На головну

Математика

сторінка 211

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Гіперболоїд і конус.
Формула повної ймовірності. Формула Байєса.
алгебраїчна форма
друга форма
обсяг тіла
доведення
Підпослідовність. Теорема Больцано-Вейєрштрасса про виділення сходящейсяподпоследовательності
Вікно режимів роботи системи AFCS.
Командні стрілки (Command Bars).
Властивості збереження порядку
ДО розрахунково - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ № 1
приклад 2
Визначення і геометричний зміст похідної
Похідні вищих порядків явно заданої функції
теорема Чебишева
Третя частина. Завдання, які оцінюються в 5 балів.
Диф рівняння, що допускають зниження ряду
Диференціювання функції, заданої параметрично
Диференціювання складної і зворотної функцій
Завдання для самостійної роботи
Властивості потрійного інтеграла
Завдання для самостійної роботи
Похідні вищих порядків. Диференціали вищих порядків.
однорідні системи
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З математичної СТАТИСТИКИ
Текст 1.
Навчальний рік. Лектор Хаметов В.М. 3 сторінка
Границя числової послідовності
Швидкість і прискорення точки тіла, що обертається
Диференціали вищих порядків
Приклади розподілу випадкової величини.
Введення в кінематику
З довгасті отвори
Взаємодія формул проходження зі складанням і множенням.
Канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки
Теорема про повноту числення предикатів
Приклади неперервних випадкових величин.
Випадкова величина, розподілена за нормальним законом.
Дискретні випадкові величини
Ознака існування екстремуму
Економічні! Застосування інтегралів
Приклади випадкової величини.
Функціональній ряд
Методи дослідження функцій і поведінки їх графіків.
Визначником квадратної матриці А n-го порядку називають число
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тема 2. Випадкові величини
Тема 1. Системи лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами.
Площа поверхні кульового сектора
Комплексні числа
Рішення лінійних неоднорідних рівнянь 2-го порядку з постійними коефіцієнтами,
Диференціал функції в точці
Застосування методів перетворення креслення.
Перелік примірних контрольних питань і завдань
Формула Ньютона - Лейбніца.
Необхідні теоретичні відомості
Похідна. Екстремум функції.
Основні визначення. Приватні похідні. Диференціали.
Похідні і диференціали вищих порядків
Рішення.
Геометричний сенс лінійних нерівностей
властивості
Способи завдання функції
Способи матеріалізувати вино
Додаток 1
Рішення.
Точки перегину графіка функції.
Дослідження функцій за допомогою похідних.
Апроксимація за допомогою різниць вперед (правих різниць)
ДОДАТКИ
межа функції
найпростіші властивості
канонічний вигляд
При запуску свердловин з постійним дебітом
Рішення найпростіших тригонометричних рівнянь
Складання параметричних рівнянь прямої в просторі.
Коефіцієнт потужності. Шляхи його підвищення
Рішення
Лінійні операції над матрицями.
приклад 1
Невласні інтеграли.
приклад 2
Подвійні і потрійні інтеграли.
Індивідуальні завдання
Лінійні неоднорідні рівняння другого порядку
Поняття функції. Способи завдання функції
складна функція
Правило Лопіталя при обчисленні меж
Приклади розв'язання типових задач
Рівняння першого порядку, не розв'язані відносно похідної
Елементи комбінаторікі без повторень
Якщо число не є кратним коренем, то слід шукати
Змінні булевих функцій можуть приймати значення ___________________.
приклад 7
суть МНК
приклад 9
приклад 12
Загальні поняття методу проектування
Питання 39.
Похідна функції, заданої неявно
Метод золотого перерізу.
В результаті вивчення алгебри учень повинен
алгебраїчні доповнення
Вираз скалярного твори через координати
Приклади розв'язання типових задач
Визначення моменту сили відносно точки
Кут між векторами
Лінійні однорідні диференціальні рівняння з
Додавання, віднімання, множення і ділення статечних рядів.
приклад 20
Остаточний член в формі Пеано.
Рішення.
Правило Перевірки нульової гіпотезі
Правила виконання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
Рішення практичних завдань по темі
Властивості числа сполучень.
Властивості змішаного твори
Елементи аналітичної геометрії в просторі
Маршрути в графавах.
Рішення.
Математичне сподівання і дисперсія для простих x і кінцевого (W, f, Р).
Класифікація методів
Властивості подвійного інтеграла.
ПАСПОРТ БАЗИ тестових ПИТАНЬ 5 сторінка
характеристика площині
найпростіші обчислення
Проекція вектора на вісь
питання 1
питання 2
СКЛАД ЩО ДІЮТЬ ЗНАКІВ
Яблуневий сад
обчислити інтеграли
СТОЛИЦЯ КАРЛІКАНІІ Арабелла
Похідні основних елементарних функцій
визначення 2.4
Двовимірні неперервні випадкові величини
Квадратні Рівняння
Правила діференціювання Функції
Умовна ймовірність. Залежні і незалежні події. Теорема множення двох незалежних подій. Теорема множення двох залежних подій.
Формула Бернуллі. Формула Пуассона.
Чому дорівнює площа фігурі на малюнку?
Рішення.
Оператор розгалуження if
властивості інформації
Завдання про швидкість руху.
Визначення похідної функції. Похідна і диференціал. Зв'язок похідною і диференціала.
Знаходження довжини дуги кривої
Зворотній функція
Канонічне рівняння прямої. Пряма з кутовим коефіцієнтом.
Поняттю певного інтеграла.
Гіпербола і її властивості.
Правило Лопіталя.
Для того, щоб функція була диференційованою в точці, необхідно і достатньо, щоб в цій точці існувала похідна. При цьому .
матричний метод
Рішення.
Рішення.
Чудові межі. Нескінченно малі і нескінченно великі функції.
Формула косинуса кута між векторами, які задані координатами
Визначення.
завдання 11-20
завдання 1-10
Лекції та практичні заняття
читання підручника
завдання 161-170
КВИТОК # 31
знаходимо визначник
паралельні площини
визначення
РОЗДІЛ 2
Закон Ома
Інтерполяційні і екстраполяційні формули при рівновіддалених значеннях аргументу.
Біноміальний закон розподілу. закон Пуассона
Приклад 1.
Загальна теорема про повторення дослідів
визначення інтеграл
Приклад 2.
контрольні завдання
Речовий лінійний простір L називаються
метод Сімпсона
опис алгоритму
Приватні похідні і диференціали.
обчислити
множинами
Теорема Ролля про нулі похідної.
До САНИНА Артада
Завдання С5 № 500370
тест III
Функції.
теорема
Прийом логарифмічного диференціювання. Похідна функції з будь-яким речовим показником
Визначення первісної.
незалежні випробування
квиток 19
Принципова схема гідроприводу з поступальним рухом вхідної ланки.
оператори циклу
Приклад 3.2.
ЗАКЛЮЧНІ зауваження
Граничний перехід у нерівностях для послідовностей.
Формула Тейлора для основних елементарних функцій.
Рішення


перша | Попередня | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати