На головну

Психологія

сторінка 2

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Відкритий криза в психології, причини кризи
Догляд за підключичним (венозних) катетером.
Лекція № 3. Основні етапи формування мовленнєвої діяльності в онтогенезі
Основні психологічні школи і напрямки
Поняття детермінант злочінності та їх класифікація
Анатомо-фізіологічні основи статево розвитку.
Лекція № 9. Онтогенез і дизонтогенез мовного розвитку
Професіограма та психограма практичного психолога.
1 сторінка
Синтаксис поетичної мови. стилістичні фігурі
Географія злочинності. Поняття і характеристика.
Санани? б?зилуи
Основні моделі комунікації
Лекція №8. Формування зв'язного мовлення в ході мовного онтогенезу
Кількісні та якісні показатели злочінності
Поняття «професіограма» і «психограмма». Метод профессіографіі, складання професіограм і психограмм.
Поняття соціальної установки та ее структура
Внутрішньо групові конфлікти. Міжгрупові конфлікти. Організаційні конфлікти.
ПІДГОТОВКА НАБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ХІРУРГІЧНІЙ ОБРОБКИ РАНИ.
Загальна характеристика дитячого віку
Адаптація особистості в виробничому колективі
Персонал підприємства як об'єкт управління
Лекція № 5. Оволодіння звуковий (фонетичної) стороною мови
Зарубіжна література ХІХ ст.
До лекції № 4
Розділ 7. Особливості патопсихологического ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
В історії становлення та розвитку крімінології віділяють три основних періоді: класичний, позітівістській, плюралістічній (сучасний).
Основні підходи у вивченні міжособистісного конфлікту.
Методологія та методика крімінологічної науки
Теорія комунікативної дії Ю.Хабермаса і її значення в розвитку теорії комунікації.
ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ОАО2.2. Аналіз стимулювання персоналу на ВАТ
Методи виявлення латентних злочинів.
ЗРАЗОК ДНЕВНИКА НАВЧАЛЬНО-ознайомчу практику
1 сторінка
Розділ 4. МЕТОДИ Патопсихологическое дослідження
Демографічній Перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, длительность життя.
Теорії вікового розвитку у вітчизняній психології (Д. Б. Ельконін, Л. І. Божович та ін).
Несприятливі умови формування особистості злочинця.
IV. Психологічні аспекти лідерства та керівництва.
Поняття, предмет, завдання І ФУНКЦІЇ крімінології
Методи дослідження конфлікту.
Накриття стерильного Столана перев'язувальні і процедурні кабінети
КОГНІТИВНА ГРАММАТИКА Р. ЛАНГАКЕРА
Жанр «високої комедії» у творчості Мольєра
Класифікація наукових досліджень
До лекції № 5
Позасюжетні елементи твору
Короткий історичний нарис становлення психологічної служби за кордоном, в Росії і в Республіці Білорусь
Воля. Фізіологічні основи волі. Сучасні теорії волі.
Біблійні мотиви и сюжети у творчості Тараса Шевченка
Словосполучення як одиниця синтаксису. Класифікація словосполучень за різними підставами
Тест комунікативних умінь Л. Міхельсона.
Морфологія, структура і класифікація хромосом
Принципи російської пунктуації. Основні функції розділових знаків
Періодизація МОВНОГО РОЗВИТКУ
До лекції № 10
дефіцітарную розвиток
Відповідь: 1
Невроз ж?не псіхогенді психоз кезіндегі псіхікали? б?зилистар
ВИСНОВОК
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ І РОЛЬОВІ ОЧІКУВАННЯ
Діагностика рівня самооцінки підлітків
Каріотіп людіні.Морфофункціональна характеристика та класифікація ее хромосом.Мутаційна мінлівість та ее фенотіпові прояві.Мозаїцізм.
Викладення матеріалу теми - 72 хв.
Медіцінали? псіхологіяни? даму таріх, теоріяли? м?селелері
Поняття злочінності и ее види
Книги, статті
Тема 6. Механізм індивідуального злочинної поведінки
1 сторінка
Класифікація конфліктів (по С.М.Емельянову).
Конфлікти по вертикалі
Аналіз кадрового потенціалу
Теорія постановки цілей Е. Локка
недостатній розвиток
Психокорекційна робота з дітьми з труднощами в навчанні, зумовленими затримками психічного розвитку
Вищої професійної освіти
Роль і значення мотивації персоналу
Поняття про психіку. Основні етапи розвитку психіки.
Лексічні художні засоби
Генетичний аналіз родоводу
Поняття, види причини і умови корисливої ??злочинності.
Візуальний контакт (погляд). Види поглядів, їх трактування та рекомендовані дії
Міжнародний інститут
НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗКИ на культі
Методи стимулювання персоналу
Психологічні прийоми розташування до себе співрозмовника
Поняття особи злочинця та Межі ее Вивчення крімінологією
Поняття причин та умов конкретних злочінів
Подразливість і чутливість.
Існує 5 типів взаємовідносин всередині колективів, що істотно розрізнюються з точки зору морально - психологічного клімату.
Традиційні методи навчання іноземним мовам.
Індивідуальний стиль письменника
Сучасні концепції масової комунікації.
Конфліктні ситуації.
Етапи розвитку вітчизняної кримінології.
Теоретичні моделі психокорекційної практики.
Поняття і різноманіття видів спеціалізованої комунікації.
Теорія рекапитуляции С. Холла
Загальні Чинник злочінності в Україні
Освіта як багатоаспектний феномен.
Лекція № 7. Формування граматичної будови мови в ході онтогенезу.
Приготування мийних та дезінфекційних розчинів РІЗНОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Антична література
ВИНИКНЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТ.
Ойлауди?, с?йлеуді?, ?іялди? б?зилулари
Тема 10. Крімінологічна характеристика и попередження жіночої злочінності.
III.1.3. ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
Гідросферні небезпеки
Характеристика фонових криміногенних явищ (алкоголізм, наркоманія, ігроманія, проституція, бродяжництво) і їх взаємозв'язок зі злочинністю
Місце крімінології среди других наук
Структура психологічної науки. Класифікація галузей психології.
Німецький героїчний епос "пісня про Нібелунгів".
Загальна характеристика динамічних процесів в малій групі
Анкета дитини
Основні РІСД злочінності в сучасній Україні
введення ДМТ
Актуальність, мета, завдання, предмет та об'єкт психологічного дослідження.
Розвиток психіки тварин. Концепція Леонтьєва-Фабрі.
Мотивація поведінки в процесі трудової діяльності
етапи професіоналізації
Вибухо- і пожежонебезпечні властивості речовин (газів, рідин твердих речовин, аерозолів). Категорії виробництв по вибухо- і пожежобезпеки.
Теоретичні підходи до розуміння психологічної допомоги
Застосування нових форм оплати праці
Основні психологічні теорії волі.
Розвиток сенсорно-перцептивної сфери (відчуття і сприйняття) людини в онтогенезі.
Шлюбність и Шлюбний стан
Теорія мотивації Девіда Мак Клелланда
Натуралізм у французькій літературі. Цикл романів Е.Золя "Ругон-Маккари". Склад и задум.
Основні закономірності формування навичок.
Теорія конфлікту і її інтерпретація комунікативних процесів сучасного суспільства. (Концепції Р. Дарендорфа, Л. Козера).
А. Камю
Теорія мотивації Фредеріка Герцберга
Тема лекції: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.
Складне синтаксичне ціле. Ознаки, види
Теорія мотивації по А. Маслоу
Глава 2. Форми психологічного захисту і механізми проактивного совладания.
Нау?астарди псіхологіяли? т?зетумен ?леуметтік-е?бектік реабілітаціялауди? жалпи аспектілірі
Вікові особливості дітей старшого дошкільного віку
асинхронне розвиток
Тема 14. Групова комунікація
Тип статево-вікової структури населення. Ее еволюція, система показніків
Динаміка подружніх відносин.
Система соціально-психологічних факторів в управлінні стимулюванням персоналу
Антропологічна школа кримінології.
Інтерпретаційні методи 1 сторінка
Проблема несвідомого в психології.
Ризики при наймі персоналу
Класифікація і типологія злочинців.
Інтелектуальна стадія в розвитку психіки. Основні напрямки дослідження інтелекту тварин. Розвиток мислення в антропогенезу.
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ
Миссия, мета та завдання менеджменту предприятий готельно-ресторанного бізнесу
Б?рмалан?ан псіхікали? даму
Психологічні особливості асоціальної поведінки підлітків та способи корекції.
Кадрове діловодство.
Причини і сфери прояву міжособистісних конфліктів
ПИТАННЯ ДЛЯ Поточний контроль
Мімічні Коди ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ
Тема 7. персонологічним теорія особистості Г.Мюррея
актуальність теми дослідження
Крімінологічна характеристика особини неповнолітнього злочинця.
До лекції № 6
Вища форма психічного відображення, властива тільки людині, інтегруюча всі інші форми відображення, називається
Цільова орієнтація управлінських рішень
компоненти сюжету
насильницька злочинність
Сонет в літературі Відродження. Сонети Петрарки і Шекспіра
Сучасний стан та перспективи розвитку російської кримінології.
Догляд за наркозно-дихальною АПАРАТУРОЮ
Сутність и генезу літературних родів
латентна злочинність
Пропозиції повні і неповні. Типи неповних речень. нероздільні пропозиції
Стаття 5. Професійні борг, честь і гідність працівника органів внутрішніх справ
Поняття методології, методу і методики в психології. Класифікація методів психологічного дослідження, особливості їх вибору і застосування.
Конфлікт ЯК складаний Соціальне ЯВІЩЕ
МЕНТАЛЬНІ ПРОСТОРУ Ж. Фоконье
Підготовка до первого робочі дні
А. В. Петровський віділяє три Стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індівідуалізацію и інтеграцію.
Психологія особистості керівника
Ліричні жанри
Великі епічні жанри: епопея, роман, роман-епопея.
XI. Психофізіологічні основи організації трудової діяльності.
Підмет. Граматичне значення і семантика. Способи вираження. Зв'язок семантики підмета з типом присудка
Основні відмінні ознаки здібностей. Співвідношення знань, умінь, навичок і здібностей
Соціально-професійне виховання: мета, завдання, методи.
Форми емоційного реагування і їх особливості.
Таним процестеріні? б?зилулари: т?йсік, ?абилдау, зейін, ес.
Стіхійні лиха та Небезпечні природні явіща тема __5___
Ідеалізувати КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ДЖ. Лакофф
Методи дослідження конфлікту. діагностика і експертиза конфлікту
Соціальне й біологічне в особі злочинця
Види міжособистісного спілкування
Теплов та Небиліцин.
Соціально-психологічні аспекти міжособистісної взаємодії
Тема 4. Теорії причин злочинності
Бонуси (разові виплати з прибутку організації (винагороди і премії).
Тема 10. Ефективність рекламної діяльності
Біологічні теорії причин злочинності.
Особа жертв злочінів та їх класифікація
Метод опитування.
Ергономіка місця існування людей похилого віку та інвалідів


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати