗРОБІТТЯ
структура реферату
Ефективність використання ресурсів.
Коротка характеристика утопічного соціалізму.
Питання 11. Функції економічної теорії і можуть бути вирішені нею господарські проблеми
Державне регулювання змішаної економіки на сучасному етапі.
Заняття 1-2. Зведення і групування матеріалів статистичних спостережень. ряди розподілу
СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
ТЕМА 10
Облік реалізації готової продукції і виявлення фінансових результатів по звичайних видах діяльності.
I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
Сутність і основні риси підприємства (фірми). Класифікація підприємств (фірм)
Питання 3. Сутність поділу праці і кооперації
Баланс виробничих потужностей.
Неокласична теорія фірми. Пояснення причин виникнення фірми в неоинституциональной теорії (Ф.Найт, Р.Коуз, А.Алчіан, і Х Демсец, О. Вільямсон, О.Харт).
САМОСТІЙНА РОБОТА
Необхідність вдосконалення оплати праці
Лекція 9. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
Д?ріс. Ба?али ?а?аздар нари?ини? ?изметін ?йимдастиру
Двері інші, їхні призначення, класифікація. Вимоги до дверей. Установка і кріплення дверей
Коефіцієнти кореляції і детермінації
Мануфактура як спосіб організації виробництва в середні століття
Екстраполяційні методи прогнозування.
Тема 5. Організаційна структура фірми і принципи управління
Фірма сутність види мети функціонування
Модель управління якістю А. Фейгенбаума
Тема 9. Економічна і функціональна стратегія підприємства, їх типи, фактори вибору
Розробка ТП ЛШ (алгоритм розрахунку розкрою і КІМ)
Економіка галузевих ринків: етапи розвитку наукової парадигми
Правила і критерії визначення підвідомчості економічних суперечок та інших справ (загальні правила і виключення). Процесуальні наслідки порушення правил про підвідомчості.
Графік А Графік В
Завдання 1
Організація і методи державного регулювання природних монополій за кордоном
Регіон як об'єкт господарювання і управління. Основні ознаки регіону. Методи регіональної економіки та управління
Прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет
Джерело: А. Л. Венгер "Психологічні малюнкові тести". - М .: ВЛАДОС-ПРЕС, 2003 р
Перетворення відносин власності в Республіці Білорусь
Тема 20. Сукупні доходи населення. Соціальна політика держави
Статистика чисельності працівників і використання робочого часу.
Відмітьте найбільш правильне визначення предмета економічної теорії.
Вимоги, що пред'являються до зібраних даних. Форми організацій і види статистичного спостереження
Рівновага фірми в довгостроковому періоді.
Макроекономічні показники статистики грошового обігу.
вторинна зайнятість
Способи захисту від поглинань
Регресійний аналіз. Метод найменших квадратів. Висновок нормальних рівнянь МНК для гіперболи. Лінеаризація моделі.
ПИТАННЯ 4: Теорія фірми: види витрат, форми прибутку, ефект масштабу, оптимальний вибір виробника.
К?сіпоринни? ?аржи а?имдарин бас?ару
Рекомендовані джерела для написання контрольної роботи
Регресивні моделі прогнозування
Тема 2. Вихідні категорії економічної теорії
Узагальнена економіко-технологічна модель діяльності проектної (проектно-експлуатаційної) фірми
Соціально-економічна сутність і цілі бюджетно-податкової політики
Тема 19. Макроекономічна рівновага та його моделі
Лікарські препарати різних груп, сенсибілізуючі до алкоголю.
Передумови для виділення галузі знань в самостійну науку
додаток
Концепція фінансового капіталу Р. Гильфердинга
Девальвація дегеніміз нє?
Показники і шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві.
Галузеві класифікації видів економічної діяльності.
Найважливіші економічні індекси.
Тести і завдання
Тема 6. Основи побудови страхових тарифів. Склад і структура тарифної ставки. Загальні принципи розрахунку нетто-і брутто-ставки.
контрольні завдання
Зведення багатокритеріальної задачі до однокритерійним
Корпоративної інформаційної системи
A B C t
Теоретичний синтез А. Маршалла: спадкоємність і новаторство.
Фінансово-кредитне підприємництво
Декомпресія шлунка та кішок.
Тема 2.6. Ринок праці. розподіл доходів
Нецінова конкуренція. Диференціація і вдосконалення продукту. Реклама. Витрати нецінової конкуренції.


перша | Попередня | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати