На головну

Математика

сторінка 213

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Визначення аналітичної функції комплексної змінної, властивості.
Диференціального рівняння першого порядку
Теорема Чебишева.
Неперервність функції в точці. одностороння неперервність
Множення матриці на число
множення матриць
Евклід простір. Скалярний твір, його властивості.
Завдання №3.
Ознака Вейєрштрасса рівномірної збіжності ряду.
Загальне рівняння площини - основні відомості.
Теорема про почленного інтеграції.
Розв'язання.
Кінцева форма ознаки Даламбера.
Основні Поняття
Визначення визначника 2-го порядку.
Метод Рунге-Кутта
Звичайний алгоритм Монте-Карло інтегрування
завдання 5
Поняття про граничні теореми. Закон великих чисел.
Канонічне рівняння прямої
ЛІНІЙНИЙ МАСШТАБ
Приведення системи сил до пари сил
метод січних
вертикальна
Кут між двома площинами
Інтегрування раціональних дробів
Змішане твір векторів. Його геометричний сенс.
Рішення Крамеровскіх систем рівнянь. Метод Гаусса для вирішення довільних систем алгебраїчних рівнянь.
Рівняння прямої, що проходить через одну задану точку, через 2 точки.
Поняття про безперервність функції.
Приклад рішення неоднорідною СЛАР
Поняття звичайного диференціального рівняння.
парабола
Вирішимо рівняння, де - будь-яка підстановка з, - невідома підстановка.
Необхідна умова локального екстремуму функції однієї змінної.
завдання 7
Властивості точкових оцінок.
Дискретні випадкові величини.
Вектори і операції над ними.
Метод Крамера рішення систем лінійних рівнянь.
окружність
Теоретичні Відомості
Доведення
Сума векторів
приклад 1
характеристична функція
Втрати в трансформаторах
Дотична площину і нормаль до поверхні.
Подвійний інтеграл. Визначення та основні властивості.
Тригонометричні та обернені тригонометричні функції.
Повторні випробування.
Властивості функції розподілу.
Поняття нескінченно малої та нескінченно Великої послідовності.
Теореми про зміну кількості руху точки і системи
Теорема 3.
теоретичний матеріал
Практична робота №3
Завдання для практичної роботи
теоретичний матеріал
Раціональний режим руху газів в печах
Методичні вказівки до вирішення завдання
Основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів з ОВЗ.
Функціясини? бірінші ретті туиндисини? -дегі м?нін таби?из
Функціясини? туиндиси млості те??
Властивості внутрішніх сил
Іси?ин () ?сімен айналдир?аннан Пайда бол?ан дененіі? к?лемі була есептелінеді
Б) е? кіші міндерін таби?из.
Матриці. Операції над матрицями.
Деякі визначення.
Джерело напруги.
рівняння Бернуллі
Лабораторна робота №8.
побудувати лінію регресії і експериментальні точки.
Педагогічну освіту
Ступені вершин графа
Єгер ж?не векторлари ортогонал ж?не Болсам, онда таби?из
А Б В)
Допущення для виведення формул. нормальні напруги
Приклад 1.12.
Статечні ряди. Основні визначення
Обчислення потрійного інтеграла.
Тригонометрична і показова форми
Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду.
Деякі поняття вищої алгебри.
копіювання зазначенням
Метод Гаусса рішення систем лінійних рівнянь
Рівняння лінії на площині
Матричний метод розв'язання систем лінійних рівнянь
Копіювання по сітці
лист погоджень
Доведення
Поняття аксіоматичної теорії
Рішення.
Математика в економіці »2012 5 сторінка
Визначення числа операцій алгоритму методу квадратного кореня
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Системи нелінійних рівнянь
Рішення.
Заданіе№1.
предикат
ПРАВИЛО Крамера
Приклад 2.3.
Заняття № 56.
є
Високий рівень
Застосування інтерполяційних формул
Вправи.
ПОНЯТТЯ БЕЗЛІЧІ
теоретичний матеріал
Основні теореми про границі функцій. (Доведення)
вправи
Завдання для самостійної роботи
Поворот осей координат
Вступ
Додатки
екстремуми функцій
Варіаційний і статистичні ряди. Характеристики вибірки.
Рівномірний розподіл ймовірностей випадкової величини
відносини порядку
Умова збіжності
Інтегрування методом Монте-Карло
застосування
Приклади диференціальних рівнянь першого порядку.
Завдання № 3.
Функція, безперервна на відрізку.
Методичні вказівки
Если то система стiйка. Цей крітерiй визначення стiйкостi дискретних систем предложено Е.Джурi.
Метод структурного моделювання.
Лабораторна робота №11.
Лабораторна робота №10.
Коефіцієнти, що характеризують Несинусоїдальні величини.
Резистивний елемент (резистор)
Властивості функції розподілу
теоретичні відомості
теоретичні відомості
Правил диференціювання.
глава I
Питання.
Закон збереження механічної енергії
За допомогою союзної матриці
Поняття евклидова простору. Прімери.Неравенства Коші-Буняковського і трикутника.
Норма вектора евклідового простору. Нерівність Коші - Буняковського
Основні теореми про границі
Числова послідовність і її межа
Скалярний добуток векторів і його властивості. додаток
теорема Лапласа
Перевірка частини З
День перший
анотація
За допомогою оберненої матриці
безперервність функції
Векторний добуток векторів
теореми
Перевірка.
Основні типи рівнянь матфізікі.
Другий чудовий межа
Перший чудовий межа
Правила Лопіталя
НЕСКІНЧЕННО ВЕЛИКІ ФУНКЦІЇ
Для дослідження кривих другого порядку, загальне рівняння яких має вигляд
Приклад.
Достатня умова точки перегину.
Похідна складної і зворотної функцій.
Довести перше достатньо умова екстремуму функції.
Квиток № 5
питання 2
Зв'язок понять односторонніх і звичайної похідних функцій.
елементарні функції
статечні ряди
Правило знаків для поперечної сили і згинального моменту
Гідравлічний розрахунок відвідного каналу.
Вправи для самостійної роботи по темі
Рішення диференціальних рівнянь в пакеті Mathcad
Канонічне рівняння прямої в просторі
Рівняння прямої в просторі
Перший чудовий межа
Екзаменаційний білет N 36.
Кореляційний момент і коефіцієнт кореляції.
Відхилення випадкової величини від її математичного очікування. Дисперсія ДСВ. Властивості дисперсії.
композиція малюнка
Лабораторна робота №11.
Методика формирование основних зрозуміти.
інтеграл
Диференціал Функції
Порядок виконан роботи
Порядок виконан роботи
Контрольні роботи
Метод Монте-Карло
Квадратурна формула Гаусса
Асимптоти графіка функції
еластичність функції
точки розриву
Поняття базису на площині і в просторі. Ортонормированном базисі на площині і в просторі. Координати вектора в базисі.
Теорема додавання ймовірностей
приклад 3.16
Інтерполяційні формули Гаусса.
лінійна кореляція
безперервність
векторний аналіз
семестр IV


перша | Попередня | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати