На головну

Охорона праці

сторінка 24

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Побудова команди в ресторані
Складні ситуації на інтерв'ю
Піраміда потреб по Маслоу
види мотивації
функції керівника
Особистісно-орієнтований керівник
делегування
мотивуюче керівництво
Положення про поведінку персоналу
стандарти обслуговування
стратегія ресторану
Наступне питання, яке ми обговоримо, це вміння приймати рішення.
Керування часом
Оцінка викидів забруднюючих речовин від МТП в атмосферу
Визначення плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу
Охорона навколишнього середовища
Розрахунок коштів пожежогасіння
Розрахунок штучного освітлення в майстерні
економічна частина
Дисконтовані грошові потоки проектів А і В, млн. Руб.
Показники техніко-економічної ефективності
Техніко-економічна характеристика складу машин
Безпека життєдіяльності та охорона праці
комбінованого агрегату
Графічна частина
Постановка задачі
В результаті проведеного аналізу формулюються мета і конкретні завдання проекту.
Розрахунково-пояснювальна записка
СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
З додатковою спеціальністю 050720- «Фізична культура
Методичні вказівки по організації вивчення дисципліни
Пояснювальна записка
САМОСТІЙНА РОБОТА
Методичні вказівки щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Призначення, пристрій і робота кузова автомобіля
Основні несправності кузова автомобіля
Схема і опис технологічного процесу ремота кузова автомобіля.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Мета, завдання і організація практики
Геологічні умови та особливості технології проводки свердловин на даному родовищі
Цілі, завдання і організація практики
Цілі, завдання і організація практики
Правове регулювання зайнятості та працевлаштування
Роль і функції трудового права, завдання законодавства про працю
Трудові правовідносини
Поняття праці, його громадської організації, предмета і галузі трудового права
Оцінка виробництв. фондів
Джерела формую-я оборот. коштів.
Нормативний і допоміжний матеріал
Нормативний і допоміжний матеріал
Нормативний і допоміжний матеріал
До семінарських занять
Розділ 1. Загальна частина трудового права
Підрозділ 2. Індивідуальне трудове право
Нормативний і допоміжний матеріал
Нормативний і допоміжний матеріал
Банк тим випускних кваліфікаційних робіт
І ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ
Банк тем курсових робіт
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
ВИДИ І СПОСОБИ КОНТРОЛЮ
Компетентнісний характеристика того, хто навчається
Принципи побудови програми курсу
РОБОЧА ПРОГРАМА
Цілі і завдання курсу
ЗАСТОСОВУВАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ
На який максимальний термін може укладатися колективний договір (без умови про пролонгацію)?
Нормативно-правові акти
ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Загальні методичні вказівки
Розрахунково-технологічний розділ.
Вибір методу організації виробництва технічного обслуговування і поточного ремонту на АТП
Пожежна безпека.
Техніка безпеки
Розрахунок кількості постів в зоні ТО (ТР) і постів діагностики
Вибір методу організації технологічного процесу на об'єкті проектування.
Політика в галузі охорони праці
Організація системи управління охороною праці
Організація робіт по забезпеченню охорони праці
КОНТРОЛЬ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
профілактичні заходи
Пояснювальна записка
Порядок проходження практики
студент міндетті
О?иту ?дістері
П?н са?аттари
ІС в Internet і intranet
Стандарти з інформаційних технологій
Приклад взаємодії CASE-засобів
Етапи проектування ІС
Управлінський баланс фірми
Класифікація бізнес-процесів
Методи об'єктно-орієнтованого проектування
діаграми процесів
діаграма класів
діаграма послідовності
Історія появи
Створення моделі даних за допомогою CASE-засобів. IDEF1X
Фірма як об'єкт дослідження і як середовище функціонування ІС
Вимоги до ІС в цілому
ІС як об'єкт проектування
Інформаційні технології в лінгвістиці
ТЕМА 3.3. Основи безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.
Обов'язки працівника і наймача
Інші заходи правового впливу
Поняття і методи забезпечення дисципліни праці
Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди.
Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність)
здоров'ю працівника
Поняття охорони праці
Порядок стягнення шкоди
Визначення розміру шкоди
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і
Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам,
Система трудового права
Профспілка, як суб'єкт трудового права
Нормативні правові акти
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Заочна форма навчання
Правовідносини з нагляду за дотриманням законодавства про працю.
Поняття і особливості трудового договору
Порядок оформлення звільнення
Регулювання праці тимчасових працівників
Ліквідація підприємства, припинення діяльності індивідуального підприємця, скорочення чисельності або штату працівників
Підстави припинення трудового договору
Форма і термін дії трудового договору
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Приблизний перелік питань для підготовки до заліку
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Підвищення кваліфікації працівників
Відповідальність наймачів посадових осіб за порушення
Система органів нагляду та контролю за
Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років
Поняття, причини і види трудових спорів в РБ
Строки звернення за раз рішенням трудових спорів
Теоретичні заняття (лекції)
Практичні заняття (семінари)
професійні
Порядок вирішення колективних трудових спорів
Теми контрольних робіт
Тимчасове заступництво.
Правове регулювання зайнятості населення в РБ
Заступник (помічник) директора по адміністративно
II. Посадові обов'язки
Порада. Опікунська рада. Педагогічна рада
Міністерства освіти і науки РФ
Про гострі професійні захворювання
Державне управління охорони праці та особливості служби охорони праці в освітніх установах
Методичні рекомендації з розробки інструкцій з охорони праці, затверджені Мінпраці РФ 13.05.2004 р [116].
Система соціального страхування трудящих в РФ
Загальні санітарно-технічні вимоги до виробничих приміщень і робочих місць
Параметри мікроклімату приміщень і їх вплив на організм людини
Глава 2. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Завдання до самостійної роботи студентів
Соціальна допомога по старості
Розслідування та облік нещасних випадків
Правове регулювання праці працівників організацій, що здійснюють освітню діяльність
Глава 1. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ В УКРАЇНИ
Особливості охорони праці і здоров'я учнів і неповнолітніх
На психічний і моральний стан
Охорона праці та соціальний захист жінок
Органи контролю та нагляду за охороною праці в РФ
В області охорони праці
Необхідність використовувати кращий світовий досвід комплексного поліпшення мікроклімату і охорони праці
Повітря в приміщеннях
Вимоги безпеки під час навчання
Проведення прогулянок, туристичних походів,
Загальні вимоги безпеки праці та виробничої санітарії при технологічному навчанні учнів
Спеціальна оцінка умов праці
Охорона праці при використанні комп'ютерів
Виникненні, розвитку і гасінні пожеж
Поняття про пожежну безпеку як про систему державних і громадських заходів. Структура пожежної безпеки
Пожежна безпека побутових електроприладів
Огнегасительное кошти і їх властивості
Пожежна безпека електропроводки
протипожежний інструктаж
Причини пожеж, їх кількість і збиток від них
Електричним струмом в електроустановках
Умови ураження електричним струмом
Вібрація і її вплив на організм людини
Наслідки перегріву і засоби для захисту від нього
ГОСТ 12.4.077-79 ССБТ «Ультразвук. Метод вимірювання звукового тиску на робочих місцях »[102] описує один з методів вимірів.
Освітленість і її вплив на умови праці
Засоби для комплексного поліпшення мікроклімату
Шкідливий вплив пилу на організм людини
Пожежонебезпечні і вибухонебезпечні класи пилу
Вплив отруйних хімічних речовин на організм людини
Методи і засоби забезпечення електробезпеки
Поняття про організацію вентиляції та опалення
Радіоактивні речовини і захист людей від них
Методи і засоби для зменшення запиленості, захисту людей і запобігання вибуху пилу або пожежі
Первинні засоби пожежогасіння, їх застосування
Профілактика пожежної безпеки в освітніх установах
Контроль за охороною праці в вузі
ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200059881 (дата звернення: 24.06.2015).
Обов'язки в області охорони праці співробітників
Підрозділів вищого навчального закладу


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати