На головну

Математика

сторінка 1

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Розв'язання типового варіанта
Канонічні и параметрічні Рівняння прямої. Рівняння прямої з Кутового коефіцієнтом
Кореляційно-регресійній аналіз засоби MS Excel
Кут между площинах, кут между прямими, кут между прямою и площинах
Наближене рішення рівнянь методом хорд і дотичних
Приклади розв'язання задач
Креслення
ВЛАСНІ І падає ТІНІ на фасадах будівель
Знаходження точки Перетин двох прямих ліній на площіні.
Види дісперсій и правило їх додавання
З історії розвитку геометрії. Походження назв геометричних фігур і їх визначення
Перетин поверхонь. Спосіб допоміжних січних площин
Тема 4. Похідна та ее! Застосування
Поняття про показатели варіації І спосіб їх обчислення
Перетин багатогранників прямою лінією і площиною
Чісельності для різніх відів вібірок
Основні критерії працездатності і розрахунку деталей машин
Побудова тіней геометричних ТЕЛ
Ділення відрізка у даного відношенні.
Рівняння затухаючого коливання. Діференціальне Рівняння згасаючіх коливання и его розв'язання
Правило Розкриття дужок
Конічні зубчасті передачі. Пристрій і основні геометричні та силові співвідношення
Аналіз рядів розподілу засоби MS Еxcel
Різніця потенціалів. Зв'язок между напруженістю електричного поля та різніцею потенціалів (напругою).
Граничні і допустимі напруження. Коефіцієнт запасу міцності
Методика навчання рахунку (4 - 6 років)
Індекси Середніх величин: змінного складу; фіксованого складу и структурних зрушень; їх Взаємозв'язок.
Зразок виконан розрахунково-графічної роботи №5 за
Розв'язання типового варіанта
Методика вивчення теорем і їх доказів
Поверхні обертання. Належність точки поверхні
Then begin
Середні показатели динаміки
Екстремум функції ОДНІЄЇ ЗМІННОЮ
Гіпербола
Муфти. Призначення і класифікація.
Абсолютна та відносна похібкі
Лекція 6. Найімовірніше число появ події.
Основні показатели рядів динаміки.
Перетин поверхонь, коли одна з них проектує
Методи статистичного дослідження
Структурний аналіз плоского важільного механізму
Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 3 сторінка
Точки и Прямі Лінії на площіні.
Гальванічні елементи.
Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці віміру
Методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Класифікація механічних передач
Поділ відрізка в даного відношенні
Похібкі Вибірки.
Призначення і коротка характеристика основних типів, переваги і недоліки, область застосування шпонкових і шліцьових з'єднань
Побудова формул алгебри логіки по заданій таблиці істинності
Теорія ймовірностей - математична наука, яка вівчає закономірності масових Випадкове подій.
функціяй зерттеу
Теорема 1.
Розрахунок зварних стикових і з'єднань внапуск
Перетин поверхні обертання площиною
Нескінченно великі функції та їх властивості
Розробка робочих креслень деталей редуктора
Основні дидактичні принципи навчання математики
Перетин поверхні обертання прямою лінією
Приклад вибору і розрахунку посадок підшипника кочення
Визначення частоти обертання валу
Кореляційній и регресійній методи АНАЛІЗУ зв'язку
векторний аналіз
Тема: Конструкції насосів: динамічних, об'ємних
Завдання № 11
Ось кілька порад.
Приріст Функції в точці. Похідна Функції та ее механічний Зміст
Силовий аналіз плоского важільного механізму
Розрахунок нарізного сполучення на міцність при осьовому і поперечному статичному навантаженні
Сили в зачепленні прямозубой конічної передачі.
Пряма лінія на площіні.
Ціле Частина Частина
Векторна алгебра 3 сторінка
Дісоціація води. Водневій Показник.
Формування поняття геометричної фігури
Алгоритм вираження симетричних многочленів через елементарні.
Деякі замкнуті класи (класи Посту). поняття базису
Побудова лінії перетину двох площин
Зміст и завдання статистичних групувань
Інтегрування дробово-раціональних функцій
Спосіб допоміжних січних площин
Побудова кола в прямокутної ізометричної проекції.
Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 2 сторінка
лист 12
Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана.
Характеристичне властивість безлічі
Цілі і завдання кваліметрії
налагодження програм
Ознака сталості, зростання та спадання Функції
Креслення зубчасті коліс
Основні характеристики рядів динаміки
Дискретні випадкові величини
перспектива кімнати
Формування виробів. фурнітура
Приклад розрахунку перехідної посадки
Найменша та найбільше значення Функції
Загальні Відомості про колівальні процесі.2. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічного коливання гармонічніх коливання
Байланистар ж?не оларди? реакціялари
Закони алгебри логіки і наслідки з них
Способи побудови тривимірного креслення.
Тема 16. Основи теорії ймовірностей
Додатковий матеріал.
Обчислення площ плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. Приклади.
Числова функція. Способи завдання Функції
Вчимося вирішувати завдання 1 сторінка
стилізація форми
Програмування ЦІКЛІЧНОГО алгоритм
Розрахунок одиночних болтів при постійному навантаженні
перетин площин
Приклади розподілів неперервної випадкової величини.
Транспонування матриць
Елементи теорії кореляції.
Представлення сігналів (функцій) у віді ряду.
Форми організації навчання дітей математики
Лема про паралельний перенос сили
З а д а ч а 3
Елементи формоутворення. Прості і складні форми
Формування елементарних математичних уявлень
Види руйнування зубів і основні критерії працездатності і розрахунку зубчастих передач.
Основні правила комбінаторики. Вибірки, поєднання. Аксіоми теорії ймовірностей
Форми рядів розподілу та їх характеристика
Математичні властивості середньої арифметичної величини.
Зубчасті передачі з зачепленням Новікова. Пристрій, основні геометричні співвідношення
Композиційні схеми предметів меблів
Розрахунок передачі гвинт-гайка на міцність
Рівномірний рух у відкритих каналах
Загальне Рівняння прямої на площіні
Мета навчання математики в середній школі
Середня Арифметичний та ее Властивості
Хвильові зубчасті передачі. Засоби отримання і розрахунок на міцність
Приклади розподілів неперервних випадкових величин
Теорема Ролля і Лагранжа
Програмування РОЗГАЛУЖЕНОГО алгоритм
Завдання № 5
Властивості математичного очікування і дисперсії
ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ
Статистичні табліці, їх види та правила побудова
Групувань з Використання ЗАСОБІВ Місrоsоft Ехсеl
Змащування зубчасті, черв'ячніх передач та ПІДШИПНИКІВ кочення
Розгортки поверхонь обертання
Статечні ряди. Ряди Тейлора і Лорана
Котрольной робота №6
Є.І. Тихеева про навчання математиці дошкільників
Методи І спосіб відбору одиниць у вібіркову сукупність
Непараметрічні показатели тісноті зв'язку
Побудова аксонометричних проекцій моделей
Показники варіації ознак
Побудова еліпса в програмі Компас -3D
Додатні и від'ємні числа. Цілі числа. Дійсна числа. Модуль дійсного числа
Поняття про статистичні графіки и правила їх побудова
Теорема про складання швидкости
Формування вміння використовувати правильні назви конкретних протяженностей і правильно їх показувати (до 4 років)
Основні теореми про спектри.
виробляють функції
Комплексний метод оцінки рівня якості продукції
Важільні механізми.
тертого кочення
Сили і силові залежності в пасової передачі.
перспектива сходи
Визначення передавального числа приводу і його ступенів
РОЗДІЛ IV. НАВЧАННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
Розрахунок міцних клепаних швів
Тренувальний тест з вищої математики для інженерно-технічних спеціальностей за II семестр
Сутність та показатели варіації.
Особливості Нанесення Розмірів засоби AutoCAD
Методичні вказівки І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ - заочників БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ
Наукові методи в математиці і її викладанні
Побудова проекцій гвинтових поверхонь.
Завдання № 5
Кінематичний розрахунок приводу
Ізосова Л.А., ІЗОСЕВ А.В. 5 сторінка
Число всех підмножін множини А, яка складається з елементів, дорівнює.
З а д а ч а 5
Суть вібіркового спостереження.
Рівняння Максвела в інтегральній та діференціальній формах. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля
малювання людини
Методика введення математичних понять
Елементи теорії множин. Безлічі і операції над ними
Предмет і область! Застосування комп'ютерної графіки
Середня гармонічна, геометрична и квадратична
Формування вміння орієнтуватися щодо інших об'єктів (4 - 6 років)
Завдання в початковому навчанні математики
Балки і прогони покриттів
Рівняння Чепмена-Колмогорова
Визначення потужності и частоти Обертаном двигуна
Розробка складально креслення редуктора
Теорема Пуассона. Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа
Статікани? аксіомалари
Нормальний закон розподілу
Глава 10. Дотичні площини.
Загальні відомості і класифікація зубчастих передач
Толи? діфференціалди те?деулер
перпендикулярність площин
лист 10
Взаємне розташування прямої з площиною
розв'язати Рівняння
Перша теорема Шеннона
Вибір и розрахунок шпонкових з'єднань.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати