Головна

право

сторінка 6

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Предмет судоустрою як Галузі права
Цілі, завдання та принципи підтвердження відповідності
Поняття і предмет загальної теорії права
Правове забезпечення державного кадастру нерухомості
виступ в цивільному обороті і судових органах від свого імені 4 сторінка
Правове становище західноукраїнськіх земель у складі Австрійської та Австро-Угорської імперії (друга половина ХVІІІ ст. - Початок ХХ ст.).
Право приватної власності (поняття, підстави виникнення, суб'єкти та об'єкти).
ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ
Моральні основи обшуку.
Кваліфікація злочинів, що межують з адміністративними проступками
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за проступки в інформаційній сфері
Квиток №17. Кваліфікаційні та особистісні вимоги до юриста.
Державні та недержавні организации в системе охорони інтелектуальної власності
Зв'язок ІДПУ з іншімі науками
Теоретичні основи юридичної антропології: предмет, функції, принципи, методи, структура і історія науки
Ш. Режими Функціонування єдиної государственной системи цивільного захисту
Ознака, что відрізняють акціонерне товариство від других відів товариств
Нормативно-інформаційне забезпечення обліку дебіторської заборгованості підприємства
Б.4. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотна дія закону. Аналогія закону і аналогія права. Тлумачення цивільно-правових норм.
Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права
Shareholders Agreement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rpemery.com/online/shareholders-agreement.htm 4 сторінка
Дефектні акти і їх види.
Основні Показники діяльності ПАТ «Райффайзен банк Аваль» и его місце у банківській системі України
Джерела права інтелектуальної власності
Основні СКЛАДОВІ та функції системи землеустрою 3 сторінка
Поняття та об'єкти патентного права
Тема 5. Крімінологічне вчення про жертву злочини.
Захист конфіденційної інформації при проведенні переговорів і нарад
РОЗДІЛ 2 ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА ЙОГО ВИДИ
Помічник адвоката, стажист адвоката: поняття, статус. Особливості трудових відносин.
Поняття причинності У КРИМИНОЛОГИИ. ТЕОРІЇ ПРИЧИН У ЗЛОЧИННОСТІ.
Державне регулювання антимонопольної діяльності
Тема № 8. Правоохоронні органи Республіки Казахстан відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про правоохоронну службу».
Тема 16. ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
Питання №3: Діяльність поліції при введенні особливих режимів.
Тема 8. Перегляд СУДОВИХ РІШЕНЬ в апеляційному порядку
Тема 12 ДИСЦИПЛИНА ПРАЦІ
Співвідношення юридичної відповідальності і державного примусу.
Загальне поняття управління. Соціальне управління. Його особливості та види.
Розвиток права за Петра 1.
Розділ 1 Робочий час і його види. Режим роботи
Поняття, суб'єкти, принципи та джерела міжнародно-правового регулювання праці
Державне управління в галузі внутрішніх справ
Правова охорона інформаційних ресурсів.
Сфери ФІНАНСОВИХ отношений предприятий
Державно-правовий розвиток радянської України в условиях новой економічної політики (1921-1929 рр.).
Практикум
Русь під монголо-татарським пануванням
Державне управління в галузі фінансів
Правова інформатика і кібернетика як галузь знання та навчальна дисципліна
Тести по темі 10
Квиток 12. Історичні етапи становлення та розвитку професії юриста. Юристи давнини, юристи Середньовіччя, юристи в Новий час.
Адміністративно-правові основи управління соціально-культурною сферою
Тема № 3: Злочинність і її характеристики
Поняття і особливості адміністративно-правових норм
Семінар №4. Моральні основи правового примусу
Правознавство 5 сторінка
Основні СКЛАДОВІ та функції системи землеустрою 1 сторінка
Вирішіть спір.
Практикум
Охарактеризуйте виборча систему України.
глава IV
Зазвичай-традиційна правова сім'я.
Лекція 2. Основні типи праворозуміння і правові теорії
Структурна схема побудови КСЗІ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
Нормотворчу ПРОЦЕС ТА нормотворчу ПРОЦЕДУРА.
Режими Функціонування ЄДС ЦЗ.
Види підприємницької діяльності. Виробниче, комерційне, фінансове, консультативне підприємництво.
Розкрійте Поняття правова держава та Назвіть ее ознакою.
Поняття і правове регулювання застосування до засуджених засобів виправлення
Лекція 1. Походження і сутність права
Тема 11. Адміністративні договори
Буржуазні революції в Англії та Франції
Розподіл земельного фонду країни по угіддях
Закон Республіки Казахстан від 31 серпня 1995 N 2444
Б5. 1. Дія кримінального закону в просторі (принцип територіальності, принцип громадянства, універсальний принцип, реальний принцип). Видача осіб, які вчинили злочин.
Характеристика основних етичних категорій
Історія становлення крімінології та ее сучасний стан в Україні. Основні крімінологічні Концепції.
Організаційні документи.
Організація ДІЯЛЬНОСТІ адміністратівніх судів
Поняття і види мирних засобів вирішення міжнародних суперечок
Види ліцензій.
Види і джерела загроз інформаційній безпеці Російської Федерації
Порівняльна характеристика форм реорганізації
Для повного та скороченого терміну навчання
ТЕМА 10. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
Б. 8.. Дієздатність громадянина: поняття, виникнення, позбавлення та обмеження дієздатності
трансформація
Автоматизація ведення Державного кадастру нерухомості
Квиток 5. Методика підготовки студента до професії юриста. Вимоги, що пред'являються до складання іспитів, заліків, написання курсових, дипломних та інших робіт.
Історія і сучасний стан ведення державного кадастру нерухомості
Поняття зобов'язань в Римському праві. Загальна характеристика. Суб'єкти зобов'язань. Зміна осіб у зобов'язаннях
Поняття, види та структура екологічних правопорушення.
Б.31. 1.Осуществленіе цивільних прав і виконання обов'язків через представника. Доручення.
Класифікація органів держави. Підстави і критерії класифікації.
Поняття і види представництва в суді. Повноваження судових представників і їх оформлення
У традиційному розумінні порівняльне правознавство (компаративістика) охоплює лише внутрисистемное і міжсистемне порівняння.
Джерела інституту міжнародно-правової відповідальності
Тема 1. Історія розвитку системи діловодства в Росії
Державне управління митною справою
Правознавство 4 сторінка
Квиток 7. Юриспруденція як сукупність спеціальних знань і як сфера професійної діяльності.
Система і класифікація органів виконавчої влади
Джерела сучасного російського права.
Тема 4. Основні риси цивільного права зарубіжних країн 1 сторінка
Предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального права.
Поняття, сутність, порядок прийняття і зміни
Тема: Попередження злочинів, скоєних на сімейно-побутовому поштою
Питання 4. Співвідношення кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності
Поняття і правові основи дисциплінарної відповідальності.
Шлюбно-сімейні відносини. Взаємні права і обов'язки подружжя, батьків і дітей. Відповідальність з питань сімейного права. Спадкове право.
Поняття і склад джерел римського приватного права.
Іноземні громадяни та особи без громадянства як суб'єкти адміністративного права.
Питання 2: Предмет і методологія навчальної дисципліни.
Теорія диференційованої (диференціальної) зв'язку.
Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін .; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. - К .: Юрінком Інтер, 2006. - 264 с.
Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері та її види
Моральні ризики в банківській ДІЯЛЬНОСТІ та методи їх мінімізації.
Основні шляхи походження права
Програма курсу Професійна етика для очної форми навчання.
Організація конфіденційного документообігу
Момент Виникнення права пріватної власності за у набувачам майна за договором
виконавчої
Питання 35: Професія Нотаріуса. Поняття і основні особливості.
Релігійні правові сім'ї (мусульманська, індуська правові підсистеми).
Тема 7. Облік депозитних операцій.
Властивість незалежності державної влади від усіх інших властей поза і всередині державних кордонів
D) основні ознаки права.
Поняття і завдання загального нагляду прокуратури. Відмінність загального нагляду від інших галузей прокурорського нагляду.
Державне управління промисловим комплексом
Чинність КРІМІНАЛЬНОГО процесуального ЗАКОНУ У пространстве, часі ТА Щодо ОСІБ
Державно-правові процеси на українських землях в складі Російській імперії (ХІХ ст. - Початок ХХ ст.).
Дайте характеристику функцій держави.
Державне управління в галузі закордонних справ
Віктимологічні аспект конкретного злочину.
Елементи складу міжнародно-протиправного діяння держави. Присвоєння злочину державі.
Державне управління у сфері податків і зборів
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ
ЮРИДИЧНЕ нормопроектування
Поняття, значення і місце стадії судового розгляду серед інших стадій арбітражного процесу. Резолютивній частині судового розгляду.
Сутність держави: формальна і змістовна сторони
Поняття документообігу та його основні етапи.
Тема 12. Обставини, що виключають злочинність діяння
Механізм зближення і взаємовпливу національних правових систем
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Медіація як правовий інститут в сучасному суспільстві
словник
Поняття і предмет конституційного права, його місце в системі права. Джерела конституційного права Республіки Білорусь.
Що межує з малозначністю діяння і провини 1 сторінка
Адміністративно-правові режими військового, надзвичайного стану та особливих режимів (КТО).
Залежно від необхідності офіційно-документального оформлення фактів вчинення адміністративно-правових дій
Обмеження Виключно авторських прав
Тема 5. Докази и доказування у крімінальному процесі
деспотичний режим
СУЧАСНІ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ.
Безгромадянство в Україні та шляхи его Подолання
Поняття і класифікація джерел Міжнародного публічного права.
Охарактеризуємо тепер конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції.
Тема 4 Поняття, ознаки, сутність і типи держави
Захист особистості від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод.
Поняття, загальна характеристика договору поставки. Нормативні акти, що регулюють постачання. Відповідальність за порушення умов договору поставки
Конфлікт інтересів. Колізії взаємин адвоката і підзахисного. Позиція адвоката в разі конфлікту інтересів та колізії взаємин адвоката і його підзахисного.
Тема 10.Следственние і інші процесуальні дії
Адміністративно-територіальний устрій Республіки Білорусь
Тема 6. Участь адвоката у констітуційному судочінстві, использование ним можливий міжнародніх механізмів захисту прав людини
виступ в цивільному обороті і судових органах від свого імені 2 сторінка
Нормативні правові акти для вивчення
Основні теорії класифікації правових систем
Акти палат Федеральних Зборів Російської Федерації
Конституція РФ: поняття, сутність, юридичні властивості
Практикум
Право на відшкодування Шкоди, заподіяної порушеннях права на безпечного довкілля.
Письмово вирішите завдання.
І. Аналіз нормативно-правових АКТІВ з охорони праці
Загальна характеристика заходів примусу.
Квиток 1. Місце і роль курсу «Введення в професію» в системі юридичних дисциплін, у професійній підготовці юриста.
глава 5
Стадії виборчого процесу
Глава 11. АДВОКАТСЬКЕ ДОСЬЄ
Поняття і види дисципліни. Державна дисципліна. Співвідношення дисципліни з законністю, правопорядком і громадським порядком.
Охарактеризуйте сторін трудового договору.
виступ в цивільному обороті і судових органах від свого імені 3 сторінка
Основні принципи діяльності щодо попередження злочинності.
Судова влада, правосуддя і судова діяльність
Завдання регулювання Трудової ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ организации.
Ресурси комерційного банку: їх структура і характеристика
Поняття процентної маржі комерційного банку
РОЗДІЛ 1. Правове регулювання ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН
Формування земельних ділянок як об'єктів кадастрової діяльності
Тема 7 Правове регулювання ЗАЙНЯТОСТІ
Правознавство 7 сторінка
Основні СКЛАДОВІ та функції системи землеустрою 2 сторінка
Письмово вирішите завдання.
Тема 13. ПРАВОВА поведінка. Правопорушення.
Семінар 3.Співвідношення й Взаємодія МІЖНАРОДНОГО и внутрішньодержавного права
Тема 5. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
Тема 5. Поняття права, його сутність і функції
ТЕМА 4. Типологія ДЕРЖАВ
Поняття соціального регулятора. Місце права в системі соціальних регуляторів


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати