На головну

фінанси

сторінка 24

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дисципліни
Етапи і функції паблік рилейшнз
Фактори, що впливають на громадську думку
I Чистий конкуренція
Класифікація основних категорій громадськості підприємства (організації)
Доходи від звичайних видів діяльності обліковують на бухгалтерському
На початок від-
Тема 5. Основи системного аналізу.
Виявлено в ході аудиту, тільки щодо організації та функціонування у ауді
В будь-якому випадку;
Підряднику заплатили 960000 руб. (В тому числі ПДВ-160 000
Запитувати відомості, необхідні для перевірки у третіх осіб.
Руб. 30.10.03 були нараховані відсотки по облігаціях на суму
Чена до складу позареалізаційних витрат
Критерій, заснований на відомих імовірнісних станах «природи».
Тема 6. Історія розвитку управлінської думки.
Тема 4. Професійна етика аудитора
Рейтингова оцінка достоїнств методом «Дельфі» по 4-бальною системою
Відповідність достоїнств і моделей двигунів
Порядок і правила побудови мережевих графіків.
Тема 1. Корпоративні фінанси в фінансовій системі країни
Теми курсових робіт
Коефіцієнт фінансової незалежності (Equity to Total Assets)
Розрахунок і оцінка показників руху основних засобів
Політика підприємства в області оборотного капіталу
Розділ V. Особливості організації фінансів функціонування фінансових систем в економічно розвинених країнах.
ПРИБЛИЗНІ ПРИКІНЦЕВІ ОНЛАЙН
глосарій
ПРОЕКТІВ (РОБІТ)
Тема 27. Міжнародні фінансові інститути
Тема 8. Позабюджетні спеціальні фонди
Тема 5. Управління прибутком
Завдання 2.
Та?ирип Сервістік менеджментті? економікали? негіздері: к?рсетілу ?измет к?лемі, кіріс, ши?ин, табистарди бас?ару-4 са?ат
Лекція. Людина в організації. Функція мотивації.
Лекція. Методи ефективного управління
Н?с?а 8
Amp; література
Вищий рівень менеджменту
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Формування витрат у процесі виробництва продукції та інших видів господарської діяльності машинобудівного підприємства.
Проблеми в управлінні репутацією компанії.
THE PROCESS OF COMMUNICATION
Етапи ефективної особистого продажу
Бренд і його місце в створенні іміджу компанії
поняття іміджу
Етика публічного виступу.
Страх перед публічним виступом і поради щодо подолання його.
по семестрах
Пряма поштова реклама.
Реклама
Основна
електронні ресурси
Грошові потоки підприємства
Сума постійних і змінних витрат у свою чергу залежить від рівня ресурсоємності і зміни вартості матеріальних ресурсів у зв'язку з інфляцією.
Аналіз відвантаження і реалізації продукції.
Способи дослідження відносних і середніх величин.
Система показників використовуваних в аналізі ХД.
Цілі аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
Підходи до аналізу фінансових результатів.
Аналіз показників управління активами.
Сегментована звітність організації, специфіка її аналізу.
Сорокіна А.І.
Визнання доходу і витрат за будівельним контрактом
Оренда у фінансових звітах орендарів
Визнання і оцінка нематеріальних активів
Питання 1. Податки на прибуток
Робота банку з проблемними позиками
Модель Модельяні-Міллера
приклад 9
Визнання основних засобів
Питання 2. Основні засоби
Грошові витрати підприємства, їх характеристика, класифікація та джерела фінансування.
Бюджетне пристрій і принципи побудови бюджетної системи держави
Розвиток методів дослідження виробництва і теорії виробничого менеджменту в першій половині ХХ століття. Школа людських відносин та поведінкові науки.
IFRS 13 Fair Value Measurement (Оцінка справедливої ??вартості)
Питання 3. Звіт про сукупні прибутки та збитки
Тетраедр і команда
Що робити з надлишком грошей
блок №2
Тема 2. Сутність, функції та структура ринку цінних паперів
У разі придбання Емітентом Облігацій випуску вони надходять на рахунок депо Емітента в Депозитарії.
Відновлення розміщення Облігацій до опублікування повідомлення про відновлення розміщення Облігацій в періодичному друкованому виданні не допускається.
Тести з підприємництва
КРОСВОРД
ТЕМА №7. Підприємницька таємниця і способи її захисту
Тема 5. Етапи функціонування і реалізації виробничої стратегії підприємства.
проміжна атестація
Євсєєва Ірина Володимирівна, Сергєєва Ірина Олександрівна
Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
організаційна функція
Поняття стратегічного менеджменту
Питання 16. Поняття оборотно - сальдової відомості, шахової оборотної відомості.
ІСО 9001: 2008. Система менеджменту якості. Вимоги стандартів серії ISO 9000
Питання 7. Види організації структур підприємства
Питання 18. Аналіз та прогнозування організаційно-технічного рівня виробництва
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження виробничої практики з бухгалтерського фінансового обліку.
курсових робіт з дисципліни
Додаток 3.
Заняття 4. ЕКОНОМІЧНИЙ Механізм ФОРМУВАННЯ І Функціонування КООПЕРАТИВіВ
Оформлення бібліографічних посилань
Оформлення структурних елементів курсової роботи
Сутність управлінського обліку. Відмінність управлінського обліку від фінансового.
Рентабельність підприємств РДБ: поняття, значення і методи розрахунку. Фактори, що впливають на рентабельність підприємств РДБ.
Віртуальна корпорація "як новий способ организации партнерства у веденні бізнесу
Оцінка результатів діяльності
Методи и стилі проведення діловіх переговорів
Завдання та методичні рекомендації до Вивчення тими
Питання 2. Інфляція, її види та типи.
Характеристика і джерела отримання зовнішньої вторинної інформації
приклад 11.3
Джерела вторинних даних
Методологія опитування
Види фінансового контролю.
Податкова система Російської Федерації. Порядок встановлення податкових
Поняття і значення фінансового контролю
Формування вимог до потенційного трудовому колективу.
D) salesperson i) personnel officer
Господарські операції з обліку використання прибутку
Вимоги до оформлення
види розподілу
Найбільш значущі цінні папери в історії сучасної Росії
Товаропровідної МЕРЕЖА ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Доцільність декомпозіції цілей підприємства
У вигляді відсотків від розміщення банком від свого імені і за свій рахунок грошових коштів, надання кредитів і позик;
Визначення фінансового стану підприємства
Тема 1 - Основи формування бухгалтерської звітності в РФ.
Аналіз рентабельності.
Основна частина
корпорація IBM
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ 1 сторінка
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ 6 сторінка
сегментування ринку
I. Нормативно-правові матеріали
Роль ринку цінних паперів в економіці
Нормативні акти, судова практика
Ухвалення інвестиційних і фінансових рішень
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 18, Становлення ринку цінних паперів
Інвестори 2 сторінка
Структура ринку цінних паперів
служба поширення
бюджет маркетингу
І РИНОК
Структура служби маркетингу
завдання 13
завдання 3
Тема 1.2. Аналіз і оцінка грошових потоків інвестиційного проекту
завдання 2
Приклади організаційних інновацій
Загальні методологічні міркування
Кордон між інноваційною діяльністю, пов'язаною і не пов'язаної з ІР
ДОБ - визначає величину амортизаційних відрахувань за кожен окремий рік, використовуючи дегресивної модель амортизації.
Розробка маркетингової стратегії
Аналіз використання робочого часу
ВИМОГИ ДО ПРОМІЖНОЇ атестації
Завдання комплексного фінансового АНАЛІЗУ
На ринку благ є три покупці з наступними функціями попиту: Визначте еластичність ринкового попиту за ціною при продажу 6 одиниць продукції.
Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії?
Заходи относительно Підвищення конкурентоспроможності
Аналіз результатів фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ фірми
Вираженні до сукупних активів
Допоміжна
Оптімальність Структури джерел інвестіційніх ресурсов для одержувача інвестіцій та інвестора
Принципи побудови організаційних структур систем управління.
Визначення і сутність функції мотивації
Основний внесок школи в теорію менеджменту
Тема 2 Цілі менеджменту
Класичні стилі керівництва
Координація на основі різних моделей делегування повноважень
Пріоритетні напрямки та проблеми реформування бухгалтерського обліку та звітності в РФ
Фінансові ресурси
КІЛЬКІСНЕ оцінювання ПІДПРІЄМНІЦЬКІХ РІЗІКІВ
Приклад рішення типового завдання
ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ.
Тема № Сутність фінансового контролю
Тема №2. Соціально-економічна сутність і функцій фінансів.
персонал
Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт
Елементи методу бухгалтерського обліку
магістерських дисертацій для студентів
Тема № 11. Позиціонування. Унікальна торгова пропозиція
Структурна декомпозиція проекту
Порядок розробки інноваційного проекту
тест №9
Розробка статуту проекту (Develop project charter)
Обсяг самостійної роботи студента
Поняття та ознаки професіоналізації управління
бібліографічний список
ПРОЕКТ РУХУ ГОТІВКІ
Тема 7. правове регулювання РЦБ
Внутрішні і зовнішні джерела фінансування інвестиційних проектів на мікро- і макроекономічному рівні.
Варіанти стратегії маркетингу-мікс
Термінологічній словник
Organization, to adopt, carefully, change, input, condition, service, decision making, harmony, turbulent, adapt, output.
Оцінка ефектівності капітальніх вкладень підприємства
Відрахування до Пенсійного фонду України - Єдиний соціальний Внесок
Метрологічне забезпечення єдності вимірювань
Вибір посадок и призначення допусків
Розділ 2 Взаємозамінність, допуски, посадки та технічні вимірювання


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати